Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ETİBAR

  ad-san — şərəf — hörmət — nüfuz

  Tam oxu »
 • ETİBAR

  sədaqət — vəfa

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  sədaqətli — vəfalı

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  hörmətli — nüfuzlu — adlı-sanlı

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  həqiqi — dürüst

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  möhkəm — davamlı

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  sədaqətlilik — səmimilik — doğruluq — düzgünlük — inamlılıq

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  möhkəmlik — davamlılıq

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZ

  hörmətsiz — nüfuzsuz

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZ

  vəfasız — sədaqətsiz

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZLIQ

  vəfasızlıq — sədaqətsizlik

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZLIQ

  hörmətsizlik — nüfuzsuzluq

  Tam oxu »
 • ETİDAL

  soyuqqanlılıq — sakitlik — təmkin

  Tam oxu »
 • ETİDAL

  mötədillik — mülayimlik

  Tam oxu »
 • ETİQAD

  inam

  Tam oxu »
 • ETİQADLI

  əqidəli — məsləkli

  Tam oxu »
 • ETİQADSIZ

  inamsız

  Tam oxu »
 • ETİQADSIZLIQ

  inamsızlıq

  Tam oxu »
 • ETİMAD

  etibar — inam

  Tam oxu »
 • ETİMADLI

  etibarlı — inamlı — sədaqətli

  Tam oxu »
 • ETİMADSIZ

  etibarsız — inamsız

  Tam oxu »
 • ETİMADSIZLIQ

  etibarsızlıq — inamsızlıq

  Tam oxu »
 • ETİNASIZ

  sayğısız — diqqətsiz

  Tam oxu »
 • ETİNASIZLIQ

  diqqətsizlik — hörmətsizlik — sayğısızlıq

  Tam oxu »
 • ETMƏ

  görmə — eləmə

  Tam oxu »
 • ETMƏK

  görmək — eləmək

  Tam oxu »
 • EV

  bina — tikili

  Tam oxu »
 • EVLİ

  ailəli

  Tam oxu »
 • EVLİLİK

  ailəlik

  Tam oxu »
 • EVSİZ

  ailəsiz

  Tam oxu »
 • EVSİZLİK

  ailəsizlik

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏR

  çirkin — kifir

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏR

  yöndəmsiz — iyrənc

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏ

  kifirləşmə — çirkinləşmə

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏK

  kifirləşmək — çirkinləşmək

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  kifirlik — çirkinlik — biçimsizlik

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  biabırçılıq — çatışmazlıq — kəsir — nöqsan

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏ

  əmizdirmə

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏK

  əmizdirmək

  Tam oxu »
 • EYHAMLI

  üstüörtülü — ikimənalı — kinayəli

  Tam oxu »
 • EYHAMSIZ

  kinayəsiz

  Tam oxu »
 • EYİB

  nöqsan — kəsir — qüsur

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏ

  qınama — danlama

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏK

  qınamaq — danlamaq

  Tam oxu »
 • EYİBLİ

  nöqsanlı — qüsurlu — qəbahətli

  Tam oxu »
 • EYİBSİZ

  qüsursuz — nöqsansız

  Tam oxu »
 • EYİBSİZLİK

  nöqsansızlıq — qüsursuzluq

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏ

  yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏK

  yaxşılaşmaq

  Tam oxu »
 • EYİLİK

  yaxşılıq

  Tam oxu »