Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SOXMA

  dürtmə — basma — qoyma — tıxama — pərçimləmə — təpmə — yerləşdirmə — girmə — sancma — batırma

  Tam oxu »
 • SOXMAQ

  dürtmək — basmaq — qoymaq — tıxamaq — pərçimləmək — yerləşdirmək — təpilmək — girdirmək — batırmaq — sancmaq — girmək

  Tam oxu »
 • SOLĞUN

  bürüşük

  Tam oxu »
 • SOLĞUN

  sönük — zəif — tutqun

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLAŞMA

  saralma — ağarma — tutqunlaşma

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLAŞMAQ

  saralmaq — ağarmaq — tutqunlaşmaq

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLUQ

  sönüklük — tutqunluq — zəiflik — sarılıq

  Tam oxu »
 • SOLMA

  sönmə — süstləşmə — ağırlaşma

  Tam oxu »
 • SOLMA

  ağarma — bozarma — saralma

  Tam oxu »
 • SOLMAQ

  sönmək — süstləşmək — ağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • SOLMAQ

  ağarmaq — bozarmaq — saralmaq

  Tam oxu »
 • SOLUXMA

  bürüşmə — saralma

  Tam oxu »
 • SOLUXMAQ

  bürüşmək — saralmaq

  Tam oxu »
 • SOLUQ

  süst — key

  Tam oxu »
 • SOLUQ

  sönük — tutqun

  Tam oxu »
 • SOLUQLUQ

  süstlük — keylik

  Tam oxu »
 • SOLUQLUQ

  sönüklük — tutqunluq

  Tam oxu »
 • SON

  axır — final — nəticə — qurtaracaq

  Tam oxu »
 • SONCUQ

  şıllaq — təpik

  Tam oxu »
 • SONCUQLAMA

  şıllaqlama — təpikləmə

  Tam oxu »
 • SONCUQLAMAQ

  şıllaqlamaq — təpikləmək

  Tam oxu »
 • SONLU

  axırlı — nəticəli

  Tam oxu »
 • SONLUQ

  axırlıq — finallıq — nəticəlik — qurtaracaqlıq

  Tam oxu »
 • SONSUZ

  hədsiz — intəhasız — nəhayətsiz

  Tam oxu »
 • SONSUZLAŞMA

  hədsizləşmə — nəhayətsizləşmə

  Tam oxu »
 • SONSUZLAŞMAQ

  hədsizləşmək — nəhayətsizləşmək

  Tam oxu »
 • SONSUZLUQ

  hədsizlik — intəhasızlıq — nəhayətsizlik

  Tam oxu »
 • SORAQ

  xəbər — məlumat

  Tam oxu »
 • SORAQLAŞMA

  soruşma — xəbərləşmə — öyrənmə

  Tam oxu »
 • SORAQLAŞMAQ

  soruşmaq — xəbərləşmək — öyrənmək

  Tam oxu »
 • SORAQLI

  xəbərli — məlumatlı

  Tam oxu »
 • SORĞU

  sual — dindirmə — istintaq

  Tam oxu »
 • SORMA

  soruşma — dindirmə

  Tam oxu »
 • SORMA

  əmmə

  Tam oxu »
 • SORMAQ

  dindirmək

  Tam oxu »
 • SORMAQ

  əmmək

  Tam oxu »
 • SORUŞMA

  sorğu — sual — dindirmə — öyrənmə

  Tam oxu »
 • SORUŞMAQ

  dindirmək — öyrənmək

  Tam oxu »
 • SOVET

  şura — iclas

  Tam oxu »
 • SOVET

  məsləhət — məşvərət

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏ

  məsləhətləşmə — məşvərətləşmə

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏ

  şuralaşma

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏK

  məsləhətləşmək — məşvərətləşmək

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏK

  şuralaşmaq

  Tam oxu »
 • SOVETLİK

  məsləhətlik — məşvərətlik

  Tam oxu »
 • SOVETLİK

  şuralıq — iclaslıq

  Tam oxu »
 • SOVURMA

  xərcləmə — işlətmə

  Tam oxu »
 • SOVURMA

  dağıtma — töküşdürmə

  Tam oxu »
 • SOVURMA

  yelləmə — eşələmə — səpələmə — yayma

  Tam oxu »
 • SOVURMAQ

  yelləmək — eşələmək — səpələmək — yaymaq

  Tam oxu »