Azərbaycanca-fransızca lüğət

 • aqat

  is. miner. 1) agate f (qiymətli daş) ; 2) ~ gözlər (arqo) les agates

  Tam oxu »
 • aqibət

  is. avenir m ; bonheur m ; prospérité f ; réussite f ; Aqibətin xeyir olsun! Sois heureu||x,-se!

  Tam oxu »
 • aqibətli

  sif. heureu//x,-se ; prospère adj

  Tam oxu »
 • aqibətlilik

  is. prospérité f

  Tam oxu »
 • aqibətsiz

  sif. malheureu//x,-se ; malchanceu//x, -se

  Tam oxu »
 • aqibətsizlik

  is. malheur m ; malchance f ; peine f

  Tam oxu »
 • aqil

  is. sage n et adj, ~ siyasət une politique sage

  Tam oxu »
 • aqilanə

  zərf. sagement adv ; raisonablement adv

  Tam oxu »
 • aqillik

  is. sagesse f

  Tam oxu »
 • aqqlütinasiya

  is. dilç. agglutination f

  Tam oxu »
 • aqqlütinativ

  sif. dilç. agglutinati//f, -ve adj ; ~ dillər langues agglutinatives (agglutinantes)

  Tam oxu »
 • aqnostik

  sif. agnostique adj ; ~ fəlsəfə philosophie f agnostique

  Tam oxu »
 • aqnostisizm

  is. fəls. agnosticisme m

  Tam oxu »
 • aqrar

  sif. agraire adj ; ~ islahatları reformes f pl agraires ; ~ ölkə pays m agraire ; ~ sənaye birliyi association f agraire ; ~ siyasət politique f agrai

  Tam oxu »
 • aqreqat

  is. tex. agrégat m

  Tam oxu »
 • aqrobiologiya

  is. agrobiologie f

  Tam oxu »
 • aqrobioloji

  sif. agrobiologique adj ; ~ elm science f agrobiologique

  Tam oxu »
 • aqrokimya

  is. agrochimie f

  Tam oxu »
 • aqronom

  is. agronome m

  Tam oxu »
 • aqronomiya

  is. agronomie f

  Tam oxu »
 • aqronomluq

  is. profession f d’agronome

  Tam oxu »
 • aqrotexnik

  is. agrotechnicien m

  Tam oxu »
 • aqrotexnika

  is. agrotechnique f

  Tam oxu »
 • aqrotexniki

  sif. agrotechnique adj

  Tam oxu »
 • al

  sif. is. 1) adj vermeil,-le ; rouge ; écarlate ; 2) n malice f ; ruse f ; astuce f ; ~ qırmızı écarlate f (rəng) ; ~a düşmə être trompé, -e (trahi,-e

  Tam oxu »
 • al-əlvan

  sif. coloré, -e ; haut en couleur ; pittoresque (mənzərəli) ; multicolore (müxtəlif rəngli) ; bigarré, -e (alabəzək, əlvan) ; de couleurs variées (rən

  Tam oxu »
 • al-qırmızı

  sif. écarlate adj ; d’un rouge vif

  Tam oxu »
 • ala

  sif. adj: 1) bigarré, -e ; bariolé, -e ; polychrome ; multicolore (de couleur variée) ; 2) de robes différentes ; de différentes pelages (heyvanlar ha

  Tam oxu »
 • ala-babat

  I sif. supportable adj ; tolérable adj ; médiocre ; adj II zərf. 1) assez bien ; passablement adv ; médiocrement adv ; pas mal ; 2) à la va vite (tələ

  Tam oxu »
 • ala-çarpaz

  sif. croisé,-e ; ~ yollar les chemins croisés

  Tam oxu »
 • ala-kölgə

  is. pénombre f

  Tam oxu »
 • ala-tala

  zərf. ça et là

  Tam oxu »
 • ala-toran

  is. crepuscule m du matin ; aurore f

  Tam oxu »
 • ala-yarımçıq

  sif. incomplet,-e ; imparfait, -e

  Tam oxu »
 • ala-yarımçıqlıq

  is. imperfection f

  Tam oxu »
 • alabalıq

  is. zool. lavaret m

  Tam oxu »
 • alabəzək

  sif. bigarré,-e ; bariolé,-e ; multicolore ; de couleur variée ; diapré,-e

  Tam oxu »
 • alabəzəklik

  is. bariolage m ; bigarrure f

  Tam oxu »
 • alabişmiş

  sif. qui n’est pas cuit à point

  Tam oxu »
 • alaca

  sif. 1) légèrement bigarré,-e ; légèrement barriolé,-e ; 2) ~ maral daim m (erkəyi) ; biche f (dişisi)

  Tam oxu »
 • alacadimdik

  is. zool. bec-croisé m (pl becscroisés)

  Tam oxu »
 • alacaq

  is. credit m ; créance f ; prêt m (borc)

  Tam oxu »
 • alacalanmaq

  f. apparaître vi sous différentes couleurs

  Tam oxu »
 • alacəhrə

  is. zool. mésange f (quş)

  Tam oxu »
 • alaçıq

  is. tente f de feutre ; tentes f de nomades (köçəri xalqların yaşadığı ev)

  Tam oxu »
 • alaf

  is. 1) herbe f fourragère ; fourrage m ; mangeaille f ; 2): ~ otları herbes f pl folles

  Tam oxu »
 • alaflama

  is. affour(r)agement m ; approvisionnement m en fourrages

  Tam oxu »
 • alaflamaq

  f. affourrager vt ; approvisionner en fourrages

  Tam oxu »
 • alaflanmaq

  f. être affourragé, -e (approvisionné, -e en fourrages)

  Tam oxu »
 • alaflatmaq

  f. faire affourrager vt ; faire approvisionner en fourrages

  Tam oxu »