Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XOF

  qorxu — dəhşət — vahimə

  Tam oxu »
 • XOFLANMA

  qorxma — vahimələnmə — dəhşətlənmə

  Tam oxu »
 • XOFLANMAQ

  qorxmaq — vahimələnmək — dəhşətlənmək

  Tam oxu »
 • XOFLU

  qorxulu — dəhşətli — vahiməli — müdhiş

  Tam oxu »
 • XOFLULUQ

  dəhşət — vahimə

  Tam oxu »
 • XOFSUZ

  cürətli — cəsarətli — ürəkli — qoçaq — mərd

  Tam oxu »
 • XOFSUZLUQ

  cürət — cəsarət — ürəklilik — qoçaqlıq — mərdlik

  Tam oxu »
 • XOR

  pis — əyri

  Tam oxu »
 • XORTLAMA

  dirilmə

  Tam oxu »
 • XORTLAMAQ

  dirilmək

  Tam oxu »
 • XORUZLANMA

  kəkələnmə — şeşələnmə — kişilənmə

  Tam oxu »
 • XORUZLANMAQ

  kəkələnmək — şeşələnmək — kişilənmək

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMA

  pıçıldaşma

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMAQ

  pıçıldaşmaq

  Tam oxu »
 • XOŞ

  sakit — mülayim — yumşaq

  Tam oxu »
 • XOŞ

  ləzzətli — nəşəli — səfalı

  Tam oxu »
 • XOŞ

  əlverişli — münasib — yararlı

  Tam oxu »
 • XOŞ

  üzügülər — səmimi — xeyirxah — məlahətli

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZ

  iyrənc — çirkin — acı — mənfur

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZLİK

  iyrənclik — çirkinlik — mənfurluq

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNG

  məlahətli

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNGLİLİK

  məlahət — gözəllik

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXT

  bəxtəvər — bəxtiyar — məmnun — məsud — şad

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXTLİK

  bəxtəvərlik — bəxtiyarlıq — səadət — firavanlıq — ağgün — məsudluq — fərəhlilik — şadlıq

  Tam oxu »
 • XOŞHAL

  mülayim — yumşaq — alicənab — mərd — rəhmdil — mərhəmətli — laqeyd — xatircəm — arxayın

  Tam oxu »
 • XOŞHALLI

  bax: xoşhal

  Tam oxu »
 • XOŞHALLILIQ

  mülayimlik — yumşaqlıq — alicənablıq — mərdlik — laqeydlik — xatircəmlik — arxayınçılıq

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏT

  rəhmli — rəhmdil — mərhəmətli

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏTLİ

  bax: xoşxasiyyət

  Tam oxu »
 • XOŞXASİYYƏTLİLİK

  rəhmlilik — rəhmdillik — mərhəmət — mehribanlıq

  Tam oxu »
 • XOŞLAMA

  bəyənmə — sevmə — istəmə

  Tam oxu »
 • XOŞLAMAQ

  bəyənmək — sevmək — istəmək

  Tam oxu »
 • XOŞLUQ

  məlahət — gözəllik

  Tam oxu »
 • XOŞLUQ

  ləzzət — kef — nəşə — səfa

  Tam oxu »
 • XOŞNİYYƏT

  etibar — sədaqət — xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • XOŞNİYYƏTLİ

  etibarlı — sədaqətli — xeyirxah

  Tam oxu »
 • XOŞNİYYƏTLİLİK

  bax: xoşniyyət

  Tam oxu »
 • XOŞRƏFTAR

  ünsiyyətli — mülayim — nəzakətli — mehriban

  Tam oxu »
 • XOŞRƏFTARLI

  bax: xoşrəftar

  Tam oxu »
 • XOŞRƏFTARLILIQ

  ünsiyyətlilik — mülayimlik — nəzakət — mehribanlılıq

  Tam oxu »
 • XOŞSİFƏT

  mehriban — gülərüzlü — iltifatlı — xeyirxah — səmimi — nəvazişkar — sevimli — qanışirin — yapışıqlı

  Tam oxu »
 • XOŞSİFƏTLİ

  bax: xoşsifət

  Tam oxu »
 • XOŞSİFƏTLİLİK

  mehribançılıq — üzügülərlik — nəvazişkarlıq — iltifat — xeyirxahlıq — səmimilik — sevimlilik — qanışirinlik — yapışıqlılıq

  Tam oxu »
 • XOV

  tük — lığa

  Tam oxu »
 • XOVLU

  tüklü

  Tam oxu »
 • XÖRƏK

  bişmiş — yemək

  Tam oxu »
 • XÖRƏKLİK

  bişmişlik

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZ

  hələlik — əlvida

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏ

  vidalaşma — ayrılma

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏK

  vidalaşmaq — ayrılmaq

  Tam oxu »