Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • NELLİ

  əsli “neos” sözündəndir, cavan, gənc, təzə, yeni mənasındadır

  Tam oxu »
 • NEVRİSTAN

  «növrəs» (cavan) və «stan» sözlərindən düzəlmiş, «gənclər diyarı»; « gənclik bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NƏBİBƏ

  kötükcənin övladı, bəxşiş, nəticənin nəvəsi

  Tam oxu »
 • NƏBİRƏ

  nəvə, balanın balası

  Tam oxu »
 • NƏCABƏT

  nəciblik, əsillik, təmiz nəslə mənsubluq

  Tam oxu »
 • NƏCİBƏT

  nəciblik, əsillik, təmiz nəslə mənsubluq

  Tam oxu »
 • NƏDİDƏ

  görülməmiş, görülməyən, tayı-bərabəri olmayan; az tapılan

  Tam oxu »
 • NƏDİDƏ

  görünməmiş; nəbibənin övladı; kötükcənin nəvəsi

  Tam oxu »
 • NƏDİRƏT

  seyrəklik, nadir

  Tam oxu »
 • NƏFİQƏ

  fayda verən, xeyir verən

  Tam oxu »
 • NƏFİLƏ

  hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • NƏĞMƏ

  nəğmə, hava, şərqi

  Tam oxu »
 • NƏĞMİYYƏ

  mahnı, nəğmə, şərqi, təranə

  Tam oxu »
 • NƏHAYƏT

  son, axır, qurtaracaq

  Tam oxu »
 • NƏHİBƏ

  ah-nalə ilə ağlama

  Tam oxu »
 • NƏMİDƏ

  adlı, adı olan, adlanmış

  Tam oxu »
 • NƏNƏ

  ata və ya ananın anası; ana

  Tam oxu »
 • NƏNƏBACI

  bax: Nənə və Bacı

  Tam oxu »
 • NƏNƏBƏYİM

  bax: Nənə və Bəyim

  Tam oxu »
 • NƏNƏBİBİ

  bax: Nənə və Bibi

  Tam oxu »
 • NƏNƏCAN

  can nənə, əziz nənə (ata və ya ananın anası)

  Tam oxu »
 • NƏNƏGƏLİN

  nənəyə bənzəyən gəlin, nənəyə bənzəyən qız

  Tam oxu »
 • NƏNƏGÜL

  nənə kimi gül, nənə kimi qız

  Tam oxu »
 • NƏNƏXANIM

  nəcib nənə, alicənab; Nənə xanım

  Tam oxu »
 • NƏNƏXATIN

  bax: Nənə və Xatın

  Tam oxu »
 • NƏNƏQIZ

  nənə kimi qız, nənəyə bənzəyən qız

  Tam oxu »
 • NƏNƏNAZ

  nazlı nənə, nənə kimi qız

  Tam oxu »
 • NƏNƏŞ

  “nənə” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • NƏNƏVƏS

  vüsətli nənə; canişin; nənə öyüdü

  Tam oxu »
 • NƏNƏZƏR

  qızıl kimi nənə, qızıl nənə

  Tam oxu »
 • NƏRGİS

  ağ rəngli və xoşiyli çiçək (Qədim yunan əsatirində öz əksini suda görüb ona aşiq olan oğlanın yun. Narkisos adındandır)

  Tam oxu »
 • NƏRGİYƏ

  kişi xilqətli qadın

  Tam oxu »
 • NƏRGİZ

  ağ rəngli və xoşiyli çiçək (Qədim yunan əsatirində öz əksini suda görüb ona aşiq olan oğlanın yun. Narkisos adındandır)

  Tam oxu »
 • NƏRGİZXANIM

  Nərgiz xanım, qar çiçəyi kimi gözəl qadın

  Tam oxu »
 • NƏRXANIM

  igid, qoçaq qadın, kişi kimi xanım

  Tam oxu »
 • NƏRMİN

  yumşaq, mülayim, zərif; qırmızı bəzək, naxış

  Tam oxu »
 • NƏRMİNAZ

  nazı xoşa gələn, nazlı gözəl

  Tam oxu »
 • NƏRMİNƏ

  yumşaq, mülayim, zərif; qırmızı bəzək, naxış

  Tam oxu »
 • NƏRVİN

  nər (dəvə və ya nar od) və “bin” (törəyən) sözlərindən yaranmışdır, “igid və cəsur gözəl” və «odu sevən», «oda bərabər olan» mənasındadır

  Tam oxu »
 • NƏRVİNƏ

  nər (dəvə və ya nar od) və “bin” (törəyən) sözlərindən yaranmışdır, “igid və cəsur gözəl” və «odu sevən», «oda bərabər olan» mənasındadır

  Tam oxu »
 • NƏSİHƏ

  nəsihət edən, nəsihətçi, öyüd verən

  Tam oxu »
 • NƏSİLƏ

  soy, nəsil

  Tam oxu »
 • NƏSRİN

  ağ rəngli yabani çiçək

  Tam oxu »
 • NƏSRİNƏ

  ağ rəngli yabani çiçək

  Tam oxu »
 • NƏSTƏRƏN

  bax: Nəsrin

  Tam oxu »
 • NƏŞƏ

  sevinc, zövq, ləzzət

  Tam oxu »
 • NƏŞİDƏ

  çağırış, himn

  Tam oxu »
 • NƏVAZİŞ

  oxşama, əzizləmə, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • NƏZAFƏT

  təmizlik, paklıq

  Tam oxu »
 • NƏZAHƏT

  təmizlik, parlaq

  Tam oxu »