Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • İQBAL

  i. bax tale

  Tam oxu »
 • İQLİM

  I. i. climate; isti ~ hot / torrid climate; sağlam ~ healthy climate; quru ~ dry climate; yumşaq ~ mild climate; beynəlxalq ~ international climate II

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* acclimatized / climated

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRMƏ

  f. acclimatization

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞDİRMƏK

  f. to acclimatize (d.), to climate (d.)

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏ

  fi. acclimatization

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏK

  f. to get* / to become* acclimatized; to acclimatize oneself

  Tam oxu »
 • İQLİMLİ

  s.: isti / soyuq / sağlam və s. ~ ölkə a country with hot / cold / healthy, etc. climate

  Tam oxu »
 • İQRAR

  i. admission, acknowledgement, confession; affirmation; ~ etmək to affirm (d.), to admit (d.), to confess (d

  Tam oxu »
 • İQTİBAS

  i. bax sitat

  Tam oxu »
 • İQTİDAR

  i. 1. strength, force; yeriməyə ~ı olmamaq to have* no strength to walk, to be* too weak to walk; 2. possibility; Onun yaşamaq iqtidarı yoxdur He / Sh

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZ

  s. 1. bax gücsüz; 2. bax imkansız

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZLIQ

  i. 1. bax gücsüzlük; 2. bax imkansızlıq

  Tam oxu »
 • İQTİSAD

  i. economy; siyasi ~ political economy

  Tam oxu »
 • İQTİSADÇI

  i. bax iqtisadiyyatçı

  Tam oxu »
 • İQTİSADİ

  s. economic; ~ siyasət economic policy; ~ coğrafiya economic geography; beynəlxalq ~ əlaqələr international economic relations; ~ inkişaf economic dev

  Tam oxu »
 • İQTİSADİYYAT

  i. economy; economics; kapitalist ~ı capitalist economy

  Tam oxu »
 • İQTİSADİYYATÇI

  i. economist

  Tam oxu »
 • İL

  i. year; keçən ~ last year; bu ~ this year; gələn ~ next year; üç ~ əvvəl three years ago; üç ~dən sonra in / after three years, three years later; ca

  Tam oxu »
 • İL-MÜDAM

  z. all the year round, the whole year, always

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  i. goddess; məhəbbət ~si (Venera) goddess of love; müdriklik ~si (Afina) goddess of wisdom

  Tam oxu »
 • İLAHİ

  I. i. bax Allah II. s. divine; ~ gözəllik divine beauty; ~ məhəbbət Platonic love III. nid. My God! Good God! Good Lord! Goodness me!

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* idiolized, to be* divinified

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  fi. idiolization, deification

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  f. to idolize (d.), to divinify (d.), to deify (d.), to worship (d.); pulu ~ to deify money

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  i. deity, divinity

  Tam oxu »
 • İLAHİYYƏT

  I. i. theology, divinity II. s. theological, theologic; ~ elmi theology

  Tam oxu »
 • İLAHİYYƏTÇİ

  i. theologian

  Tam oxu »
 • İLAXİR

  ilaxir: və ~ and so on, etc

  Tam oxu »
 • İLAN

  I. i. (müst. və məc.) snake, viper; (böyük) serpent; eynəkli ~ cobra; zəhərli ~ poisonous / venomous snake; İlan vuran ala çatıdan qorxar at

  Tam oxu »
 • İLAŞIRI

  z. once in two years, every two years

  Tam oxu »
 • İLBƏİL

  z. year after year; year in, year out

  Tam oxu »
 • İLBİZ

  i. zool. snail, helix

  Tam oxu »
 • İLBİZƏBƏNZƏR

  s. snail-shaped, like a snail, snail-like

  Tam oxu »
 • İLDƏN-İLƏ

  z. from year to year, year after year

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  I. i. 1. lightning; (şarşəkilli) globelightning, fire-ball; ziqzaqvarı ~ forked lightning; ~ sürəti ilə with lightning speed; ~ kimi like lightning, a

  Tam oxu »
 • İLDIRIMÖTÜRƏN

  i. lightning-conductor, lightning-rod

  Tam oxu »
 • İLDIRIMSÜRƏTLİ

  s. (quick as) lightning; ~ zərbə lightning stroke; ~ müharibə Blitzkrieg

  Tam oxu »
 • İLDÖNÜMÜ

  i. anniversary; ~nü qeyd etmək to celebrate the anniversary (of)

  Tam oxu »
 • İLGƏK

  i. 1. buttonhole; ~ tikmək / açmaq to buttonhole, to work buttonhole; 2. bax ilmə

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏK

  f. to buttonhole (d.)

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏNMƏK

  f. to be* buttonholed

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to buttonhole (d.)

  Tam oxu »
 • İLGƏKLİ

  s. (i.s.) with buttonhole, (i.s.) having buttonhole

  Tam oxu »
 • İLGƏKŞƏKİLLİ

  s. buttonhole-shaped

  Tam oxu »
 • İLGƏKVARI

  s. bax ilgəkşəkilli

  Tam oxu »
 • İLĞI

  i. bax əlaqə

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  i. mirage

  Tam oxu »
 • İLHAQ

  i. annexion; ~ etmək to annex (d.); ~ edilmək to be* / to get* annexed

  Tam oxu »
 • İLHAQÇI

  i. annexationist

  Tam oxu »