Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HUMANİST

  insaniyyətli — mürüvvətli — insaflı — mədəni

  Tam oxu »
 • HUMANİSTLİK

  insaniyyət — mürüvvət — insaf — ədalət

  Tam oxu »
 • HUMANİZM

  insanpərvərlik

  Tam oxu »
 • HUŞ

  şüur — düşüncə — idrak

  Tam oxu »
 • HUŞ

  hafizə — yaddaş

  Tam oxu »
 • HUŞ

  mürgü — süstlük

  Tam oxu »
 • HUŞLU

  ayıq — sayıq — həssas

  Tam oxu »
 • HUŞLU

  zəkalı — fərasətli — zehinli

  Tam oxu »
 • HUŞLULUQ

  zəkalılıq — qabillik — fərasət — fəhmlilik — zirəklilik

  Tam oxu »
 • HUŞLULUQ

  ayıqlıq — həssaslıq

  Tam oxu »
 • HUŞSUZ

  hafizəsiz — yaddaşsız

  Tam oxu »
 • HUŞSUZ

  unutqan — dalğın — dağınıq

  Tam oxu »
 • HUŞSUZLAŞMA

  unutqanlaşma — dalğınlaşma

  Tam oxu »
 • HUŞSUZLAŞMAQ

  unutqanlaşmaq — dalğınlaşmaq — yaddaşsızlaşmaq

  Tam oxu »
 • HUŞSUZLUQ

  unutqanlıq — dalğınlıq — dağınıqlıq — yaddaşsızlıq

  Tam oxu »
 • HUŞYAR

  diqqətli — dəqiq

  Tam oxu »
 • HUŞYAR

  ağıllı — fərasətli — zəkalı — anlaqlı — düşüncəli — fəhmli

  Tam oxu »
 • HUŞYAR

  ayıq — sayıq

  Tam oxu »
 • HUŞYARLIQ

  diqqətlilik — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • HUŞYARLIQ

  ayıqlıq — sayıqlıq

  Tam oxu »
 • HUŞYARLIQ

  ağıllılıq — fəhmlilik — anlaqlılıq — düşüncə — fərasət — zəka

  Tam oxu »
 • HÜCUM

  yürüş — axın

  Tam oxu »
 • HÜCUM

  həmlə — basqın

  Tam oxu »
 • HÜCUMLU

  yürüşlü — axınlı

  Tam oxu »
 • HÜCUMLU

  həmləli — basqınlı

  Tam oxu »
 • HÜDUD

  hədd — sərhəd — son

  Tam oxu »
 • HÜDUDLANMA

  ayrılma — bölünmə

  Tam oxu »
 • HÜDUDLANMAQ

  ayrılmaq — bölünmək

  Tam oxu »
 • HÜDUDLU

  hədli — sərhədli — sonlu

  Tam oxu »
 • HÜDUDLULUQ

  hədlilik — sərhədlilik

  Tam oxu »
 • HÜDUDSUZ

  hədsiz — sonsuz — nəhayətsiz

  Tam oxu »
 • HÜDUDSUZLUQ

  hədsizlik — sonsuzluq — nəhayətsizlik — genişlik

  Tam oxu »
 • HÜQUQ

  ixtiyar — imtiyaz

  Tam oxu »
 • HÜQUQ

  haqq

  Tam oxu »
 • HÜQUQLU

  haqlı

  Tam oxu »
 • HÜQUQLU

  ixtiyarlı — imtiyazlı

  Tam oxu »
 • HÜQUQLULUQ

  bax: hüquq

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZ

  haqsız — ədalətsiz — qanunsuz

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZ

  ixtiyarsız — imtiyazsız

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZLUQ

  haqsızlıq — ədalətsizlik — qanunsuzluq

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZLUQ

  ixiyarsızlıq — imtiyazsızlıq

  Tam oxu »
 • HÜNDÜR

  bərk — gur

  Tam oxu »
 • HÜNDÜR

  uca — yüksək — qəlbi

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRDƏN

  bərkdən — ucadan

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRDƏN

  yüksəkdən — ucadan

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLƏŞMƏ

  yüksəlmə — ucalma

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLƏŞMƏK

  yüksəlmək — ucalmaq

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLÜK

  ucalıq — yüksəklik — təpəlik

  Tam oxu »
 • HÜNƏR

  bacarıq — qabiliyyət — məharət — ustalıq

  Tam oxu »
 • HÜNƏR

  qoçaqlıq — cürət — cəsarət — cəsurluq — mərdlik — igidlik — ciyərlilik — ürəklilik

  Tam oxu »