Азербайджанско-английский словарь

 • ERA

  i. era; bizim ~dan əvvəl BC; bizim ~mızdan əvvəl birinci əsrdə in the first century BC; bizim ~mızda AD; (bizim) ~mızın ikinci əsrində in the second c

  Полностью »
 • ERKƏC

  i. leader-goat

  Полностью »
 • ERKƏK

  I. i. 1. ram; (axtalanmış) wether; 2. məc. bax kişi II. s. 1. male; (heyvan haq.) he-, (canavar, tülkü və s

  Полностью »
 • ERKƏKCƏSİNƏ

  z. with fortitude, courageously, bravely

  Полностью »
 • ERKƏKCİK

  i. bot. stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKLİ

  s. (i.s.) with stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKSİZ

  s. (i.s.) without stamen

  Полностью »
 • ERKƏKCİKSİZLİK

  i. the state or quality of being without stamen

  Полностью »
 • ERKƏKLƏMƏK

  f. 1. (oğlan haq. kişiləşmək) to grow* up, to be* grown up; şair. to come* to man’s estate; 2. (bitki) to become* / to get* overgrown, to get* rough /

  Полностью »
 • ERKƏKLƏNMƏK

  f. 1. bax erkəkləmək; 2. məc. d.d. bax xoruzlanmaq

  Полностью »
 • ERKƏKLƏŞDİRMƏK

  f. 1. to cause (d.) to become / to get grown up; 2. (bitki) to cause (d.) to become overgrown

  Полностью »
 • ERKƏKLƏŞMƏK

  f. bax erkəkləmək (2-ci mənada)

  Полностью »
 • ERKƏKLİK

  i. 1. the state of being male; 2. bax kişilik I; 3. d.d. bax kobudluq

  Полностью »
 • ERKƏN

  I. s. early; ~ bahar early spring; ~ uşaqlıq early childhood; ~ tərəvəz early vegetables II. z. early; ~ gəlmək to come* early; ~ oyanmaq to awake* ea

  Полностью »
 • EROTİK

  s. erotic; sensual; ~ məhəbbət erotic love

  Полностью »
 • EROTİKA

  i. sensuality, erotica

  Полностью »
 • EROTİZM

  i. eroticism, erotism

  Полностью »
 • EROTOMAN

  i. erotomaniac, sexual maniac

  Полностью »
 • EROTOMANİYA

  i. tib. erotomania

  Полностью »
 • EROZİYA

  i. geol. erosion; torpaq ~sı soil erosion

  Полностью »
 • ERTƏ

  z. bax erkən II

  Полностью »
 • ERTƏDƏN

  z. 1. a bit earlier; 2. beforehand; in good time; ~ gəlmək to come* a bit earlier; to come* before night falls

  Полностью »
 • ERTƏSİ

  s. the following, next; ~ gün the following day, next day

  Полностью »
 • ESER

  i. tar. socialist-revolutionary

  Полностью »
 • ESKADRA

  i. dən. squadron

  Полностью »
 • ESKADRİLYA

  i. av. (air) squadron; qırıcı ~ fighter squadron; bombardmançı ~ bomber squadron

  Полностью »
 • ESKADRON

  i. (cavalry) squadron; amer. (cavalry) troop

  Полностью »
 • ESKALATOR

  i. escalator, moving staircase / stair way

  Полностью »
 • ESKİMO

  i. (dondurma növü) choc-ice

  Полностью »
 • ESKİMOS

  I. i. Eskimo, (qadın) Eskimo woman II. s. Eskimo; ~ dili Eskimo, the Eskimo language; ~ dilində danışmaq to speak* Eskimo

  Полностью »
 • ESKİMOSCA

  z. Eskimo; ~ danışmaq to speak* Eskimo

  Полностью »
 • ESKİZ

  i. sketch; (heykəltəraşlıqda) model; (ədəbi əsərdə) draft

  Полностью »
 • ESPERANTO

  i. dilç. Esperanto

  Полностью »
 • ESPERANTOÇU

  i. Esperantist

  Полностью »
 • ESSE

  i. ədəb. essay

  Полностью »
 • ESSENSİYA

  i. kim. essence

  Полностью »
 • ESTAFET

  I. i. id. relay-race; ~i vermək to hand / to pass on the baton; bir kəsdən ~i qəbul etmək məc. to carry on s

  Полностью »
 • ESTAKADA

  i. pier

  Полностью »
 • ESTETİK

  s. aesthetic

  Полностью »
 • ESTETİKA

  i. fəls. aesthetics

  Полностью »
 • ESTETİKLİK

  i. aestheticism

  Полностью »
 • ESTETİZM

  i. aestheticism

  Полностью »
 • ESTON

  I. i. Estonian II. s. Estonian; ~ dili Estonian, the Estonian language; ~ dilində danışmaq to speak* Estonian

  Полностью »
 • ESTONCA

  z. Estonian; ~ danışmaq to speak* Estonian

  Полностью »
 • ESTRADA

  I. i. 1. (səhnə) stage, platform; 2. (incəsənət növü) variety art II. s. variety (attr.); ~ artisti variety actor, (qadın) variety actress; ~ tamaşası

  Полностью »
 • ESTRADAÇI

  i. variety performer; (qız, qadın) variety actress

  Полностью »
 • ESTRADAÇILIQ

  i. the profession of a variety performer / (qız, qadın) a variety actress

  Полностью »
 • EŞAFOT

  i. scaffold; ~a göndərmək to send* (d.) to the scaffold; ~a getmək to go* to the scaffold

  Полностью »
 • EŞDİRİLMƏK

  f. 1. (torpaq) to be* dug up; 2. (sap və s.) to be* twisted; 3. (papiros və s.) to be* rolled

  Полностью »
 • EŞDİRMƏK

  f. 1. (torpağı) to ask / to cause smb. to dig (d.) up; 2. (sapı və s.) to ask / to cause smb. to twist (d

  Полностью »