Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TEL

  saç — zülf — kəkil

  Tam oxu »
 • TEL

  sap — məftil — sim

  Tam oxu »
 • TELLƏMƏ

  saplama — məftilləmə

  Tam oxu »
 • TELLƏMƏK

  saplamaq — məftilləmək

  Tam oxu »
 • TELLİ

  saplı — məftilli — simli

  Tam oxu »
 • TELLİ

  saçlı — zülflü — kəkilli

  Tam oxu »
 • TEMPERAMENT

  təbiət

  Tam oxu »
 • TEMPERAMENT

  coşğunluq — ehtiras — həvəs

  Tam oxu »
 • TEMPERAMENTLİ

  coşğun — ehtiraslı — həvəsli — qızğın

  Tam oxu »
 • TEMPERAMENTLİK

  ehtiraslıq — coşğunluq — qızğınlıq

  Tam oxu »
 • TEŞT

  ləyən — tas

  Tam oxu »
 • TEZ

  dərhal — əlüstü — atüstü

  Tam oxu »
 • TEZ

  cəld — iti — yeyin

  Tam oxu »
 • TEZ-TEZ

  yeyin-yeyin — iti-iti

  Tam oxu »
 • TEZDƏN

  erkən — sübhdən — obaşdan

  Tam oxu »
 • TEZLƏŞMƏ

  sürətlənmə

  Tam oxu »
 • TEZLƏŞMƏ

  cəldləşmə — yeyinləşmə

  Tam oxu »
 • TEZLƏŞMƏK

  sürətlənmək

  Tam oxu »
 • TEZLƏŞMƏK

  cəldləşmək — yeyinləşmək

  Tam oxu »
 • TEZLİK

  dərhallıq — əlüstülük

  Tam oxu »
 • TEZLİK

  cəldlik — itilik — yeyinlik

  Tam oxu »
 • TƏB

  ilham — istedad

  Tam oxu »
 • TƏB

  təbiət — xilqət

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ

  silk — zümrə

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ

  qat — lay

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏ

  laylaşma

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏ

  zümrələşmə

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏK

  zümrələşmək

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏK

  laylaşmaq

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  əsl — mahiyyət — xassə — keyfiyyət

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  xasiyyət

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTƏN

  keyfiyyətcə — mahiyyətcə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTƏN

  xasiyyətcə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTLİ

  xasiyyətli

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  fitri — anadangəlmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  həqiqi — xalis — əsl

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  adi — natural

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏ

  adiləşmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏ

  həqiqiləşmə — əslləşmə — xalisləşmə

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏK

  adiləşmək

  Tam oxu »
 • TƏBİİLƏŞMƏK

  həqiqiləşmək — əslləşmək — xalisləşmək

  Tam oxu »
 • TƏBİİLİK

  adilik

  Tam oxu »
 • TƏBİİLİK

  həqiqilik — əsllik — xalislik

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞ

  çatdırma — yetirmə

  Tam oxu »
 • TƏBRİK

  gözaydınlığı — mübarəkbadlıq

  Tam oxu »
 • TƏBRİK

  salam

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏ

  mübarəkləmə

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏ

  salamlama

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏK

  mübarəkləmək

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏK

  salamlamaq

  Tam oxu »