Азербайджанско-английский словарь

 • EPİDEMİK

  s. epidemic; ~ xəstəlik epidemic disease

  Полностью »
 • EPİDEMİOLOGİYA

  i. epidemiology

  Полностью »
 • EPİDEMİOLOJİ

  s. epidemiological

  Полностью »
 • EPİDEMİOLOQ

  i. epidemiologist

  Полностью »
 • EPİDEMİYA

  i. epidemic; qrip ~sı a flu epidemic

  Полностью »
 • EPİDİASKOP

  i. epidiascope

  Полностью »
 • EPİK

  s. ədəb. epic; ~ poeziya epic poetry

  Полностью »
 • EPİQON

  i. imitator, unoriginal follower

  Полностью »
 • EPİQONÇULUQ

  i. bax epiqonluq

  Полностью »
 • EPİQONLUQ

  i. feeble imitation

  Полностью »
 • EPİQRAF

  i. epigraph

  Полностью »
 • EPİQRAFİKA

  i. epigraphy

  Полностью »
 • EPİQRAM

  i. ədəb. epigram; bir kəs haqqında ~ yazmaq to epigrammatize about smb

  Полностью »
 • EPİLEPSİYA

  i. tib. epilepsy

  Полностью »
 • EPİLEPTİK

  s. epileptic; ~ tutma epileptic attack / fit

  Полностью »
 • EPİLOQ

  i. ədəb. epilogue

  Полностью »
 • EPİSENTR

  i. epicentre

  Полностью »
 • EPİZOD

  i. episode; həyatımda ən gülməli ~lardan biri one of the funniest episodes in my life

  Полностью »
 • EPİZODİK

  s. episodic(al); ~ film episodic film

  Полностью »
 • EPOXA

  i. epoch; elmi kəşflər ~sı an epoch of scientific discoveries

  Полностью »
 • EPOPEYA

  i. ədəb. epopee

  Полностью »
 • EPOS

  i. ədəb. epos

  Полностью »
 • ERA

  i. era; bizim ~dan əvvəl BC; bizim ~mızdan əvvəl birinci əsrdə in the first century BC; bizim ~mızda AD; (bizim) ~mızın ikinci əsrində in the second c

  Полностью »
 • ERKƏC

  i. leader-goat

  Полностью »
 • ERKƏK

  I. i. 1. ram; (axtalanmış) wether; 2. məc. bax kişi II. s. 1. male; (heyvan haq.) he-, (canavar, tülkü və s

  Полностью »
 • ERKƏKCƏSİNƏ

  z. with fortitude, courageously, bravely

  Полностью »
 • ERKƏKCİK

  i. bot. stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKLİ

  s. (i.s.) with stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKSİZ

  s. (i.s.) without stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKSİZLİK

  i. the state or quality of being without stamen

  Полностью »
 • ERKƏKLƏMƏK

  f. 1. (oğlan haq. kişiləşmək) to grow* up, to be* grown up; şair. to come* to man’s estate; 2. (bitki) to become* / to get* overgrown, to get* rough /

  Полностью »
 • ERKƏKLƏNMƏK

  f. 1. bax erkəkləmək; 2. məc. d.d. bax xoruzlanmaq

  Полностью »
 • ERKƏKLƏŞDİRMƏK

  f. 1. to cause (d.) to become / to get grown up; 2. (bitki) to cause (d.) to become overgrown

  Полностью »
 • ERKƏKLƏŞMƏK

  f. bax erkəkləmək (2-ci mənada)

  Полностью »
 • ERKƏKLİK

  i. 1. the state of being male; 2. bax kişilik I; 3. d.d. bax kobudluq

  Полностью »
 • ERKƏN

  I. s. early; ~ bahar early spring; ~ uşaqlıq early childhood; ~ tərəvəz early vegetables II. z. early; ~ gəlmək to come* early; ~ oyanmaq to awake* ea

  Полностью »
 • EROTİK

  s. erotic; sensual; ~ məhəbbət erotic love

  Полностью »
 • EROTİKA

  i. sensuality, erotica

  Полностью »
 • EROTİZM

  i. eroticism, erotism

  Полностью »
 • EROTOMAN

  i. erotomaniac, sexual maniac

  Полностью »
 • EROTOMANİYA

  i. tib. erotomania

  Полностью »
 • EROZİYA

  i. geol. erosion; torpaq ~sı soil erosion

  Полностью »
 • ERTƏ

  z. bax erkən II

  Полностью »
 • ERTƏDƏN

  z. 1. a bit earlier; 2. beforehand; in good time; ~ gəlmək to come* a bit earlier; to come* before night falls

  Полностью »
 • ERTƏSİ

  s. the following, next; ~ gün the following day, next day

  Полностью »
 • ESER

  i. tar. socialist-revolutionary

  Полностью »
 • ESKADRA

  i. dən. squadron

  Полностью »
 • ESKADRİLYA

  i. av. (air) squadron; qırıcı ~ fighter squadron; bombardmançı ~ bomber squadron

  Полностью »
 • ESKADRON

  i. (cavalry) squadron; amer. (cavalry) troop

  Полностью »
 • ESKALATOR

  i. escalator, moving staircase / stair way

  Полностью »