Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • VƏLİKRAM

  ehtiramla, hörmətlə

  Полностью »
 • VƏLİQULU

  bax: Vəli və Qulu

  Полностью »
 • VƏLİMƏMMƏD

  bax: Vəli və Məmməd

  Полностью »
 • VƏLİMƏT

  qonaqlıq, ziyafət; Məhəmmədin dostu

  Полностью »
 • VƏLİMURAD

  Vəlinin istəyi, dost arzusu; Muradın dostu

  Полностью »
 • VƏLİNUR

  Vəlinin nuru, müqəddəsin işığı

  Полностью »
 • VƏLİŞ

  “Vəli” ilə başlayan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • VƏLİŞAĞA

  bax: Vəliş və Ağa

  Полностью »
 • VƏLİŞAN

  Vəli əzəməti, Vəli şöhrəti

  Полностью »
 • VƏLİŞBABA

  bax: Vəliş və Baba

  Полностью »
 • VƏLİŞBALA

  bax: Vəliş və Bala

  Полностью »
 • VƏLİŞİR

  himayəçi aslan; igid dost

  Полностью »
 • VƏLİULLA

  Allahın yaxın dostu (Həzrət Əlinin adlarından biridir)

  Полностью »
 • VƏLİYAR

  sədaqətli dost, yoldaş; qayğıkeş, insanpərvər

  Полностью »
 • VƏLİYƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Полностью »
 • VƏLİYULLA

  Allahın yaxın dostu (Həzrət Əlinin adlarından biridir)

  Полностью »
 • VƏLİYYƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Полностью »
 • VƏSADƏT

  “vəsadət” sözündən olub, “vasitəçilik”, “havadar çıxma”, “havadarlıq” mənasındadır

  Полностью »
 • VƏSƏN

  büt, sənəm; bütə sitayiş edən, bütpərəst

  Полностью »
 • VƏSƏNİ

  büt, sənəm; bütə sitayiş edən, bütpərəst

  Полностью »
 • VƏSFƏDDİN

  dinin keyfiyyəti; dini vəsf edən, dini tərifləyən

  Полностью »
 • VƏSFİYAR

  sevgini tərifləyən, yarı vəsf edən

  Полностью »
 • VƏSİ

  hami, qəyyum

  Полностью »
 • VƏSİFƏ

  tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən

  Полностью »
 • VƏSİLƏ

  qovuşan, birləşən, vüsala çatan; bəhanə; üsul, yol

  Полностью »
 • VƏSİMƏ

  nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng

  Полностью »
 • VƏSSAF

  “vəssaf” sözündən olub, “vəsf edən, öyən, tərifləyən, mədh edən” anlamındadır

  Полностью »
 • VƏSSƏLAM

  sözün qisası, məsələ bitdi, bu qədər

  Полностью »
 • VƏTAN

  insanın doğulub böyüdüyü ölkə; doğma yurd, ana yurd

  Полностью »
 • VƏTƏN

  insanın doğulub böyüdüyü ölkə; doğma yurd, ana yurd

  Полностью »
 • VƏTƏNCAN

  vətən ruhu; vətəni, yurdu sevən

  Полностью »
 • VƏZARƏT

  vəzirlik, nazirlik (vəzifə və idarə)

  Полностью »
 • VƏZİR

  hökmdarın dövlət işinə baxan vəkili; nazir

  Полностью »
 • VƏZİRƏ

  hökmdarın dövlət işinə baxan vəkili; nazir

  Полностью »
 • VƏZİRƏT

  vəzirlik, nazirlik (vəzifə və idarə)

  Полностью »
 • VƏZİRXAN

  vəzir olan xan; xanın vəziri olan

  Полностью »
 • VƏZNƏLİ

  Əli çəkisi; Əli ölçüsü

  Полностью »
 • VİCDAN

  qəlblə hiss etmə, dəruni duyğu; insaf, mənəvi məsuliyyət hissi

  Полностью »
 • VİDAD

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Полностью »
 • VİDADİ

  dost; sevimli dost

  Полностью »
 • VİLAYƏT

  ölkə, məmləkət, əyalət; müqəddəslik

  Полностью »
 • VİLDAN

  “uşaq” sözünün cəmi, uşaqlar

  Полностью »
 • VİLEN

  Vladimir İliç Leninin adından yaranmışdır

  Полностью »
 • VULKAN

  yanar dağ, od-alov püskürən dağ

  Полностью »
 • VURĞUN

  sevmiş, vurulmuş, aşiq, məftun

  Полностью »
 • VÜQAR

  qürur, təmkin, ciddiyyət

  Полностью »
 • VÜSAL

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Полностью »
 • VÜSALƏ

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Полностью »
 • VÜSALİ

  sevdiyinə, sevgisinə qovuşan, istəyinə çatan

  Полностью »
 • VÜSƏT

  genişlik, açıqlıq, meydan; bolluq, rifah

  Полностью »