Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • FEDERAL

  s. federal; ~ əsasda on federal principles

  Tam oxu »
 • FEDERAL-KANSLER

  i. Federal Chancellor

  Tam oxu »
 • FEDERALİST

  I. i. federalist II. s. federalistic

  Tam oxu »
 • FEDERALİZM

  i. federalism

  Tam oxu »
 • FEDERASİYA

  i. federation; Rusiya Federasiyası The Russian Federation; Ümumdünya Demokratik Gənclər ~sı The World Federation of Democratic Youth; Beynəlxalq Demok

  Tam oxu »
 • FEDERATİV

  s. federative, federal; ~ dövlət federal State; ~ respublika federative republic

  Tam oxu »
 • FEL

  i. verb; qaydalı ~lər regular verbs; qaydasız ~lər irregular verbs; köməkçi ~ auxiliary verb; modal ~lər modal verbs; təsirli ~lər transitive verbs; t

  Tam oxu »
 • FELDŞER

  i. surgeon’s / doctor’s assistant; medical attendant

  Tam oxu »
 • FELƏN

  z. practically, in practice

  Tam oxu »
 • FELİ

  i. verbal; ~ isim verbal noun; ~ sifət participle

  Tam oxu »
 • FELYETON

  i. newspaper / topical satire

  Tam oxu »
 • FELYETONÇU

  i. newspaper / topical satirist, amer. columnist

  Tam oxu »
 • FEMİDA

  i. əs. Themis

  Tam oxu »
 • FEMİNİST

  I. i. feminist II. s. feminist; ~ mülahizə / fikir feminist opinion

  Tam oxu »
 • FEMİNİZM

  i. feminism

  Tam oxu »
 • FEN

  i. hair-drier

  Tam oxu »
 • FENİKS

  i. əs. Phoenix

  Tam oxu »
 • FENİL

  i. kim. pheny I

  Tam oxu »
 • FENOL

  i. kim. phenol

  Tam oxu »
 • FENOLOGİYA

  i. biol. phenology

  Tam oxu »
 • FENOLOJİ

  s. phenological

  Tam oxu »
 • FENOLOQ

  i. phenologist

  Tam oxu »
 • FENOMEN

  i. phenomenon (pl. -ena)

  Tam oxu »
 • FENOMENAL

  s. phenomenal

  Tam oxu »
 • FENOMENALİZM

  i. phenomenalism

  Tam oxu »
 • FENOMENALOGİYA

  i. phenomenology

  Tam oxu »
 • FEODAL

  I. i. feudal lord II. s. feudal; ~ zülmü / əsarəti feudal oppression; ~ təhkimçilik əsarəti the yoke of serfdom and feudal oppression

  Tam oxu »
 • FEODALİZM

  I. i. feudalism; ~ quruluşunda / dövründə under feudalism II. s. ~ quruluşu feudalism

  Tam oxu »
 • FERMA

  i. k.t. farm; südçülük ~sı dairy (-farm); heyvandarlıq ~sı stock-farm, cattle-breeding / stock-raising farm

  Tam oxu »
 • FERMAÇI

  i. farmer; cattle-breeder

  Tam oxu »
 • FERMAÇILIQ

  i. farming

  Tam oxu »
 • FERMENT

  i. kim., biol. ferment; enzyme

  Tam oxu »
 • FERMENTASİYA

  i. kim., biol. fermentation

  Tam oxu »
 • FERMENTLƏMƏK

  f. biol. to ferment (d.)

  Tam oxu »
 • FERMENTLƏŞDİRMƏK

  f. to make* fermented (d.)

  Tam oxu »
 • FERMENTLƏŞMƏK

  f. to be* fermented; to become* fermented

  Tam oxu »
 • FERMER

  i. farmer

  Tam oxu »
 • FETİŞ

  i. fetish

  Tam oxu »
 • FETİŞİST

  i. fetishist

  Tam oxu »
 • FETİŞİZM

  i. fetishism

  Tam oxu »
 • FETİŞLƏŞDİRMƏK

  f. to make* a fetish (of)

  Tam oxu »
 • FETR

  I. i. felt II. s. felt; ~ şlyapa a felt hat

  Tam oxu »
 • FEVRAL

  i. February feyxoa I. i. bot. feykhoa (a kind of citrus plant and its fruit) II. s. feykhoa (attr.); ~ cemi feykhoa jam; ~ şirəsi feykhoa juice

  Tam oxu »
 • FEYZ

  i. 1. (bolluq) abundance; 2. (həzz, ləzzət) delight; enjoyment; ~ almaq to take* delight (in), to enjoy (d

  Tam oxu »
 • FEYZYAB

  s. 1. (bol) abundant; 2. delighted; ~ etmək to delight (d.); to indulge (d. with); Onun oxuması bizi feyzyab etdi Her / His singing delighted us; O, ö

  Tam oxu »
 • FƏAL

  I. i. the most active member; partiya ~ları the most active members of the Party organization; ~lar yığıncağı meeting of the most active members II

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  i. 1. activities; work; inqilabi ~ revolutionary activities; əməli ~ practical activities; insanların şüurlu ~i the conscious activity of men; içtimai

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  s. inactive; inert, passive; ~ olmaq to be* inactive, to do* nothing

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  i. inaction, inactivity; inertness, inertia

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞDIRMAQ

  f. to make* more active (d.); to stir up (d.); to stir to activity (d.); kütlələri ~ to stir the masses to greater activity; işi ~ to liven up the wor

  Tam oxu »