Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ŞABABA

  bax: Şah və Baba

  Tam oxu »
 • ŞABALA

  bax: Şah və Bala

  Tam oxu »
 • ŞABAN

  Ərəb qəməri təqviminin VIII ayı

  Tam oxu »
 • ŞABƏDDİN

  gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan

  Tam oxu »
 • ŞABI

  cavana aid, gəncə məxsus; dəliqanlı, igid

  Tam oxu »
 • ŞABİDDİN

  gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan

  Tam oxu »
 • ŞAD

  xanın varisliyə hüququ olmayan qardaş və oğlanlarına verilən qədim türk titulu

  Tam oxu »
 • ŞADAĞA

  şad (xanın varisliyə hüququ olmayan oğlanlarına verilən titul) Ağa; həmişə şən olan ağa

  Tam oxu »
 • ŞADALI

  varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı

  Tam oxu »
 • ŞADAN

  sevincək, xoşbəxt, sevincli; sevilənlər, şadlananlar

  Tam oxu »
 • ŞADBƏY

  varis olmayan bəy

  Tam oxu »
 • ŞADƏDDİN

  dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı

  Tam oxu »
 • ŞADƏLİ

  varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı

  Tam oxu »
 • ŞADƏT

  "Şəhadət" (bax) adının qısaldılmış forması

  Tam oxu »
 • ŞADƏTDİN

  dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı

  Tam oxu »
 • ŞADXAN

  şad olan xan; sevinən xan, fərəhli xan

  Tam oxu »
 • ŞADİ

  sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə

  Tam oxu »
 • ŞADİMAN

  şad adam, sevinən adam, fərəhli şəxs

  Tam oxu »
 • ŞADİYƏ

  sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə

  Tam oxu »
 • ŞADKAM

  arzusuna çatmış, xoşbəxt

  Tam oxu »
 • ŞADMAN

  şad adam, sevinən adam, fərəhli şəxs

  Tam oxu »
 • ŞADULLA

  Allahın xoşbəxti, Tanrının şad olanı; Allah övladı

  Tam oxu »
 • ŞADYA

  sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə

  Tam oxu »
 • ŞAFADDİN

  dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din

  Tam oxu »
 • ŞAFALI

  şəfa verən, sağaldan

  Tam oxu »
 • ŞAFƏDDİN

  dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din

  Tam oxu »
 • ŞAFİDDİN

  dinin şəfa verəni, sağaldanı; sağaldan din

  Tam oxu »
 • ŞAFİQ

  rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan

  Tam oxu »
 • ŞAFİQƏ

  rəhmli, rəhmdil, şəfqətli, ürəyiyanan

  Tam oxu »
 • ŞAH

  keçmişdə bir çox şərq ölkələrində padşah və ya hökmdar titulu, bu titulu daşıyan şəxs. "Şah" ilə başlanan mürəkkəb adların kiçiltmə və əz

  Tam oxu »
 • ŞAHAB

  ildırımlı, ildırımgətirən, işıqsaçan; meteor; parıltı, alov

  Tam oxu »
 • ŞAHABƏDDİN

  dinin şöləsi, parıltısı, alovu, ulduzu

  Tam oxu »
 • ŞAHALI

  Şah Əli, Şah Alı

  Tam oxu »
 • ŞAHAN

  şaha aid, şahlığa məxsus, hökmdara layiq

  Tam oxu »
 • ŞAHANƏ

  şaha aid, şahlığa məxsus, hökmdara layiq

  Tam oxu »
 • ŞAHBABA

  bax: Şah və Baba

  Tam oxu »
 • ŞAHBALA

  bax: Şah və Bala

  Tam oxu »
 • ŞAHBAZ

  tərlan, şahin; qoçaq, igid

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏDDİN

  dinin ulduzu

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏNDƏ

  Şahın qulu, köləsi

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏNDƏR

  səfir; gömrük məmuru

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏY

  bax: Şah və Bəy

  Tam oxu »
 • ŞAHBUZ

  şah buzu; sıldırım, yalçın qaya

  Tam oxu »
 • ŞAHCAHAN

  bax: Şah və Cahan

  Tam oxu »
 • ŞAHCAMAL

  bax: Şah və Camal

  Tam oxu »
 • ŞAHƏDDİN

  dinin şahı, dinin başçısı; Məhəmməd peyğəmbər

  Tam oxu »
 • ŞAHƏHMƏD

  Şah Əhməd; dinin Əhmədi Məhəmməd Peyğəmbəri

  Tam oxu »
 • ŞAHƏLİ

  Şah Əli, Şah Alı

  Tam oxu »
 • ŞAHƏNŞAH

  şahlar şahı

  Tam oxu »
 • ŞAHƏSƏN

  bax: Şah və Həsən

  Tam oxu »