Азербайджанско-английский словарь

 • DOĞULMAQ

  f. to be* born; məc. to come* into being / existence; kor / kar / lal və s. ~ to be* born blind / deaf / dumb, etc

  Полностью »
 • DOĞULUB-TÖRƏNMƏK

  f. 1. to be* born in great number, to be* propagated; 2. to come* into being / existence in great number

  Полностью »
 • DOĞULUŞ

  i. bax doğulma

  Полностью »
 • DOĞUM

  I. i. childbirth, delivery II. s. delivery, maternity lying-in; ~ şöbəsi delivery room; ~ evi maternity home / hospital, lying-in hospital / home

  Полностью »
 • DOĞURMAQ

  f. 1. to provoke (d.), to give* rise (to); (güclü hisslər) to stir up (d.), to excite (d.), to rouse (d

  Полностью »
 • DOĞUŞ

  i. 1. birth, delivery, childbirth, lyingin, childbed; asan ~ easy birth / delivery; çətin ~ difficult birth / delivery; vaxtından əvvəl ~ premature bi

  Полностью »
 • DOĞUZDURMAQ

  f. 1. to help to give birth to a child; to deliver; Onlar arvadı doğuzdurdular They delivered the woman; 2

  Полностью »
 • DOĞUZDURULMAQ

  f. 1. to be* helped to give birth (to), to be* helped to deliver; 2. (heyvan) to be* helped to breed

  Полностью »
 • DOXSAN

  sy. ninety; ~ bir ninety-one; ~ iki ninety-two; ~ birinci, ~ ikinci və s. ninetyfirst, ninety-second, etc

  Полностью »
 • DOXSANCA

  sy. only / just ninety

  Полностью »
 • DOXSANINCI

  sy. ninetieth; ~ səhifə page ninety; ~ illərin əvvəllərində in the early nineties; ~ illərin sonunda in the late nineties; ~ illər the nineties

  Полностью »
 • DOXSANYAŞLI

  s. ninety-year-old; (i.s.) of nine ty; ~ kişi ninety-year-old man*; a man* of ninety

  Полностью »
 • DOK

  i. dock

  Полностью »
 • DOKER

  i. docker

  Полностью »
 • DOKTOR

  i. 1. doctor, physician; ~ olmaq to be* a doctor / physician; 2. (elmi dərəcə) doctor (qısa forması Dr; filologiya elmləri ~u doctor of philology

  Полностью »
 • DOKTORANT

  i. person working for doctor’s degree

  Полностью »
 • DOKTORLUQ

  I. i. 1. the profession of a doctor; 2. the state of being a doctor II. s.: ~ dissertasiyası thesis for a Doctor’s degree; ~ dərəcəsi Doctor’s degree

  Полностью »
 • DOKTRİNA

  i. doctrine, teaching, tenet

  Полностью »
 • DOQQAZ

  i. path (in the village), narrow way (in the village)

  Полностью »
 • DOQQUZ

  sy. nine

  Полностью »
 • DOQQUZAYLIQ

  s. (i.s.) of nine months; ninemonth old

  Полностью »
 • DOQQUZCA

  sy. just nine, only nine

  Полностью »
 • DOQQUZGÜNLÜK

  s. (i.s.) of nine days, nine-day

  Полностью »
 • DOQQUZİLLİK

  s. (i.s.) of nine years; nine-yearold

  Полностью »
 • DOQQUZLUQ

  i. nine; (qurmaqda) the nine (of); ~ ürək (qumar kağızında) the nine of hearts

  Полностью »
 • DOQQUZMƏRTƏBƏ

  i. a nine-storeyed building

  Полностью »
 • DOQQUZMƏRTƏBƏLİ

  s. nine-storeyed; ~ bina a nine-storeyed building

  Полностью »
 • DOQQUZRƏQƏMLİ

  s. riyaz. nine-digit, ninefigure( s)

  Полностью »
 • DOQQUZUNCU

  sy. ninth

  Полностью »
 • DOQQUZYAŞAR

  s. nine-year-old, (i.s.) of nine

  Полностью »
 • DOQQUZYAŞLI

  s. nine-year-old, (i.s.) of nine; ~ uşaq a child of nine, a nine-year-old child

  Полностью »
 • DOQMATİK

  s. dogmatic

  Полностью »
 • DOQMATİKLİK

  i. bax doqmatizm

  Полностью »
 • DOQMATİZM

  i. dogmatism

  Полностью »
 • DOLAB

  i. wall-cupboard, built-in cupboard, (built-in) closet

  Полностью »
 • DOLAQ

  i. 1. (ayaq üçün) foot-binding; 2. (qıç üçün) puttee; 3. el. winding

  Полностью »
 • DOLAQÇI

  i. winder

  Полностью »
 • DOLAQLAMAQ

  f. to wind* (round d.); ayaqlarını ~ to wind* round one’s feet (with foot-bindings); qıçlarını ~ to wind* round one’s legs (with puttees)

  Полностью »
 • DOLAQLANMAQ

  f. to be* wound; (ayaqlar) to be* wound round (with foot-bindings); (qıçlar) to be* wound round (with puttees)

  Полностью »
 • DOLAQLATDIRMAQ

  f. bax dolaqlatmaq

  Полностью »
 • DOLAQLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to wind (round d.) ayaqlarını ~ to ask / to cause smb. to wind one’s feet (with foot-bindings); qıçlarını ~ to ask / to caus

  Полностью »
 • DOLAQLI

  s. wound; (ayaq) (i.s.) being wound round (with foot-bindings); (qıçlar) (i.s.) being wound round (with puttees)

  Полностью »
 • DOLAQLIQ

  s.: parça (ayaqlar üçün) a sheet of material for / fit footbindings; (qıçlar üçün) a sheet of material suitable for / fit for puttees

  Полностью »
 • DOLAQSIZ

  s. (ayaqlar) (i.s.) without footbindings, (i.s.) having no foot-bindings; (qıçlar) (i.s.) without puttees, (i

  Полностью »
 • DOLAM-DOLAM

  s. bax dolama II

  Полностью »
 • DOLAMA

  I. i. tib. withlow II. fi. 1. winding; twining; ~ cığır a winding path; ~ pilləkan winding stairs; 2

  Полностью »
 • DOLAMA-DOLAMA

  z. in a zigzag; ~ getmək to go* in a zigzag

  Полностью »
 • DOLAMAQ

  f. 1. to wind* (d. about); to twine (d. about); to spin (d.); sapı ~ to spin thread; sapı tağalağa ~ to wind* thread on a reel; qollarını boynuna ~ to

  Полностью »
 • DOLANACAQ

  i. 1. life, the way one lives; ◊ Dolanacaq yoxdur Life is impossible; Onun əlindən mənə dolanacaq yoxdur I get no peace with him / her around; 2

  Полностью »
 • DOLANBAC

  s. bax dolama II (2-ci mənada)

  Полностью »