Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XUDAHAFİZ

  hələlik — əlvida

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏ

  vidalaşma — ayrılma

  Tam oxu »
 • XUDAHAFİZLƏŞMƏK

  vidalaşmaq — ayrılmaq

  Tam oxu »
 • XUDBİN

  eqoist

  Tam oxu »
 • XUDBİNLİK

  eqoistlik

  Tam oxu »
 • XUDMANİ

  səmimi — yığcam

  Tam oxu »
 • XUDPƏSƏND

  bax: xudbin

  Tam oxu »
 • XUDPƏSƏNDLİK

  bax: xudbinlik

  Tam oxu »
 • XULİQAN

  dələduz

  Tam oxu »
 • XULİQANLIQ

  dələduzluq

  Tam oxu »
 • XUMAR

  süzgün

  Tam oxu »
 • XUMAR

  kefli

  Tam oxu »
 • XUMARLANMA

  keflənmə — nəşələnmə — dəmlənmə

  Tam oxu »
 • XUMARLANMA

  oxşama — nazlanma — əzizlənmə

  Tam oxu »
 • XUMARLANMAQ

  keflənmək — nəşələnmək — dəmlənmək

  Tam oxu »
 • XUMARLANMAQ

  oxşamaq — nazlanmaq — əzizlənmək

  Tam oxu »
 • XUMARLI

  məst — sərxoş — kefli — süst

  Tam oxu »
 • XUMARLI

  süzgün

  Tam oxu »
 • XUMARLIQ

  məstlik — sərxoşluq — keflilik — süstlük

  Tam oxu »
 • XUMARLIQ

  süzgünlük

  Tam oxu »
 • XURAFAT

  mövhumat — dindarlıq

  Tam oxu »
 • XURAFATÇI

  mövhumatçı

  Tam oxu »
 • XURAFATÇILIQ

  mövhumatçılıq — dindarlıq

  Tam oxu »
 • XURUŞ

  qara

  Tam oxu »
 • XÜLASƏ

  yekun — nəhayət — nəticə

  Tam oxu »
 • XÜLASƏ

  əsl — məğz — əsas — mətləb

  Tam oxu »
 • XÜLASƏLƏMƏ

  yekunlaşdırma — nəticələndirmə

  Tam oxu »
 • XÜLASƏLƏMƏK

  yekunlaşdırmaq — nəticələndirmək

  Tam oxu »
 • XÜSUSƏN

  ələlxüsus

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  şəxsi — fərdi

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  əsl — həqiqi — hərfi

  Tam oxu »
 • XÜSUSİ

  məxsus — ayrıca

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏ

  ayrılma — təklənmə

  Tam oxu »
 • XÜSUSİLƏŞMƏK

  ayrılmaq — təklənmək

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏT

  xassə — dəyər — keyfiyyət — mahiyyət — sifət

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏT

  orijinallıq — spesifiklik

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİ

  mülkiyyətçi — yiyə — sahib

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİLİK

  yiyəlik — sahibkarlıq

  Tam oxu »
 • XÜSUSİYYƏTÇİLİK

  mülkiyyət — mal-mülk

  Tam oxu »
 • İANƏ

  sədəqə — yardım — kömək

  Tam oxu »
 • İBADƏT

  sitayiş — pərəstiş

  Tam oxu »
 • İBARƏ

  kəlam

  Tam oxu »
 • İBARƏLİ

  təmtəraqlı

  Tam oxu »
 • İBARƏLİLİK

  təmtəraqlılıq

  Tam oxu »
 • İBLİS

  fitnəkar — hiyləgər

  Tam oxu »
 • İBLİS

  şeytan — cin

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏ

  fəsadlaşma — hiyləgərləşmə

  Tam oxu »
 • İBLİSLƏŞMƏK

  fəsadlaşmaq — hiyləgərləşmək

  Tam oxu »
 • İBLİSLİK

  fəsadlıq — fitnəkarlıq — hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  dərs

  Tam oxu »