Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • CECƏ

  puçal — torta

  Tam oxu »
 • CƏBBƏXANA

  sursat — ləvazimat

  Tam oxu »
 • CƏBR

  zor — güc

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  zorən — güclə — məcburən

  Tam oxu »
 • CƏBRİ

  zorakı — məcburi — icbari

  Tam oxu »
 • CƏBRLİ

  bax: cəbri

  Tam oxu »
 • CƏDƏL

  qalmaqal — qovğa — çəkişmə

  Tam oxu »
 • CƏDƏLLİ

  qalmaqallı — qovğalı

  Tam oxu »
 • CƏDƏLLİK

  bax: cədəl

  Tam oxu »
 • CƏFA

  əzab — əziyyət — iztirab — işkəncə — məşəqqət

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  əzablı — əziyyətli — iztirablı

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  şəhid

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞLİK

  bax: cəfa

  Tam oxu »
 • CƏFALI

  bax: cəfakeş

  Tam oxu »
 • CƏFASIZ

  əzabsız — əziyyətsiz — iztirabsız — işkəncəsiz — məşəqqətsiz

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  boş — gərəksiz — mənasız — faydasız — əbəs

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  uydurma — yalan

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYYAT

  boşluq — gərəksizlik — mənasızlıq — faydasızlıq — əbəslik

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏ

  naqqallama — gəvəzələnmə — çərənləmə

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏK

  naqqallamaq — gəvəzələnmək — çərənləmək

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  boşluq — mənasızlıq — dəyərsizlik

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  naqqallıq — gəvəzəlik — laqqırtılıq — boşboğazlıq — lağlağılıq

  Tam oxu »
 • CƏFTƏ

  qıfıl — kilid — rəzə

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏ

  qıfıllama — kilidləmə — bağlama

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏK

  qıfıllamaq — kilidləmək — bağlamaq

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLİ

  qıfıllı — kilidli — bağlı — örtülu

  Tam oxu »
 • CƏFTƏSİZ

  qıfılsız — kilidsiz

  Tam oxu »
 • CƏHALƏT

  mədəniyyətsizlik — nəzakətsizlik — kobudluq — ədəbsizlik

  Tam oxu »
 • CƏHALƏT

  nadanlıq — avamlıq — gerilik

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏST

  mövhumatçı — dindar

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏSTLİK

  mövhumatçılıq — dindarlıq

  Tam oxu »
 • CƏHD

  çalışma — çapalama — səy

  Tam oxu »
 • CƏHDLİ

  çalışqan — səyli — qeyrətli

  Tam oxu »
 • CƏHƏT

  səbəb — bais

  Tam oxu »
 • CƏHƏT

  tərəf — yan — səmt — tay

  Tam oxu »
 • CƏHƏTLƏNMƏ

  istiqamətlənmə — səmtlənmə

  Tam oxu »
 • CƏHƏTLƏNMƏK

  istiqamətlənmək — səmtlənmək

  Tam oxu »
 • CƏLB

  bax: cəzb

  Tam oxu »
 • CƏLBEDİCİ

  bax: cəzbedici

  Tam oxu »
 • CƏLBEDİCİLİK

  bax: cəzbedicilik

  Tam oxu »
 • CƏLD

  iti — yeyin — tez — sürətli

  Tam oxu »
 • CƏLD

  zirək — çevik — diribaş

  Tam oxu »
 • CƏLD

  bacarıqlı — mahir

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏ

  yeyinləşmə — tezləşmə — sürətlənmə

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏ

  zirəkləşmə — çevikləşmə — diribaşlaşma

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏK

  zirəkləşmək — çevikləşmək — diribaşlaşmaq

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏK

  yeyinləşmək — tezləşmək — sürətlənmək

  Tam oxu »
 • CƏLDLİK

  itilik — sürətlilik — tezlik — yeyinlik

  Tam oxu »
 • CƏLDLİK

  zirəklik — çeviklik — diribaşlıq

  Tam oxu »
 • CƏLDLİK

  bacarıq — məharət

  Tam oxu »