Азербайджанско-английский словарь

 • EN

  i. width, breadth; yolun ~ı width of the road; barmaq ~ində the breadth of a finger; Bu çayın eni nə qədərdir? What is the breadth of this river? Yolu

  Полностью »
 • ENDİRİLMƏK

  f. to be* lowered / pulled down; (vəzifədə) to be* demoted; Bayraqlar endirildi The flags were lowered

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  f. 1. to lower (d.); to sink* (d.); (pərdəni və s.) to let* / to draw* down (d.); bayrağı ~ to lower a flag; (təslim olarkən) to strike* (the colours)

  Полностью »
 • ENDİRTDİRMƏK

  f. bax endirtmək

  Полностью »
 • ENDİRTMƏK

  f. 1. to ask / to cause smb. to lower (d.) / to reduce (d.) / to draw down (d.); 2. (vəzifədə) to ask / to cause smb

  Полностью »
 • ENERGETİK

  i. (mütəxəssis) power engineering specialist

  Полностью »
 • ENERGETİKA

  i. power engineering

  Полностью »
 • ENERGİYA

  i. bax enerji

  Полностью »
 • ENERGİYALI

  s. bax enerjili

  Полностью »
 • ENERJİ

  i. energy; power; potensial ~ potential energy; ginetik ~ kinetic energy; istilik ~si thermal energy; ~nin itməməsi və çevrilməsi qanunu conservation

  Полностью »
 • ENERJİLİ

  s. energetic; vigorous; ~ adam energetic person

  Полностью »
 • ENƏCƏK

  i. 1. slope; sərt ~ steep slope; 2. the last step of a stair at the bottom

  Полностью »
 • ENİNƏ

  I. s. diametrical, transverse, cross; ~ kəsik transverse section, cross-section II. z. in breadth / width, across; ~ kəsmək to cut* across

  Полностью »
 • ENİNƏ-UZUNUNA

  z. far and wide; ◊ ~ vurmaq (döymək) to beat* black and blue, to beat* unmercily / pitilessly; ◊ ~ ölçmək bax veyllənmək

  Полностью »
 • ENİŞ

  i. slope; sərt ~ steep slope

  Полностью »
 • ENİŞ-YOXUŞ

  i. ups and downs; slope, slope and rise; həyatın eniş-yoxuşu ups and downs of life; Həyat eniş-yoxuşla doludur Life is full of ups and downs

  Полностью »
 • ENİŞ-YOXUŞLU

  s. 1. up-and-down, broken, not plain; 2. məc. thorny, prickly, həyatın ~ yolu thorny path of life

  Полностью »
 • ENİŞAŞAĞI

  z. downwards

  Полностью »
 • ENİŞLİ

  s. (i.s.) with slope; ~ yol a road with slope, sloping road

  Полностью »
 • ENİŞLİ-YOXUŞLU

  s. bax eniş-yoxuşlu

  Полностью »
 • ENİŞLİK

  i. sloping place, inclined plane

  Полностью »
 • ENİŞLİLİK

  i. the state or quality of being slope

  Полностью »
 • ENİŞSİZ

  s. (i.s.) without slope, level

  Полностью »
 • ENLƏDİLMƏK

  f. to be* widened / broadened; Yol enlədilib The road has been widened

  Полностью »
 • ENLƏNDİRİLMƏK

  f. bax enlədilmək

  Полностью »
 • ENLƏNDİRMƏK

  f. bax enlətmək

  Полностью »
 • ENLƏNMƏK

  f. 1. to widen, to broaden, to gain in breadth; 2. to become* wider; 3. d.d. bax kökəlmək

  Полностью »
 • ENLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* widened / broadened; to be* made wider / broader

  Полностью »
 • ENLƏŞDİRMƏK

  f. bax enlətmək

  Полностью »
 • ENLƏŞMƏK

  f. bax enlənmək

  Полностью »
 • ENLƏTDİRMƏK

  f. bax enlətmək

  Полностью »
 • ENLƏTMƏK

  f. to widen (d.), to broaden (d.); küçəni (yolu və s.) ~ to widen a street (road, etc.)

  Полностью »
 • ENLİ

  s. wide, broad; ~ qapı a wide door; ~ çay a broad / wide river; ~ yol a wide / broad road; ~ yubka wide skirt

  Полностью »
 • ENLİAĞIZ

  s. wide-mouthed

  Полностью »
 • ENLİAĞIZLI

  s. bax enliağız

  Полностью »
 • ENLİAĞIZLILIQ

  i. the state of having a wide / large mouth

  Полностью »
 • ENLİALIN

  s. wide-foreheaded; ~ kişi a wide fore headed man*

  Полностью »
 • ENLİALINLI

  s. bax enlialın

  Полностью »
 • ENLİALINLILIQ

  i. the state of having a wide forehead

  Полностью »
 • ENLİDÖŞ

  s. broad-chested

  Полностью »
 • ENLİDÖŞLÜ

  s. bax enlidöş

  Полностью »
 • ENLİDÖŞLÜLÜK

  i. broad-chestedness

  Полностью »
 • ENLİKƏNAR

  s. wide-brimmed

  Полностью »
 • ENLİKƏNARLI

  s. bax enlikənar

  Полностью »
 • ENLİKƏNARLILIQ

  i. wide-brimmedness

  Полностью »
 • ENLİKÜRƏK

  s. broad-shouldered

  Полностью »
 • ENLİKÜRƏKLİ

  s. bax enlikürək

  Полностью »
 • ENLİKÜRƏKLİLİK

  i. broad-shoulderedness

  Полностью »
 • ENLİQAŞ

  s. wide-eyebrowed

  Полностью »
 • ENLİQAŞLI

  s. bax enliqaş

  Полностью »