Азербайджанско-английский словарь

 • ETAJER

  i. (kitab üçün) book-stand; (xırdavat üçün) whatnot

  Полностью »
 • ETALON

  i. standard; məc. model; ~ metr fiz. standard metre

  Полностью »
 • ETALONLAŞDIRILMAQ

  f. to be* standardized

  Полностью »
 • ETALONLAŞDIRMAQ

  f. to standardize (d.)

  Полностью »
 • ETAN

  i. kim. ethane

  Полностью »
 • ETAP

  i. stage; (idmanda) lap; axırıncı ~ last lap id

  Полностью »
 • ETDİRİLMƏK

  f.: davam ~ to be* continued; Müzakirə davam etdirildi The discussion was continued; nümayiş ~ to be* demonstrated / displayed / manifested; O gün yen

  Полностью »
 • ETDİRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to do (d.), to ask / to cause smb. to carry out some action; davam ~ to continue (d

  Полностью »
 • ETDİRTMƏK

  f. bax etdirmək

  Полностью »
 • ETİBAR

  i. confidence, faith, trust; ~ etmək to have* confidence (in), to trust (d.); bir kəsə ~ etmək to have* confidence in smb

  Полностью »
 • ETİBARƏN

  qoş. from, since; bu gündən ~ from today; o gündən ~ since that day; o vaxtdan ~ from / since that time

  Полностью »
 • ETİBARİLƏ

  əd. by; according; öz mahiyyəti ~ by its very nature; in the main, virtually; mənası ~ according to its meaning / sense

  Полностью »
 • ETİBARLI

  s. 1. reliable, trustworthy, trusty, faith ful; ~ məlumat reliable / trustworthy information; ~ dost faithful friend; ~ qarabaş / xidmətçi trusty serv

  Полностью »
 • ETİBARLILIQ

  i. 1. reliability, trustworthiness; 2. validity; 3. (sənəd və s.) authenticity; 4. (möhkəmlik) firmness, solidity

  Полностью »
 • ETİBARNAMƏ

  i. letter / warrant of attorney; power of attorney; ~ vermək to give* power of attorney; bir kəsə ~ vermək to give* power of attorney to smb

  Полностью »
 • ETİBARSIZ

  s. 1. unreliable; ~ mənbə unreliable source; 2. disloyal, unfaithful; ~ dost disloyal / unfaithful friend; ~ ər (arvad) unfaithful husband (wife); ~ ç

  Полностью »
 • ETİBARSIZLIQ

  i. 1. disloyalty, distrustfulness, mistrustfulness; 2. hüq. invalidity, nullity; kəbinin etibarsızlığı nullity of marriage

  Полностью »
 • ETİBARSİZCASINA

  z. disloyally, distrustfully, mis trustfully

  Полностью »
 • ETİK

  s. ethic(al); ~ prinsiplər ethical principles

  Полностью »
 • ETİKA

  i. ethics

  Полностью »
 • ETİKET

  i. etiquette

  Полностью »
 • ETİQAD

  i. 1. faith, belief; Məhəmməd ~ı the Mohammedan faith; 2. sureness, conviction; ~ etmək bax inanmaq

  Полностью »
 • ETİQADCA

  z. by belief / faith

  Полностью »
 • ETİQADLA

  z. faithfully, with faith; with conviction

  Полностью »
 • ETİQADLI

  s. faithful; convinced, confirmed

  Полностью »
 • ETİQADSIZ

  s. unbelieving; irreligious, faithless

  Полностью »
 • ETİQADSIZCASINA

  z. without belief, with an air of disbelief, faithlessly

  Полностью »
 • ETİQADSIZLİQ

  i. scepticism; unbelief, disbelief, faithlessness

  Полностью »
 • ETİMAD

  i. confidence; trust; ~ göstərmək to entrust (d. to); bir kəsə ~ göstərmək to give* smb. one’s confidence; ~ qazanmaq to win* confidence; bir kəsin ~ı

  Полностью »
 • ETİMADLI

  s. reliable; trustworthy

  Полностью »
 • ETİMADLIQ

  i. credibility; the state of being credible

  Полностью »
 • ETİMADNAMƏ

  i. credentials pl.; mal. letter of credit

  Полностью »
 • ETİMADSIZ

  s. disloyal, unreliable, distrustful

  Полностью »
 • ETİMADSIZCASINA

  z. with distrust, distrustfully, mistrustfully

  Полностью »
 • ETİMADSIZLIQ

  i. disloyalty, distrustfulness

  Полностью »
 • ETİMOLOGİYA

  i. dilç. etymology

  Полностью »
 • ETİMOLOJİ

  s. dilç. etymological; ~ lüğət etymological dictionary

  Полностью »
 • ETİMOLOQ

  i. etymologist

  Полностью »
 • ETİNA

  i. benevolence, favour; attention, heed, notice; bir kəsə ~ etmək / qılmaq to regard smb. with favour; to pay* smb

  Полностью »
 • ETİNASIZ

  I. s. inattentive, careless, unfavourable, thoughtless; indifferent; ~ olmaq to be* inattentive / careless / unfavourable; ~ adam inattentive / carele

  Полностью »
 • ETİNASIZCA

  z. rather indifferently, rather carelessly

  Полностью »
 • ETİNASIZCASINA

  z. bax etinasızca

  Полностью »
 • ETİNASIZLIQ

  i. indifference, carelessness, inattentiveness; ~ göstərmək to display indifference / carelessness

  Полностью »
 • ETİNASIZLIQLA

  z. bax etinasız II

  Полностью »
 • ETİRAF

  i. acknowledgement; admission, confession; ~ etmək to acknowledge (d.), to confess (d.), to admit (d

  Полностью »
 • ETİRAZ

  i. objection, protest; (qəti cavab) retort; ~ etmək to object (to), to raise objections (to), to protest (to, at, against); (məruzəçiyə) to disagree (

  Полностью »
 • ETİRAZSIZ

  I. s. implicit, unquestioning; ~ itaət implicit / unquestioning obedience II. z. implicitly, unquestioningly, without demur / objection; əmrə ~ əməl e

  Полностью »
 • ETMƏK

  f. to do* (d.); to make* (d.); əlindən gələni ~ to do* one’s best; səhər idmanı ~ to do* one’s morning exercises; tapşırıq ~ to do exercises; dərs ~ t

  Полностью »
 • ETNİK

  s. ethnic

  Полностью »
 • ETNOGENEZ

  i. ethnogeny

  Полностью »