Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GİC

  sərsəri — axmaq — dəli — səfeh

  Полностью »
 • GİC-GİC

  səfeh-səfeh — axmaq-axmaq

  Полностью »
 • GİCBƏSƏR

  səfeh — yüngül — dəmdəməki

  Полностью »
 • GİCBƏSƏRLİK

  səfehlik — yüngüllük — dəmdəməkilik

  Полностью »
 • GİCƏLLƏNMƏ

  sarsılma — karıxma — çaşma — fırlanma

  Полностью »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  sarsılmaq — karıxmaq — çaşmaq — fırlanmaq

  Полностью »
 • GİCƏLMƏ

  fırlanma — ağrıma

  Полностью »
 • GİCƏLMƏK

  fırlanmaq — ağrımaq

  Полностью »
 • GİCİK

  qaşınma — göynəmə

  Полностью »
 • GİCİŞMƏ

  qaşınma — göynəmə

  Полностью »
 • GİCİŞMƏK

  qaşınmaq — göynəmək

  Полностью »
 • GİCLƏŞMƏ

  səfehləşmə — dəliləşmə — sərsəmləşmə

  Полностью »
 • GİCLƏŞMƏK

  səfehləşmək — dəliləşmək — sərsəmləşmək

  Полностью »
 • GİCLİK

  səfehlik — dəlilik — əcaiblik — qəribəlik — axmaqlıq — məstlik

  Полностью »
 • GİLEY

  şikayət — deyinmə — donquldama — narazı

  Полностью »
 • GİLEY

  şikayət — deyingənlik

  Полностью »
 • GİLEYLƏNMƏ

  şikayətlənmə

  Полностью »
 • GİLEYLƏNMƏK

  şikayətlənmək

  Полностью »
 • GİLEYLİ

  narazı — şikayətli

  Полностью »
 • GİLEYLİK

  şikayətlik — narazılıq

  Полностью »
 • GİLƏ

  damcı

  Полностью »
 • GİLƏ

  dənə

  Полностью »
 • GİLƏLƏMƏ

  dənələmə

  Полностью »
 • GİLƏLƏMƏ

  ayırma

  Полностью »
 • GİLƏLƏMƏK

  dənələmək

  Полностью »
 • GİLƏLƏMƏK

  ayırmaq

  Полностью »
 • GİLLƏMƏ

  içmə

  Полностью »
 • GİLLƏMƏK

  içmək

  Полностью »
 • GİLLƏNMƏ

  diyirlənmə

  Полностью »
 • GİLLƏNMƏK

  diyirlənmək

  Полностью »
 • GİRDƏ

  yumru — dəyirmi — yuvarlaq

  Полностью »
 • GİRDƏLƏMƏ

  yumrulama — dəyirmiləmə

  Полностью »
 • GİRDƏLƏMƏK

  yumrulamaq — dəyirmiləmək

  Полностью »
 • GİRDƏLİK

  yumruluq — dəyirmilik

  Полностью »
 • GİRDİRMƏ

  keçirmə — taxma

  Полностью »
 • GİRDİRMƏK

  keçirmək — taxmaq

  Полностью »
 • GİRƏCƏK

  başlanğıc

  Полностью »
 • GİRƏVƏ

  fürsət — imkan

  Полностью »
 • GİRİNTİ

  çuxur — batıq — çökək — çala

  Полностью »
 • GİRİNTİLİ

  çuxurlu — çökəkli — çalalı

  Полностью »
 • GİRİŞ

  başlanğıc — müqəddimə

  Полностью »
 • GİRİŞLİ

  müqəddiməli — başlanğıclı

  Полностью »
 • GİRİŞMƏ

  başlama — yapışma — tutma

  Полностью »
 • GİRİŞMƏK

  başlamaq — yapışmaq — tutmaq

  Полностью »
 • GİRİŞSİZ

  müqəddiməsiz — başlanğıcsız

  Полностью »
 • GİRLƏMƏ

  dolanma — yaşama

  Полностью »
 • GİRLƏMƏ

  yapışma — tutma

  Полностью »
 • GİRLƏMƏK

  dolanmaq — yaşamaq

  Полностью »
 • GİRLƏMƏK

  yapışmaq — tutmaq

  Полностью »
 • GİRMƏ

  girişmə — soxulma — batma

  Полностью »