Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • FİDAN

  pöhrə, cavan budaq, gənc, incə, uzunboylu

  Tam oxu »
 • FİDANƏ

  pöhrə, cavan budaq, gənc, incə, uzunboylu

  Tam oxu »
 • FİDANGÜL

  gül fidanı, gül ağacı

  Tam oxu »
 • FİDAY

  fədakar, çalışqan, qeyrətli

  Tam oxu »
 • FİQUMƏ

  «Quran» ayəsi

  Tam oxu »
 • FİQURƏ

  bədən, qədd-qamət, boy-buxun, xarici görünüş

  Tam oxu »
 • FİLYAR

  f. fili sevən, filin dostu; pulpərəst; fr. nazik ipək parça; həmin parçadan burun dəsmalı

  Tam oxu »
 • FİRAVAN

  zəngin; rahat

  Tam oxu »
 • FİRAYƏ

  Ay işığı ("fir" "Günəş, od, ocaq" mənasında olan "pir" sözünün farslaşmış forması; "pir" isə Günəş, Ay, Tanrı sözləri ilə əlaqədar olan "bir" sözü i

  Tam oxu »
 • FİRAZƏ

  yoxuş, hündür yer; yayılmış; yuxarı; çəkinin azalması

  Tam oxu »
 • FİRƏNGİZ

  işıq saçan, nur səpələyən; nurlu, işıqlı

  Tam oxu »
 • FİRƏNGÜL

  Firəng gülü; firəngli qız

  Tam oxu »
 • FİRUZƏ

  göyrəngli qiymətli daş; çox gözəl (bax: Firuz)

  Tam oxu »
 • FİRUZTAC

  qələbə tacı; firuzədən olan tac

  Tam oxu »
 • FİRZƏT

  daş-qaşla bəzənmiş qız

  Tam oxu »
 • FİTNƏ

  qurğu, hiylə; məkrli, kinli, ədavətli

  Tam oxu »
 • FİTNƏT

  zehin açıqlığı, tez qavrama

  Tam oxu »
 • FİTURƏ

  boşalma, süstlük; usanma, bezmə

  Tam oxu »
 • FİZURƏ

  bax: Firuzə

  Tam oxu »
 • FİZZƏ

  gümüş, gümüş pul

  Tam oxu »
 • FLORA

  bitkilər aləmi; nəbatat (Bahar və güllər ilahəsi)

  Tam oxu »
 • FLORİDA

  ABŞ-da düzənlik və ştat adındandır

  Tam oxu »
 • FÜRUZAN

  aydın, parlaq, işıqlı

  Tam oxu »
 • FÜSUN

  «əfsun» sözündəndir və «ovsun, sehr; işvə, naz» deməkdir

  Tam oxu »
 • FÜSUNƏ

  «əfsun» sözündəndir və «ovsun, sehr; işvə, naz» deməkdir

  Tam oxu »
 • FÜSUNKAR

  valehedici, məftunedici, heyranedici, əfsanəvi

  Tam oxu »
 • FÜTURƏ

  boşalma, süstlük; usanma, bezmə

  Tam oxu »
 • FÜZULƏT

  bax: Füzuli; hər şeyi öyrənməyə çalışmaq

  Tam oxu »
 • GAVİYƏ

  güclü, qüvvətli qız

  Tam oxu »
 • GƏLİN

  toyu edilən, yeni ailə quran qız

  Tam oxu »
 • GƏLİNBACI

  gənc gəlinə qohumları tərəfindən verilən ad

  Tam oxu »
 • GƏLİNGÜL

  gəlin güldür; gül kimi gəlin

  Tam oxu »
 • GƏLİNXANIM

  gənc gəlinə müraciət forması

  Tam oxu »
 • GƏNCƏBANİ

  Gəncə banusu; Gəncə gözəli

  Tam oxu »
 • GƏNCƏBANU

  Gəncə banusu; Gəncə gözəli

  Tam oxu »
 • GƏNCƏXANIM

  Gəncə xanımı, Gəncə gözəli

  Tam oxu »
 • GƏNÇAY

  yeni görünən Ay; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • GƏRƏKMƏZ

  gərək olmaz; daha qız gərək deyil

  Tam oxu »
 • GİLANAZ

  nazlanan gilə, nazlı gilə

  Tam oxu »
 • GİLANƏ

  Azərbaycanın eyniadlı çay və şəhərinin adındandır

  Tam oxu »
 • GİLAS

  müxtəlif rəngli növləri olan çəyirdəkli şiringilə meyvə

  Tam oxu »
 • GİLAVAR

  cənubdan əsən külək, cənub küləyi

  Tam oxu »
 • GİLAZƏR

  qızıl dənəsi, qızıl giləsi

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  gilənar meyvələrinin dənəsi

  Tam oxu »
 • GİLƏBACI

  bir nəfər bacı, gilə kimi bacı

  Tam oxu »
 • GİLƏBƏYİM

  gilə kimi bəyim, gilə kimi gözəl

  Tam oxu »
 • GİLƏXANIM

  bir nəfər xanım, gilə kimi xanım

  Tam oxu »
 • GİLƏXATIN

  bir nəfər xatun, gilə kimi xatun

  Tam oxu »
 • GİLƏXATUN

  bir nəfər xatun, gilə kimi xatun

  Tam oxu »
 • GİLƏNAR

  ağ və ya çəhrayı çiçəkləri, ətli və çəyirdəkli meyvə, bu meyvənin ağacı

  Tam oxu »