Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏQDƏM

  z. before (now), ago; iki dəqiqə bundan two minutes ago / before now

  Tam oxu »
 • ƏQƏLİYYƏT

  i. minority; milli ~ national minority; səs ~i minority of votes; ~ təşkil etmək to be* outnumbered; ~də qalmaq (səsvermədə) to be* outvoted

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  i. (inam, etiqad) faith; belief; (məslək) conviction; persuasion, view; dini ~ religious belief / faith; persuasion; müsəlman / xristian və s

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏLİ

  s. 1. convinced, confirmed, persuaded, faithful; möhkəm ~ firm in faith; 2. (prinsipal) high-principled

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏLİLİK

  i. faithfulness; conviction

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏSİZ

  s. faithless, unfaithful

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏSİZCƏSİNƏ

  z. faithlessly, falsely

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏSİZLİK

  i. faithlessness, unfaithfulness

  Tam oxu »
 • ƏQLİ

  s. mental, intellectual; ~ bacarıq / qabiliyyət mental / intellectual faculty / ability; ~ (zehni) iş mental work, brainwork; ~ cəhətcə qüsurlu mental

  Tam oxu »
 • ƏQRƏB

  I. i. (saatda) hand; (kompasda və s. cihazlarda) pointer, needle; böyük ~ (saatda) minute-hand; kiçik ~ hour-hand II

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBA

  i. top.i. (qan qohumları) kin, kinsfolk, kinsmen, kinspeople, kindred

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBALI

  s. (i.s.) having kin / kinsfolk / kinsmen / kinspeople / kindred / relations / relatives

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBASIZ

  s. kinless, kindredless

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBLİ

  s. (saat) (i.s.) with / having a hand; (kompas və s.) (i.s.) without / having a pointer

  Tam oxu »
 • ƏQRƏBSİZ

  s. (saat) (i.s.) without a hand, handless; (kompas və s.) (i.s.) without / having no pointer, pointerless

  Tam oxu »
 • ƏL

  I. i. 1. hand; ~ altında olan (near) at hand, within easy reach of one’s hand; ready at hand; ~ altınca in an underhand way, secretly, in secret; ~ il

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAQ

  top.i.: ~ etmək (tələsmək) to make* haste, to hurry, to be* quick; to bestir oneself; əl-ayağa dolaşmaq to get* in everybody’s way, to hamper (d

  Tam oxu »
 • ƏL-ƏLƏ

  z. hand in hand; joining / linking hands, taking each other’s hand; Onlar əl-ələ işləyirlər They work hand in hand; Uşaqlar əl-ələ oynayırlar The chil

  Tam oxu »
 • ƏL-ÜZ

  top.i. hands and face; ~ünü yumaq to wash one’s hands and face

  Tam oxu »
 • ƏLA

  I. s. excellent; ~ qiymət excellent / top mark; (seçmə) choice, select(ed), ~ tütün choice tobacco; (yüksək keyfiyyətli) superior; Köynək əla parçadan

  Tam oxu »
 • ƏLAC

  i. 1. (çarə, dava, dərman) remedy; Bunun əlacı təmiz havadır Its remedy is fresh air; 2. (çıxış yolu) way out (of); option; Əlac nədir? What is the wa

  Tam oxu »
 • ƏLACLI

  s. 1. (dərmanı, müalicəsi olan) remediable, curable; 2. (düzələ bilən) amendable, repairable

  Tam oxu »
 • ƏLACSIZ

  s. 1. (dərmansız, sağalmaz) cureless, incurable, not to be cured, irrecoverable; 2. (düzəlməyən, çarəsiz) irremediable; not to be amendable, not to be

  Tam oxu »
 • ƏLACSIZLIQ

  i. 1. (müalicəsizlik, dərmansızlıq) incurability, irremediableness; remedilessness; ~dan because of incurability / irremediableness; 2

  Tam oxu »
 • ƏLAÇI

  I. i.: istehsalat ~sı excellent worker; dərs ~sı excellent pupil / student II. s. excellent; ~ şagird excellent / honours pupil; ~ tələbə excellent /

  Tam oxu »
 • ƏLAF

  s. bax alaf II

  Tam oxu »
 • ƏLAHƏZRƏT

  i. Highness; Majesty; (müraciət) Your Majesty; Your Highness; (isnad edərkən) His / Her Majesty; His / Her Highness

  Tam oxu »
 • ƏLAHİDDƏ

  I. s. 1. (ayrıca) separate; ~ otaq separate room / apartment; ~ qapı / giriş private entrance; hərb. detached; ~ alay detached regiment; 2

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏ

  i. 1. (rabitə, bağlılıq) tie, link, bond; connection; association; (münasibət) relation; relationship; diplomatik ~lər diplomatic relations; səbəb ~si

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏDAR

  s. connected (with); related; associated (with); associative; işlə ~ məsələlər the problems connected with the work; ~ elmlər related sciences; ~ olma

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏLƏNDİRİCİ

  s. connective; connecting, linking; (mənaca) associative; (uzlaşdırıcı, uyğunlaşdırıcı) co-ordinating

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK

  f. to be* connected (with), to be* brought into connection (with), to be* linked (with); (mənaca) to be* associated (with); (uzlaşdırılmaq) to be* coo

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏ

  fi. connect; connection; (mənaca) associating, association; (uzlaşdırma, uyğunlaşdırma) co-ordination

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏK

  f. 1. to connect (d. with), to bring* (d.) into connection (with), to link / to couple (d. with); (mənaca, məntiqcə) to associate (d

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏLİ

  s. connected (with),(i.s.) bearing / having a relation (to), (i.s.) having a connection (with), relating (to); (məntiqcə) coherent; (mənaca) associate

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏSİZ

  I. s. (i.s.) bearing / having no relation (to), (i.s.) having no connection (with), (i.s.) having nothing to do (with); unconnected, disconnected; (mə

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏSİZLİK

  i. 1. disconnection; disassociaion; 2. (məntiqi cəhətcə) incoherence

  Tam oxu »
 • ƏLALTI

  I. i. 1. (köməkçi) helper, helpmate; handy man*; 2. (usta köməkçisi, şagird) apprentice II. s. at hand; ~ şeylər things at hand; ~ materiallar materia

  Tam oxu »
 • ƏLALTINCA

  z. bax əlaltı III

  Tam oxu »
 • ƏLALTINDAN

  z. bax əlaltı III

  Tam oxu »
 • ƏLAMAN

  I. i. 1. (yalvarış) entreaty; ~ etmək to entreat; 2. d.d. (şikayət) complaint; ~da qalmaq to be* in a desperate situation; to be* in great difficultie

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏT

  i. 1. (nişan, işarə) sign, omen, token, vestige; indication; həyat ~i sign of life; yorğunluq ~i sign / indications of fatigue; yaxşı (pis) ~ good (ba

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏTDAR

  s. significant, important; portentous; ~ hadisə important / portentous event

  Tam oxu »
 • ƏLAN

  z. (just) now; at the moment, at present

  Tam oxu »
 • ƏLAVƏ

  I. i. 1. addition; 2. (kitaba və s.) appendix (pl. -ices), addendum (pl. -da); Kitabın iki əlavəsi var The book has two appendices / addenda; 3

  Tam oxu »
 • ƏLAVƏSİZ

  s. (i.s.) without supplement; (i.s.) without an appendix / addendum; (i.s.) without addition

  Tam oxu »
 • ƏLBƏƏL

  z. (dərhal) immediately, instantly, at once, in no time

  Tam oxu »
 • ƏLBƏT

  I. bax əlbəttə II. mod.s. bax əlbəttə

  Tam oxu »
 • ƏLBƏTTƏ

  I. z. (mütləq) without fail; to be* sure (+to inf.); to be late II. mod.s. certainly, surely, of course; O, əlbəttə, haqlıdır Certainly, he / she is r

  Tam oxu »
 • ƏLBƏYAXA

  I. i. hand-to-hand / man-to-man fight(ing) II. s. hand-to-hand, man-to-man; ~ döyüş / vuruşma hand-to-hand combat / fight(ing); ~ olmaq: 1) to scuffle

  Tam oxu »