Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XEYİR

  fayda — gəlir — qazanc — mənfəət — sərfə

  Tam oxu »
 • XEYİR

  bərəkət

  Tam oxu »
 • XEYİRXAH

  mülayim — yumşaq — rəhmdil — mərhəmətli — iltifatlı

  Tam oxu »
 • XEYİRXAH

  alicənab — mərd — ləyaqətli

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHLIQ

  mülayimlik — yumşaqlıq — rəhmdillik — mərhəmət — iltifat

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHLIQ

  alicənablıq — mərdlik — ləyaqətlilik

  Tam oxu »
 • XEYİRLİ

  faydalı — gəlirli — qazanclı — mənfəətli — sərfəli — yararlı — əlverişli

  Tam oxu »
 • XEYİRLİ

  bərəkətli

  Tam oxu »
 • XEYİRLİLİK

  faydalılıq — gəlirlik — qazanclılıq — mənfəətlilik — sərfəlilik — yararlılıq

  Tam oxu »
 • XEYİRLİLİK

  bərəkətlilik

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZ

  faydasız — səmərəsiz — sərfəsiz — hədər — əbəs — zərərli

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZLİK

  faydasızlıq — səmərəsizlik — sərfəsizlik — əlverişsizlik — zərərlilik

  Tam oxu »
 • XEYLİ

  çoxlu — olduqca — dedikcə

  Tam oxu »
 • XEYR

  yox

  Tam oxu »
 • XEYRAT

  ehsan

  Tam oxu »
 • XEYRATLIQ

  ehsanlıq

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  şayiə — səs

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  məlumat — bildiriş — raport

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİ

  carçı — çuğulçu — qeybətçi — dedi-qoduçu

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİLİK

  carçılıq — şeytançılıq — çuğulçuluq — qeybət — dedi-qodu — böhtançılıq

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDAR

  bələd — məlumatlı — bilikli — təcrübəli — səriştəli

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDARLIQ

  qabaqlama — çəkindirmə — qorunma — gözləmə

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏ

  soruşma — öyrənmə

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏ

  tanıma — bilmə

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  tanımaq — bilmək

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  soruşmaq — öyrənmək

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  məlumatsız — təcrübəsiz — səriştəsiz — biliksiz

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZLİK

  məlumatsızlıq — təcrübəsizlik — səriştəsizlik — nadanlıq — biliksizlik

  Tam oxu »
 • XƏBİS

  alçaq — əclaf — rəzil — yaramaz — çirkin — mənfur

  Tam oxu »
 • XƏBİSLƏŞMƏ

  alçaqlaşma — rəzilləşmə — əclaflaşma — mənfurlaşma

  Tam oxu »
 • XƏBİSLƏŞMƏK

  alçaqlaşmaq — rəzilləşmək — əclaflaşmaq — mənfurlaşmaq

  Tam oxu »
 • XƏBİSLİK

  alçaqlıq — əclaflıq — rəzillik — iyrənclik — çirkinlik — mənfurluq

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT

  həya — abır — ar — üzüqaralıq — rüsvayçılıq — biabırçılıq

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLƏNMƏ

  həyalanma — arlanma — sıxılma — çaşma — karıxma — həyəcanlanma — pərtləşmə — qızarma — utanma

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTMƏK

  həyalanmaq — arlanmaq — sıxılmaq — çaşmaq — karıxmaq — həyəcanlanmaq — pərtləşmək — qızarmaq — utanmaq

  Tam oxu »
 • XƏCİL

  bax: xəcalətli

  Tam oxu »
 • XƏCİLLİK

  bax: xəcalətlilik

  Tam oxu »
 • XƏFƏ

  boğanaq — bürkü — isti

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏ

  boğulma — istilənmə — sıxılma

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏK

  boğulmaq — istilənmək — sıxılmaq

  Tam oxu »
 • XƏFƏLİK

  bürkülülük — sıxıntılılıq — boğanaqlıq

  Tam oxu »
 • XƏFƏNƏK

  təngişmə — təngnəfəslik — töyşümə

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  yüngül — mülayim — sakit — dinc

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  zəif — incə

  Tam oxu »
 • XƏFİFLƏŞMƏ

  mülayimləşmə — zəifləşmə — sakitləşmə

  Tam oxu »
 • XƏFİFLƏŞMƏK

  mülayimləşmək — zəifləşmək — sakitləşmək

  Tam oxu »
 • XƏFİFLİK

  yüngüllük — mülayimlik — sakitlik — dinclik

  Tam oxu »
 • XƏFİFLİK

  mülayimlik — sakitlik — yavaşlıq — lallıq

  Tam oxu »
 • XƏLƏF

  varis — vərəsə

  Tam oxu »
 • XƏLƏF

  nəsil — övlad

  Tam oxu »