Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • ZİKRƏDDİN

  dinin xatırlaması; dinin yada salması

  Полностью »
 • ZİKRƏLİ

  Əli zikri, Əli xatırlanması, Əli anılması

  Полностью »
 • ZİKRİ

  xatırlanan, yad olunan, təriflənən

  Полностью »
 • ZİKRULLA

  Allahın anılması, Tanrının xatırlanması

  Полностью »
 • ZİLAL

  kölgə; himayəçi, hami

  Полностью »
 • ZİLLİ

  ən yüksək və ən nazik səsi olan

  Полностью »
 • ZİMİSTAN

  qış

  Полностью »
 • ZİNDAFUR

  canlı işıq; sağlam nur; əbədi gözəllik

  Полностью »
 • ZİNDAVUR

  canlı işıq; sağlam nur; əbədi gözəllik

  Полностью »
 • ZİNƏDDİN

  yaraşıqlı, gözəl din, dinin gözəlliyi

  Полностью »
 • ZİNƏTULLA

  Allahın bəzəyi, Tanrı yaraşığı

  Полностью »
 • ZİNNUR

  işıqlı, aydın, ziyalı

  Полностью »
 • ZİNNURƏ

  işıqlı, aydın, ziyalı

  Полностью »
 • ZİRƏDDİN

  dinin qolu, dinin vuran əli

  Полностью »
 • ZİRƏK

  diribaş, cəld, çevik, bacarıqlı

  Полностью »
 • ZİRƏNG

  diribaş, cəld, çevik, bacarıqlı

  Полностью »
 • ZİRVƏ

  dağın ən yüksək nöqtəsi, təpəsi

  Полностью »
 • ZİŞAN

  şanlı, hörmətli

  Полностью »
 • ZİŞANƏ

  şanlı, hörmətli

  Полностью »
 • ZİYA

  işıq, aydınlıq, nur, parıltı

  Полностью »
 • ZİYAD

  çox, artıq, çoxlu, xeyli

  Полностью »
 • ZİYADAR

  işıqlı, nurlu

  Полностью »
 • ZİYADDİN

  dinin işığı, dinin nuru, ziyası

  Полностью »
 • ZİYADƏ

  çox, artıq, çoxlu, xeyli

  Полностью »
 • ZİYADXAN

  bax: Ziyad və Xan

  Полностью »
 • ZİYAƏDDİN

  dinin işığı, dinin nuru, ziyası

  Полностью »
 • ZİYAFƏDDİN

  dinin işığı, dinin parıltısı

  Полностью »
 • ZİYANUR

  nurun ziyası, işığın parıltısı

  Полностью »
 • ZİYAR

  zəvvar, ziyarətçi

  Полностью »
 • ZİYARƏT

  görməyə getmə; müqəddəs yerlərə getmə

  Полностью »
 • ZİYATAY

  işığa bərabər olan, nura tay olan

  Полностью »
 • ZİYATƏŞ

  atəşin ziyası, odun işığı, parıltısı

  Полностью »
 • ZİYƏDDİN

  dinin işığı, dinin nuru, ziyası

  Полностью »
 • ZORAY

  qüvvətli, güclü; inadlı, qüdrətli; möhkəm

  Полностью »
 • ZORAYƏ

  qüvvətli, güclü; inadlı, qüdrətli; möhkəm

  Полностью »
 • ZÖHHAK

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZÖHHAQ

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZÖHRAB

  bax: Söhrab

  Полностью »
 • ZÖHRALI

  Əlinin gündüz ruzisi, günortası

  Полностью »
 • ZÖHRƏLİ

  Əlinin gündüz ruzisi, günortası

  Полностью »
 • ZUBEYİR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZUBEYR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZÜBEYİR

  güclü, qüvvətli; ağıllı, düşüncəli

  Полностью »
 • ZÜHTİYYƏ

  tərkidünya, dünya nemətlərindən əl çəkən, dünyaya rəğbət etməyən

  Полностью »
 • ZÜHTÜ

  tərkidünya, dünya nemətlərindən əl çəkən, dünyaya rəğbət etməyən

  Полностью »
 • ZÜLAL

  saf, sərin, dadlı su; təmizlik, saflıq

  Полностью »
 • ZÜLALƏ

  saf, sərin, dadlı su; təmizlik, saflıq

  Полностью »
 • ZÜLFƏLİ

  Əlinin saçı

  Полностью »
 • ZÜLFİ

  saçlı, telli

  Полностью »
 • ZÜLFİQAR

  ikiağızlı, ikitərəfli, ikifəqərəli (İmam Əlinin qılıncının adı)

  Полностью »