Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • OSMAN

  ağırtərpənən, astagəl; ağıllı, zəkalı, əxlaqlı şəxs. (III xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • OSMANBƏY

  Osman (bax) bəy; astagəl bəy, ağır tərpənən ağa

  Tam oxu »
 • OSMANXAN

  Osman (bax) xan; astagəl xan, ağır tərpənən hökmdar

  Tam oxu »
 • OTAY

  Ayın atəşi, odu; zəif atəş, kiçik od

  Tam oxu »
 • OTAYƏ

  Ayın atəşi, odu; zəif atəş, kiçik od

  Tam oxu »
 • OTELLO

  ərəbcə “Ətaulla” (Allahverdi) mavr adının ingilis dilində assimilyasiya edilmiş variantı. Adı t

  Tam oxu »
 • OVÇU

  ovla, ovçuluqla məşğul olan adam. Ovçuxan//Ovxan ovçu xan, ov ilə məşğul olan xan

  Tam oxu »
 • OVQAT

  vaxt, zaman; əhval-ruhiyyə, ruhi vəziyyət

  Tam oxu »
 • OZAL

  şəxsi (Azərbaycanda Türkiyə Respublikasının keçmiş prezidenti Turqut Ozalın adından yayılmışdır)

  Tam oxu »
 • OZAN

  aşıq, el şairi, el sənətkarı

  Tam oxu »
 • ÖCAL

  intiqam alma, əvəz çıxma

  Tam oxu »
 • ÖCALAN

  intiqam alan, intiqamçı, qisas alan

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZ

  həmişə yaşayan; əbədi, həmişəlik

  Tam oxu »
 • ÖMƏR

  həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • ÖMRALI

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMRƏLİ

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMRÜM

  mənim ömrüm, mənim həyatım

  Tam oxu »
 • ÖMÜR

  həyat. “Həyat” qadın adının kişi üçün variantı

  Tam oxu »
 • ÖMÜRALI

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBAY

  ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBƏY

  ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi

  Tam oxu »
 • ÖMÜRƏLİ

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMÜRTAY

  ömürə bərabər, ömürə tay olan oğul; ömür dağı

  Tam oxu »
 • ÖNAL

  yüksək, uca

  Tam oxu »
 • ÖNCÜL

  qabaqcıl; başçı, öndə gedən, başçılıq edən

  Tam oxu »
 • ÖNDƏR

  həmişə öndə olan; qabaqcıl, lider, rəhbər

  Tam oxu »
 • ÖNƏR

  öncül ər, qabaqcıl qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÖNƏRAĞA

  öncül ər olan ağa; qabaqcıl qəhrəman olan ağa

  Tam oxu »
 • ÖNƏRBƏY

  öncül ər olan bəy; qabaqcıl qəhrəman olan bəy

  Tam oxu »
 • ÖNƏRXAN

  öncül ər olan xan, qabaqcıl qəhrəman olan xan

  Tam oxu »
 • ÖNGÜN

  əvvəlki gün, ötən gün, keçən gün

  Tam oxu »
 • ÖRGÜN

  taxt, taxt-tac, səltənət

  Tam oxu »
 • ÖRXAN

  bax: Orxan

  Tam oxu »
 • ÖRXUN

  ər hun, igid, qəhrəman hun

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  nümunə, nümunə olan; həmişə qabaqcıl olan

  Tam oxu »
 • ÖTƏR

  qabağa keçər, qabaqcıl olar, hamını geridə qoyar

  Tam oxu »
 • ÖTƏRXAN

  qabağa ötən, gəlib-keçən xan; oxuyan xan

  Tam oxu »
 • ÖTGÜN

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTGÜNƏ

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  dilli-dilavər, dikbaş, təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • ÖTKƏN

  yer Tanrısı

  Tam oxu »
 • ÖTKÜN

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTKÜNƏ

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA

  peyğəmbərlər; müqəddəs, təmiz, pak

  Tam oxu »
 • ÖVSƏD

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖVSƏT

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  nəsihət, məsləhət

  Tam oxu »
 • ÖZAL

  bax: Ozal

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »
 • ÖZBƏY

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »