Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • XEYBƏR

  Ərəbistanda qəsəbə, Əfqanıstan və Pakistan arasında dağ keçidinin adındandır

  Полностью »
 • XEYİR

  fayda, mənfəət; yaxşılıq

  Полностью »
 • XEYİRBƏY

  xeyir verən bəy; yaxşı hökmdar, xeyirxah bəy

  Полностью »
 • XEYİRXAH

  hamının yaxşılığını istəyən, kömək edən, qayğıkeş

  Полностью »
 • XEYİRXAN

  ləyaqətli xan, faydalı xan; xeyir verən xan

  Полностью »
 • XEYRƏDDİN

  dinin xeyri, dinin faydası; dinə xeyir verən

  Полностью »
 • XEYRULLA

  Allahın xeyiri, Tanrının rəhmi

  Полностью »
 • XƏQANİ

  xaqana aid olan, hakimə mənsub olan

  Полностью »
 • XƏLƏDDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Полностью »
 • XƏLƏF

  varis, övlad; sonra gələn nəsil

  Полностью »
 • XƏLFƏ

  toy və yas mərasimlərini idarə edənlərə verilən ad

  Полностью »
 • XƏLFƏLİ

  Xəlifə Əli; Əlinin xələfi

  Полностью »
 • XƏLGÜLLAH

  Allahın xəlq etdiyi, Tanrının yaratdığı

  Полностью »
 • XƏLİD

  əbədi, ölməz, daimi

  Полностью »
 • XƏLİDƏ

  əbədi, ölməz, daimi

  Полностью »
 • XƏLİF

  canişin; islamiyyətdə Məhəmməd peyğəmbərdən sonra xilafətin hökmdarı; mollaxanada mollanın köməkçisi

  Полностью »
 • XƏLİFƏ

  canişin; islamiyyətdə Məhəmməd peyğəmbərdən sonra xilafətin hökmdarı; mollaxanada mollanın köməkçisi

  Полностью »
 • XƏLİL

  yaxın yoldaş, sevimli dost

  Полностью »
 • XƏLİLƏ

  yaxın yoldaş, sevimli dost

  Полностью »
 • XƏLİLULLA

  Allahın sevimli dostu

  Полностью »
 • XƏLQAN

  xalq içindən çıxan, xalq tərəfdarı, xalqı sevən

  Полностью »
 • XƏLQULLA

  Allahın xəlq etdiyi, Tanrının yaratdığı

  Полностью »
 • XƏLUQ

  gözəl xasiyyətli, mehriban, xoşrəftar

  Полностью »
 • XƏLUQƏ

  gözəl xasiyyətli, mehriban, xoşrəftar

  Полностью »
 • XƏMMƏD

  "Xanməmməd" adının qısaldılmış forması

  Полностью »
 • XƏMSƏ

  beş, beşlik; Nizaminin «Xəmsə»sindən yayılmış, ailədə 5ci oğlan uşaqlarına verilir

  Полностью »
 • XƏNCƏL

  ucu sivri, hər iki tərəfi iti olan silah növü

  Полностью »
 • XƏNCƏR

  ucu sivri, hər iki tərəfi iti olan silah növü

  Полностью »
 • XƏNDAN

  gülən, güləyən; şad, şən

  Полностью »
 • XƏNDANƏ

  gülən, güləyən; şad, şən

  Полностью »
 • XƏTAİ

  məşhur Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Şah İsmayılın bu təxəllüsü tədqiqatlarda "Xətay, Kitay türklərindən olan", "xəta törədən, əlindən

  Полностью »
 • XƏTAYİ

  məşhur Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Şah İsmayılın bu təxəllüsü tədqiqatlarda "Xətay, Kitay türklərindən olan", "xəta törədən, əlindən

  Полностью »
 • XƏTİB

  nişanlı; xütbə oxuyan, natiq, vaiz

  Полностью »
 • XƏTİBƏ

  nişanlı; xütbə oxuyan, natiq, vaiz

  Полностью »
 • XƏYAL

  təxəyyül; fikir, düşüncə

  Полностью »
 • XƏYALƏ

  təxəyyül; fikir, düşüncə

  Полностью »
 • XƏYYAD

  dərzi, paltar tikən

  Полностью »
 • XƏYYAM

  xeymə-çadır tikən usta

  Полностью »
 • XƏYYAT

  dərzi, paltar tikən

  Полностью »
 • XƏZAN

  payız; yarpaqların saralıb tökülməsi; yarpaqtökümü

  Полностью »
 • XƏZANƏ

  payız; yarpaqların saralıb tökülməsi; yarpaqtökümü

  Полностью »
 • XƏZƏR

  eyni adlı türk tayfasının və dənizin adındandır dəniz qızı

  Полностью »
 • XƏZƏRİYYƏ

  eyni adlı türk tayfasının və dənizin adındandır dəniz qızı

  Полностью »
 • XƏZRİ

  Abşeron yarımadasında dənizdən əsən şiddətli külək

  Полностью »
 • XIDIR

  yaşıl, yaşıllıq; kömək edən, yardım göstərən; Xıdır//Xızır peyğəmbərin adından yaranmışdır

  Полностью »
 • XIDIRALI

  kömək edən, yardım göstərən Əli

  Полностью »
 • XIDIRƏLİ

  kömək edən, yardım göstərən Əli

  Полностью »
 • XIDIRNƏBİ

  yaşıllıq peyğəmbəri; çətinliyə düşənlərə kömək edən peyğəmbər

  Полностью »
 • XIZIR

  yaşıl, yaşıllıq; kömək edən, yardım göstərən; Xıdır//Xızır peyğəmbərin adından yaranmışdır

  Полностью »
 • XIZIRALI

  kömək edən, yardım göstərən Əli

  Полностью »