Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GƏVƏZƏLƏMƏK

  hərzələmək — naqqallamaq

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏLİK

  boşboğazlıq — naqqallıq — çərənçilik — lağlağılıq — cəfəngiyat

  Tam oxu »
 • GƏZ

  kəsik — yarıq — oyuq

  Tam oxu »
 • GƏZƏYƏN

  sərsəri — avara — əyyaş — kefcil

  Tam oxu »
 • GƏZƏYƏNLİK

  sərsərilik — avaralıq — əyyaşlıq — kefcillik

  Tam oxu »
 • GƏZİNTİ

  seyr

  Tam oxu »
 • GƏZİŞ

  yerimə — getmə

  Tam oxu »
 • GƏZİŞMƏ

  yerimə — getmə

  Tam oxu »
 • GƏZİŞMƏK

  yerimək — getmək

  Tam oxu »
 • GƏZMƏ

  dolanma — dincəlmə

  Tam oxu »
 • GƏZMƏK

  dolanmaq — dincəlmək

  Tam oxu »
 • GİC

  sərsəri — axmaq — dəli — səfeh

  Tam oxu »
 • GİC-GİC

  səfeh-səfeh — axmaq-axmaq

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  səfeh — yüngül — dəmdəməki

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏRLİK

  səfehlik — yüngüllük — dəmdəməkilik

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏ

  sarsılma — karıxma — çaşma — fırlanma

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  sarsılmaq — karıxmaq — çaşmaq — fırlanmaq

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏ

  fırlanma — ağrıma

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏK

  fırlanmaq — ağrımaq

  Tam oxu »
 • GİCİK

  qaşınma — göynəmə

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏ

  qaşınma — göynəmə

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏK

  qaşınmaq — göynəmək

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏ

  səfehləşmə — dəliləşmə — sərsəmləşmə

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  səfehləşmək — dəliləşmək — sərsəmləşmək

  Tam oxu »
 • GİCLİK

  səfehlik — dəlilik — əcaiblik — qəribəlik — axmaqlıq — məstlik

  Tam oxu »
 • GİLEY

  şikayət — deyinmə — donquldama — narazı

  Tam oxu »
 • GİLEY

  şikayət — deyingənlik

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏ

  şikayətlənmə

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  narazı — şikayətli

  Tam oxu »
 • GİLEYLİK

  şikayətlik — narazılıq

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  damcı

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  dənə

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏ

  dənələmə

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏ

  ayırma

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  dənələmək

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  ayırmaq

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏ

  içmə

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏK

  içmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏ

  diyirlənmə

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏK

  diyirlənmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏ

  yumru — dəyirmi — yuvarlaq

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏ

  yumrulama — dəyirmiləmə

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏK

  yumrulamaq — dəyirmiləmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏLİK

  yumruluq — dəyirmilik

  Tam oxu »
 • GİRDİRMƏ

  keçirmə — taxma

  Tam oxu »
 • GİRDİRMƏK

  keçirmək — taxmaq

  Tam oxu »
 • GİRƏCƏK

  başlanğıc

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏ

  fürsət — imkan

  Tam oxu »
 • GİRİNTİ

  çuxur — batıq — çökək — çala

  Tam oxu »