Словарь синонимов азербайджанского языка

 • LABÜD

  zəruri — vacib — lazımlı — olumlu

  Полностью »
 • LABÜDLÜK

  zərurilik — vaciblik — lazımlılıq

  Полностью »
 • LAĞ

  istehza — masqara — rişxənd

  Полностью »
 • LAĞLAĞI

  gəvəzə — boşboğaz — çərənçi — naqqal — hərzə

  Полностью »
 • LAĞLAĞI

  zarafatcıl — məzəli

  Полностью »
 • LAĞLAĞILIQ

  cəfəngiyat — boşboğazlıq — gəvəzəlik — naqqallıq

  Полностью »
 • LAĞLAĞILIQ

  zarafatlıq — məzəlilik — hənəkçilik

  Полностью »
 • LAX

  qoxumuş — iylənmiş (yumurta)

  Полностью »
 • LAX

  boş

  Полностью »
 • LAXLAMA

  boşalma — tərpənmə — çalxalanma

  Полностью »
 • LAXLAMAQ

  boşalmaq — tərpənmək — çalxalanmaq

  Полностью »
 • LAXLI

  boş — tərpəniş

  Полностью »
 • LAXLIQ

  boşluq

  Полностью »
 • LAXTA

  qatı

  Полностью »
 • LAXTALAŞMA

  qatılaşma

  Полностью »
 • LAXTALAŞMAQ

  qatılaşmaq

  Полностью »
 • LAQEYD

  qayğısız — arsız — qeydsiz — başısoyuq — səhlənkar

  Полностью »
 • LAQEYDLİK

  qayğısızlıq — arsızlıq — qeydsizlik — başısoyuqluq — səhlənkarlıq

  Полностью »
 • LAL

  sakit — səssiz — dinməz

  Полностью »
 • LALLAŞMA

  sakitləşmə — səssizləşmə

  Полностью »
 • LALLAŞMAQ

  sakitləşmək — səssizləşmək

  Полностью »
 • LALLIQ

  sakitlik — səssizlik — dinməzlik

  Полностью »
 • LAP

  ən — çox

  Полностью »
 • LAT-LÜT

  çılpaq

  Полностью »
 • LAT-LÜT

  kasıb — yoxsul

  Полностью »
 • LAY

  bütöv — səlt — tam

  Полностью »
 • LAY

  qat — təbəqə — qalaq

  Полностью »
 • LAY-LAY

  qat-qat — qalaq-qalaq

  Полностью »
 • LAYİQ

  ləyaqətli — dəyərli — qiymətli — hörmətli — ehtiramlı

  Полностью »
 • LAYİQLİ

  ləyaqətli — dəyərli — qiymətli — hörmətli

  Полностью »
 • LAYİQLİLİK

  ləyaqətlilik — dəyərlilik — hörmətlilik

  Полностью »
 • LAYİQSİZ

  ədəbsiz — yaramaz — nalayiq

  Полностью »
 • LAYİQSİZ

  ləyaqətsiz — dəyərsiz — hörmətsiz

  Полностью »
 • LAYİQSİZLİK

  ləyaqətsizlik — dəyərsizlik — hörmətsizlik

  Полностью »
 • LAYİQSİZLİK

  ədəbsizlik — yaramazlıq — nalayiqlik

  Полностью »
 • LAYLI

  qatlı — təbəqəli — qalaqlı

  Полностью »
 • LAZIM

  gərək — vacib

  Полностью »
 • LAZIMINCA

  xeyli — olduqca

  Полностью »
 • LAZIMİ

  gərəkli — vacibli — zəruri

  Полностью »
 • LAZIMLI

  gərəkli — faydalı — zəruri

  Полностью »
 • LAZIMLIQ

  gərəklik — zərurilik — vaciblik

  Полностью »
 • LAZIMLILIQ

  gərəklilik — zərurilik

  Полностью »
 • LAZIMSIZ

  artıq

  Полностью »
 • LAZIMSIZ

  gərəksiz — lüzumsuz — izafi — yararsız — faydasız

  Полностью »
 • LAZIMSIZLIQ

  artıqlıq

  Полностью »
 • LAZIMSIZLIQ

  gərəksizlik — lüzumsuzluq — izafilik — yararsızlıq — faydasızlıq

  Полностью »
 • LEHİM

  qalay

  Полностью »
 • LEHİMLƏMƏ

  qalaylama — yapışdırma

  Полностью »
 • LEHİMLƏMƏK

  qalaylamaq — yapışdırmaq

  Полностью »
 • LEHİMLİ

  qalaylı — yapışıqlı

  Полностью »