Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • VƏLİYULLA

  Allahın yaxın dostu (Həzrət Əlinin adlarından biridir)

  Tam oxu »
 • VƏLİYYƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Tam oxu »
 • VƏSADƏT

  “vəsadət” sözündən olub, “vasitəçilik”, “havadar çıxma”, “havadarlıq” mənasındadır

  Tam oxu »
 • VƏSƏN

  büt, sənəm; bütə sitayiş edən, bütpərəst

  Tam oxu »
 • VƏSƏNİ

  büt, sənəm; bütə sitayiş edən, bütpərəst

  Tam oxu »
 • VƏSFƏDDİN

  dinin keyfiyyəti; dini vəsf edən, dini tərifləyən

  Tam oxu »
 • VƏSFİYAR

  sevgini tərifləyən, yarı vəsf edən

  Tam oxu »
 • VƏSİ

  hami, qəyyum

  Tam oxu »
 • VƏSİFƏ

  tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən

  Tam oxu »
 • VƏSİLƏ

  qovuşan, birləşən, vüsala çatan; bəhanə; üsul, yol

  Tam oxu »
 • VƏSİMƏ

  nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng

  Tam oxu »
 • VƏSSAF

  “vəssaf” sözündən olub, “vəsf edən, öyən, tərifləyən, mədh edən” anlamındadır

  Tam oxu »
 • VƏSSƏLAM

  sözün qisası, məsələ bitdi, bu qədər

  Tam oxu »
 • VƏTAN

  insanın doğulub böyüdüyü ölkə; doğma yurd, ana yurd

  Tam oxu »
 • VƏTƏN

  insanın doğulub böyüdüyü ölkə; doğma yurd, ana yurd

  Tam oxu »
 • VƏTƏNCAN

  vətən ruhu; vətəni, yurdu sevən

  Tam oxu »
 • VƏZARƏT

  vəzirlik, nazirlik (vəzifə və idarə)

  Tam oxu »
 • VƏZİR

  hökmdarın dövlət işinə baxan vəkili; nazir

  Tam oxu »
 • VƏZİRƏ

  hökmdarın dövlət işinə baxan vəkili; nazir

  Tam oxu »
 • VƏZİRƏT

  vəzirlik, nazirlik (vəzifə və idarə)

  Tam oxu »
 • VƏZİRXAN

  vəzir olan xan; xanın vəziri olan

  Tam oxu »
 • VƏZNƏLİ

  Əli çəkisi; Əli ölçüsü

  Tam oxu »
 • VİCDAN

  qəlblə hiss etmə, dəruni duyğu; insaf, mənəvi məsuliyyət hissi

  Tam oxu »
 • VİDAD

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Tam oxu »
 • VİDADİ

  dost; sevimli dost

  Tam oxu »
 • VİLAYƏT

  ölkə, məmləkət, əyalət; müqəddəslik

  Tam oxu »
 • VİLDAN

  “uşaq” sözünün cəmi, uşaqlar

  Tam oxu »
 • VİLEN

  Vladimir İliç Leninin adından yaranmışdır

  Tam oxu »
 • VULKAN

  yanar dağ, od-alov püskürən dağ

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  sevmiş, vurulmuş, aşiq, məftun

  Tam oxu »
 • VÜQAR

  qürur, təmkin, ciddiyyət

  Tam oxu »
 • VÜSAL

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Tam oxu »
 • VÜSALƏ

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Tam oxu »
 • VÜSALİ

  sevdiyinə, sevgisinə qovuşan, istəyinə çatan

  Tam oxu »
 • VÜSƏT

  genişlik, açıqlıq, meydan; bolluq, rifah

  Tam oxu »
 • VÜSLƏT

  aşiqin vüsalı, sevgilisinə qovuşması

  Tam oxu »
 • YADIŞ

  “yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  xatirə olaraq verilən şey; xatirə

  Tam oxu »
 • YADULLA

  Allahın əli, Tanrının əli

  Tam oxu »
 • YAFƏS

  genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim

  Tam oxu »
 • YAFƏT

  genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim

  Tam oxu »
 • YAĞMUR

  güclü yağış, yağıntı

  Tam oxu »
 • YAĞUB

  ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması)

  Tam oxu »
 • YAĞUBALI

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAĞUBƏLİ

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAĞUBXAN

  bax: Yağub və Xan

  Tam oxu »
 • YAHYA

  Allah verdi, Tanrı bəxş etdi

  Tam oxu »
 • YAQUB

  ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması)

  Tam oxu »
 • YAQUBALI

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAQUBƏLİ

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »