Словарь синонимов азербайджанского языка

 • NİCAT

  qurtuluş — xilas

  Полностью »
 • NİFAQ

  çəkişmə — ikitirəlik

  Полностью »
 • NİFRƏT

  ikrah — kin — ədavət — qərəz

  Полностью »
 • NİFRƏTLİ

  ikrahlı — kinli — ədavətli — qərəzli

  Полностью »
 • NİFRƏTLİLİK

  ikrahlılıq — kinlilik — ədavətlilik

  Полностью »
 • NİKAH

  kəbin — evlənmə — izdivac

  Полностью »
 • NİKAHLAMA

  evləndirmə

  Полностью »
 • NİKAHLAMAQ

  evləndirmək

  Полностью »
 • NİKAHLI

  kəbinli — izdivaclı

  Полностью »
 • NİKAHLILIQ

  kəbin — izdivac

  Полностью »
 • NİKAHSIZ

  kəbinsiz — izdivacsız

  Полностью »
 • NİKAHSIZLIQ

  kəbinsizlik — izdivacsızlıq

  Полностью »
 • NİKAR

  gözəl — sənəm — sevgili

  Полностью »
 • NİKARAN

  narahat — səksəkəli — həyəcanlı — iztirablı

  Полностью »
 • NİKARANCILIQ

  narahatçılıq — həyəcan — səksəkə

  Полностью »
 • NİKARANLIQ

  həyəcan — səksəkə — narahatlıq

  Полностью »
 • NİMDAŞ

  köhnə — geyilmiş — işlənmiş

  Полностью »
 • NİMDAŞLIQ

  köhnəlik

  Полностью »
 • NİSBƏT

  münasibət — müqayisə — tutuşdurma

  Полностью »
 • NİSBƏTLİ

  münasibətli — müqayisəli

  Полностью »
 • NİSBİ

  şərti — gözəyarı

  Полностью »
 • NİSBİLİK

  şərtilik — təqribilik

  Полностью »
 • NİSYƏ

  borc

  Полностью »
 • NİŞAN

  əlamət — işarə — əsər — damğa — iz

  Полностью »
 • NİŞANLAMA

  adaxlama

  Полностью »
 • NİŞANLAMA

  işarələmə — damğalama

  Полностью »
 • NİŞANLAMAQ

  adaxlamaq

  Полностью »
 • NİŞANLAMAQ

  işarələmək — damğalamaq

  Полностью »
 • NİŞANLI

  adaxlı

  Полностью »
 • NİŞANLI

  əlamətli — işarəli — damğalı — izli

  Полностью »
 • NİŞANLILIQ

  adaxlılıq

  Полностью »
 • NİŞANLILIQ

  əlamətlilik — işarəlik — damğalıq

  Полностью »
 • NİŞANSIZ

  işarəsiz — əlamətsiz — izsiz

  Полностью »
 • NİŞANSIZLIQ

  işarəsizlik — əlamətsizlik — izsizlik

  Полностью »
 • NİYYƏT

  məqsəd — qayə — məram — murad — arzu

  Полностью »
 • NİYYƏTLİ

  məqsədli — qayəli — məramlı — arzulu

  Полностью »
 • NİYYƏTSİZ

  məqsədsiz — qayəsiz — arzusuz

  Полностью »
 • NİYYƏTSİZLİK

  məqsədsizlik — qayəsizlik — arzusuzluq

  Полностью »
 • NİZAM

  qayda-qanun — əsasnamə

  Полностью »
 • NİZAM

  sıra — cərgə — səf — düzülüş

  Полностью »
 • NİZAMLI

  intizamlı — qaydalı

  Полностью »
 • NİZAMLIQ

  intizamlılıq — müntəzəmlik

  Полностью »
 • NİZAMSIZ

  dağınıq — intizamsız — qarma-qarışıq

  Полностью »
 • NİZAMSIZLIQ

  dağınıqlıq — intizamsızlıq — qarışıqlıq

  Полностью »
 • NOXTALAMA

  bağlama — cilovlama — buxovlama

  Полностью »
 • NOXTALAMAQ

  bağlamaq — cilovlamaq — buxovlamaq

  Полностью »
 • NOXTALI

  bağlı — cilovlu — buxovlu

  Полностью »
 • NOXTASIZ

  cilovsuz — buxovsuz

  Полностью »
 • NORMA

  pay — hissə

  Полностью »
 • NORMAL

  təbii — adi

  Полностью »