Азербайджанско-английский словарь

 • DODAĞIQALIN

  s. thick-lipped; ~ qız / arvad / kişi və s. a thick lipped girl / woman* / man*, etc

  Полностью »
 • DODAĞIQALINLIQ

  i. the quality of having thicklips

  Полностью »
 • DODAĞIYOĞUN

  s. bax dodağıqalın

  Полностью »
 • DODAĞIYOĞUNLUQ

  i. bax dodağıqalınlıq

  Полностью »
 • DODAQ

  I. i. lip; yuxarı ~ upper lip; aşağı ~ lower lip; dodağını dişləmək to bite* one’s lip; ◊ dodağını sallamaq to be* sulky (with), to be* in the sulks (

  Полностью »
 • DODAQ-DODAĞA

  z. lips to lips; ~ öpüşmək to kiss lips to lips, to kiss on each other’s lips

  Полностью »
 • DODAQALTI

  z.: ~ danışmaq to mutter (into one’s beard); ~ zümzümə etmək to hum, to sing in a law voice, to hum a song

  Полностью »
 • DODAQBADODAQ

  z. 1. brimful; stəkanı ~ doldurmaq to fill a glass brimful; 2. lips to lips

  Полностью »
 • DODAQDƏYMƏZ

  i. ədəb. dodaqdaymaz (a kind of ashug poem in which labial are not used)

  Полностью »
 • DODAQLAMA

  z. brimful: ~ doldurmaq to fill brimful (with); O qənddanı qəndlə dodaqlama doldurdu She / He filled the bowl brimful with sugar

  Полностью »
 • DODAQLANAN

  s. dilç. labialized, rounded; ~ samitlər labialized consonants, labials

  Полностью »
 • DODAQLANMA

  i. dilç. labialization

  Полностью »
 • DODAQLANMAQ

  f. to labialize; to be* labialized

  Полностью »
 • DODAQLI

  s. (i.s.) with lips, (i.s.) having lips; thick-lipped

  Полностью »
 • DODAQUCU

  z. bax dilucu II

  Полностью »
 • DODAQVARI

  s. lip-shaped

  Полностью »
 • DOGRAMAC

  i. dogramaj (food consisting of sour milk and some chopped greens and cucumber)

  Полностью »
 • DOĞAN

  s. 1. zool. viviparous; ~ balıq a vivipa rous fish; 2. (i.s.) able to give birth (to descendants); ~ qadın woman* in childbirth

  Полностью »
 • DOĞANAQ

  i. hook (a wooden hooked bar fastened at the end of a rope for tying a knot)

  Полностью »
 • DOĞAR

  s.: ~ qoyun ewe able to give birth to a lamb; ~ donuz sow, sow able to give birth to a piglet

  Полностью »
 • DOĞMA

  I. i. birth, childbirth, delivery, childbearing, childbed; asan ~ easy birth / delivery; vaxtından əvvəl ~ premature birth II

  Полностью »
 • DOĞMAQ

  f. 1. to give* birth (to); məc. to give* rise (to); (at) to foal; (qoyun) to lamb; (inək) to calve; (maral) to fawn; (pişik) to kitten; (donuz) to far

  Полностью »
 • DOĞMALIQ

  i. kindred, kinship, relationship, cognate

  Полностью »
 • DOĞRAM-DOĞRAM

  z.: ~ etmək to cut* / to chop (d.) into pieces; ~ olmaq to be* cut / chopped into pieces

  Полностью »
 • DOĞRAMAQ

  f. 1. (ağacı) to fell (d.); (odunu) to hew (d.), to hack (d.), to chop (d.); 2. (əti) to mince, to chop (d

  Полностью »
 • DOĞRANILMAQ

  f. to be* cut / chopped / sliced (into pieces)

  Полностью »
 • DOĞRANMAQ

  f. 1. to be* cut / chopped; 2. (ağac) to be* hewed (down) / hacked down; 3. (ət) to be* minced / chopped; 4

  Полностью »
 • DOĞRATDIRMAQ

  f. 1. to ask / to cause smb. to cut (d.); 2. (ağacı) to ask / to cause smb. to hew (d.) / to hack (d

  Полностью »
 • DOĞRATMAQ

  f. bax doğratdırmaq

  Полностью »
 • DOĞRU

  I. s. 1. true, right, sound, correct; ~ qərar a true / right / sound decision; yeganə ~ yol the only true way; 2

  Полностью »
 • DOĞRU-DÜZGÜN

  I. s. bax doğru I II. z. bax doğru II

  Полностью »
 • DOĞRUCA

  z. truthfully, honestly, uprightly

  Полностью »
 • DOĞRUÇU

  s. truthful, upright; ~ adam a truthful / an upright man*

  Полностью »
 • DOĞRUÇULUQ

  i. truthfulness, uprightness, honesty; Doğruçuluq ən yaxşı siyasətdir at. söz. Honesty is the best policy

  Полностью »
 • DOĞRUDAN

  z. indeed, really; verily; Doğrudan da Really; Doğrudanmı? Really? Bu, doğrudan da səhvdir Indeed, It’s a mistake

  Полностью »
 • DOĞRUDAN-DOĞRUYA

  z. bax doğrudan

  Полностью »
 • DOĞRULMAQ

  f. to come* true, to turn out true; to be* confirmed / corroborated; Şayiələr doğrulur The rumours are confirmed / corroborated

  Полностью »
 • DOĞRULTMAQ

  f. 1. to justify (d.); ümidi ~ to justify hope; bir kəsin etimadını ~ to justify smb.’s confidence / trust; özünü ~ to justify oneself; 2

  Полностью »
 • DOĞRULUQ

  i. correctness, accuracy; faithfulness; uprightness

  Полностью »
 • DOĞRULUQSEVƏN

  s. truthful, upright, veracious; ~ adam truthful / upright man*

  Полностью »
 • DOĞRUSU

  ara s. to tell (you) the truth; Doğrusu, mən onu tanımıram To tell the truth, I don’t know him / her

  Полностью »
 • DOĞRUYABƏNZƏR

  s. likely, probable, verisimilar; ~ nəticə a probable result; ~ əhvalat a likely story

  Полностью »
 • DOĞRUYAOXŞAR

  s. bax doğruyabənzər

  Полностью »
 • DOĞU

  i. The East

  Полностью »
 • DOĞUB-TÖRƏMƏ

  fi. giving birth (to); propagating

  Полностью »
 • DOĞUB-TÖRƏMƏK

  f. biol. to propagate; Həşəratlar yumurta vasitəsilə doğub-törəyirlər Insects propagate themselves by means of eggs

  Полностью »
 • DOĞUB-TÖRƏMƏZ

  s. barren, sterile, infertile

  Полностью »
 • DOĞUB-TÖRƏMƏZLİK

  i. barrenness, sterility, infertility

  Полностью »
 • DOĞUB-TÖRƏTMƏK

  f. 1. to give* birth (to a num ber of children), to bring* into the world (a number of children); 2. to procreate (d

  Полностью »
 • DOĞULMA

  fi. birth; ~ günü birthday; ~ yeri birthplace; ~ gecəsi birthnight; ~ tarixi date of birth

  Полностью »