Словарь синонимов азербайджанского языка

 • MURAD

  arzu — istək — məqsəd — məram — niyyət

  Полностью »
 • MURDAR

  həram

  Полностью »
 • MURDAR

  iyrənc — rəzil — alçaq — əclaf — xəbis — çirkin — mənfur

  Полностью »
 • MURDARLAMA

  korlama — pisləşdirmə — xarablama — ləkələmə

  Полностью »
 • MURDARLAMA

  bulama — çirkləmə — batırma

  Полностью »
 • MURDARLAMAQ

  bulamaq — çirkləmək — batırmaq

  Полностью »
 • MURDARLAMAQ

  korlamaq — xarablamaq — pisləşdirmək — ləkələmək

  Полностью »
 • MURDARLIQ

  pintilik

  Полностью »
 • MURDARLIQ

  haramlıq

  Полностью »
 • MURDARLIQ

  pislik — alçaqlıq — rəzillik

  Полностью »
 • MUŞTULUQ

  müjdə — xəbər

  Полностью »
 • MÜAMİLƏ

  alış-veriş — alver

  Полностью »
 • MÜAMİLƏÇİ

  alverçi

  Полностью »
 • MÜAMİLƏÇİLİK

  alverçilik

  Полностью »
 • MÜAMİLƏSİZ

  alversiz

  Полностью »
 • MÜASİR

  təzə — yeni

  Полностью »
 • MÜASİR

  indiki — hazırki

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞMƏ

  yeniləşmə — təkmilləşmə

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞMƏK

  yeniləşmək — təkmilləşmək

  Полностью »
 • MÜASİRLİK

  hal-hazır

  Полностью »
 • MÜASİRLİK

  təzəlik — yenilik

  Полностью »
 • MÜAYİNƏ

  yoxlama — baxma

  Полностью »
 • MÜBADİLƏ

  dəyişmə

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏ

  disput — müzakirə — bəhs — höcət — deyişmə

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏ

  çəkişmə — toqquşma — ixtilaf — münaqişə

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏLİ

  münaqişəli — davamlı — əngəlli

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏSİZ

  münaqişəsiz — toqquşmasız — ixtilafsız

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏ

  böyütmə — şişirtmə — artırma

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏLİ

  şişirdilmiş — üfürülmüş

  Полностью »
 • MÜBARƏK

  uğurlu — xeyirli — xoşbəxt

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  döyüşkən

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  iradəli — əzmli

  Полностью »
 • MÜBARİZƏ

  çarpışma — vuruşma — döyüşmə

  Полностью »
 • MÜBARİZƏLİ

  çarpışmalı — vuruşmalı

  Полностью »
 • MÜBARİZLİK

  döyüşkənlik

  Полностью »
 • MÜBTƏLA

  aludə — giriftar — düçar

  Полностью »
 • MÜBTƏLALIQ

  aludəlik — düçarlıq — giriftarlıq

  Полностью »
 • MÜDAFİƏ

  himayə — arxa — dayaq

  Полностью »
 • MÜDAFİƏ

  qoruma

  Полностью »
 • MÜDAXİLƏ

  qarışma — soxulma — miyançılıq

  Полностью »
 • MÜDDƏA

  iddia — tələb

  Полностью »
 • MÜDDƏA

  tezis — fikir

  Полностью »
 • MÜDDƏT

  vaxt — zaman

  Полностью »
 • MÜDDƏTLİ

  vədəli — möhlətli

  Полностью »
 • MÜDDƏTLİLİK

  vədəlilik — möhlətlilik

  Полностью »
 • MÜDDƏTSİZ

  daimi

  Полностью »
 • MÜDDƏTSİZ

  vədəsiz — möhlətsiz

  Полностью »
 • MÜDDƏTSİZLİK

  həmişəlik — ömürlük — daimilik

  Полностью »
 • MÜDHİŞ

  qorxunc — dəhşətli

  Полностью »
 • MÜDHİŞLİK

  dəhşətlilik — qorxuncluq

  Полностью »