Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • FİKİR

  əql — zehin — düşüncə — təfəkkür

  Tam oxu »
 • FİKİR

  qayğı — qeyd — dərd

  Tam oxu »
 • FİKİR

  niyyət — məram — məqsəd

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏ

  düşünmə

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏK

  düşünmək

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  qayğılı — dalğın — düşüncəli

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  iztirablı — təlaşlı — təşvişli — əndişəli

  Tam oxu »
 • FİKİRLİLİK

  qayğılılıq — dalğınlıq — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • FİKİRLİLİK

  iztirablılıq — təlaşlılıq — təşvişlilik — əndişəlilik

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZ

  qayğısız — düşüncəsiz — başısoyuq — səhlənkar — laqeyd

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZLİK

  qayğısızlıq — düşüncəsizlik — başısoyuqluq — səhlənkarlıq — laqeydlik

  Tam oxu »
 • FİQUR

  bədən — qədd-qamət — boy-buxun — əndam

  Tam oxu »
 • FİQURLU

  naxışlı

  Tam oxu »
 • FİNAL

  nəticə — son — axır

  Tam oxu »
 • FİRAVAN

  varlı — zəngin

  Tam oxu »
 • FİRAVANLIQ

  varlılıq — zənginlik — bolluq

  Tam oxu »
 • FİTNƏ

  fəsad — iftira — böhtan — dedi-qodu

  Tam oxu »
 • FİTNƏKARLIQ

  fəsadçılıq — iftiraçılıq — böhtançılıq — iblislik — dedi-qoduçuluq

  Tam oxu »
 • FİTRİ

  anadangəlmə — təbii

  Tam oxu »
 • FİZİKİ

  cismani

  Tam oxu »
 • FOKUS

  məsafə — nöqtə

  Tam oxu »
 • FOKUS

  kələk — hiylə — fırıldaq

  Tam oxu »
 • FON

  mühit — şərait — zəmin — əsas

  Tam oxu »
 • FOND

  ehtiyat — vəsait

  Tam oxu »
 • FORMA

  qəlib

  Tam oxu »
 • FORMA

  şəkil — görünüş

  Tam oxu »
 • FORMA

  ülgü — biçim — nümunə

  Tam oxu »
 • FORMA

  növ — tip — quruluş

  Tam oxu »
 • FORMA

  üsul — qayda

  Tam oxu »
 • FORMAL

  rəsmi

  Tam oxu »
 • FORMAL

  zahiri — xarici

  Tam oxu »
 • FORMAL

  şəkli

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMA

  yetişmə — yetkinləşmə

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMA

  düzəlmə — müəyyənləşmə — yaradılma

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMAQ

  yetişmək — yetkinləşmək

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMAQ

  düzəlmək — müəyyənləşmək — yaradılmaq

  Tam oxu »
 • FORMALI

  üsullu — qaydalı

  Tam oxu »
 • FORMALI

  şəkilli — görünüşlü

  Tam oxu »
 • FORMALI

  ülgülü — biçimli

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  şəkillilik — görünüşlülük

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  ülgülülük — biçimlilik

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  üsulluluq — qaydalılıq

  Tam oxu »
 • FORMALİST

  rəsmiyyətçi

  Tam oxu »
 • FORMALİSTLİK

  rəsmiyyətçilik

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  qəlibsiz

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  şəkilsiz — görünüşsüz

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  ülgüsüz — biçimsiz

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  qəlibsizlik

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  şəkilsizlik — görünüşsüzlük

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  ülgüsüzlük — biçimsizlik

  Tam oxu »