Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XİDMƏT

  iş — vəzifə — qulluq

  Tam oxu »
 • XİFFƏT

  dərd — kədər — qüssə

  Tam oxu »
 • XİFFƏTCİL

  dərdcil — kədərli — qüssəli

  Tam oxu »
 • XİFFƏTCİLLİK

  dərdcillik — kədərlilik — qüssəlilik

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNMƏ

  kədərlənmə — qüssələnmə

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNMƏK

  kədərlənmək — qüssələnmək

  Tam oxu »
 • XİLAF

  yalan — uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • XİLAF

  zidd — qarşı — əks

  Tam oxu »
 • XİLAS

  qurtuluş — nicat

  Tam oxu »
 • XİLQƏT

  yaradılış — təbiət

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏMƏ

  yaxalama — tutma — yapışma

  Tam oxu »
 • XİRTDƏKLƏMƏK

  yaxalamaq — tutmaq — yapışmaq

  Tam oxu »
 • XİTAB

  müraciət

  Tam oxu »
 • XİTAM

  bitmə — tükənmə — son — axır

  Tam oxu »
 • XOF

  qorxu — dəhşət — vahimə

  Tam oxu »
 • XOFLANMA

  qorxma — vahimələnmə — dəhşətlənmə

  Tam oxu »
 • XOFLANMAQ

  qorxmaq — vahimələnmək — dəhşətlənmək

  Tam oxu »
 • XOFLU

  qorxulu — dəhşətli — vahiməli — müdhiş

  Tam oxu »
 • XOFLULUQ

  dəhşət — vahimə

  Tam oxu »
 • XOFSUZ

  cürətli — cəsarətli — ürəkli — qoçaq — mərd

  Tam oxu »
 • XOFSUZLUQ

  cürət — cəsarət — ürəklilik — qoçaqlıq — mərdlik

  Tam oxu »
 • XOR

  pis — əyri

  Tam oxu »
 • XORTLAMA

  dirilmə

  Tam oxu »
 • XORTLAMAQ

  dirilmək

  Tam oxu »
 • XORUZLANMA

  kəkələnmə — şeşələnmə — kişilənmə

  Tam oxu »
 • XORUZLANMAQ

  kəkələnmək — şeşələnmək — kişilənmək

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMA

  pıçıldaşma

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMAQ

  pıçıldaşmaq

  Tam oxu »
 • XOŞ

  sakit — mülayim — yumşaq

  Tam oxu »
 • XOŞ

  ləzzətli — nəşəli — səfalı

  Tam oxu »
 • XOŞ

  əlverişli — münasib — yararlı

  Tam oxu »
 • XOŞ

  üzügülər — səmimi — xeyirxah — məlahətli

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZ

  iyrənc — çirkin — acı — mənfur

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZLİK

  iyrənclik — çirkinlik — mənfurluq

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNG

  məlahətli

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNGLİLİK

  məlahət — gözəllik

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXT

  bəxtəvər — bəxtiyar — məmnun — məsud — şad

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXTLİK

  bəxtəvərlik — bəxtiyarlıq — səadət — firavanlıq — ağgün — məsudluq — fərəhlilik — şadlıq

  Tam oxu »
 • XOŞHAL

  mülayim — yumşaq — alicənab — mərd — rəhmdil — mərhəmətli — laqeyd — xatircəm — arxayın

  Tam oxu »
 • XOŞHALLI

  bax: xoşhal

  Tam oxu »
 • XOŞHALLILIQ

  mülayimlik — yumşaqlıq — alicənablıq — mərdlik — laqeydlik — xatircəmlik — arxayınçılıq

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏT

  rəhmli — rəhmdil — mərhəmətli

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏTLİ

  bax: xoşxasiyyət

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏTLİLİK

  rəhmlilik — rəhmdillik — mərhəmət — mehribanlıq

  Tam oxu »
 • XOŞLAMA

  bəyənmə — sevmə — istəmə

  Tam oxu »
 • XOŞLAMAQ

  bəyənmək — sevmək — istəmək

  Tam oxu »
 • XOŞLUQ

  məlahət — gözəllik

  Tam oxu »
 • XOŞLUQ

  ləzzət — kef — nəşə — səfa

  Tam oxu »
 • XOŞNİYYƏT

  etibar — sədaqət — xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • XOŞNİYYƏTLİ

  etibarlı — sədaqətli — xeyirxah

  Tam oxu »