Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PİANİNO

  i. piano (pl. -os); ~ çalmaq to play the piano

  Tam oxu »
 • PİANİNOÇALAN

  i. piano-player, pianist

  Tam oxu »
 • PİANİNOÇU

  i. bax pianoçu

  Tam oxu »
 • PİANO

  i. bax pianino

  Tam oxu »
 • PİANOÇU

  i. pianist, piano-player; pianiste

  Tam oxu »
 • PİANOÇULUQ

  i. the profession of a pianist

  Tam oxu »
 • PİÇ

  i. screw; dayaq ~i stop screw; qaldırıcı ~ jack screw

  Tam oxu »
 • PİÇAÇAN

  i. screw-driver; turnscrew

  Tam oxu »
 • PİÇBURAN

  i. bax piçaçan

  Tam oxu »
 • PİJAMA

  I. i. pyjamas pl.; amer. pyjamas; kişi ~sı men’s pyjamas II. s. attr. pyjama; ~ dəsti pyjama set

  Tam oxu »
 • PİK

  i. coğ. peak

  Tam oxu »
 • PİKET

  i. picket; ~ təşkil etmək to place / to post pickets

  Tam oxu »
 • PİKETÇİ

  i. picketer

  Tam oxu »
 • PİQMENT

  i. pigment

  Tam oxu »
 • PİQMENTASİYA

  i. pigmentation

  Tam oxu »
 • PİQMENTSİZ

  s. pigmentless; (i.s.) without pigment

  Tam oxu »
 • PİQMENTSİZLİK

  i. the state or quality of being without pigment / pigmentless

  Tam oxu »
 • PİLƏ

  i. 1. raw silk; 2. cocoon

  Tam oxu »
 • PİLƏK

  i. scale

  Tam oxu »
 • PİLƏKLİ

  s. scaly, (i.s.) with scales; ~ qolbağı scaly bracelet

  Tam oxu »
 • PİLLƏ

  i. 1. step, footstep; ~lərlə yuxarı çıxmaq to go* up the steps; ~lərlə aşağı düşmək / enmək to go* down the steps; 2

  Tam oxu »
 • PİLLƏ-PİLLƏ

  z. step by step, gradually

  Tam oxu »
 • PİLLƏKAN

  i. stairs, staircase: dolama ~ spiral / winding staircase; ~la yuxarı qalxmaq to go* upstairs; ~la aşağı düşmək / enmək to go* downstairs

  Tam oxu »
 • PİLLƏLİ

  s. stepped; graduated, graded

  Tam oxu »
 • PİLOT

  i. pilot; birici dərəcəli ~ first-class pilot

  Tam oxu »
 • PİLOTAJ

  i. flying, pilotage

  Tam oxu »
 • PİLOTKA

  i. side-cap, field-cap

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  i. 1. (lampa üçün) wick; 2. (partlayıcı maddələr üçün) fuse; 3. tib. (yaraya qoyulan) tampon; wad

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  i. bax yamaq

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİ

  i. cobbler

  Tam oxu »
 • PİNƏÇİLİK

  i. trade of a cobbler; ~ etmək to be* a cobbler, to work as a cobbler

  Tam oxu »
 • PİNQ-PONQ

  i. id. ping-pong

  Tam oxu »
 • PİNQVİN

  i. zool. penguin

  Tam oxu »
 • PİNTİ

  I. i. sloven II. s. slovenly, untidy; ~ iş slovenly / untidy work; ~ adam a slovenly man* / person

  Tam oxu »
 • PİNTİLƏŞMƏK

  f. to become* slovenly / untidy

  Tam oxu »
 • PİNTİLİK

  i. slovenliness, untidiness, slovenry

  Tam oxu »
 • PİON

  i. bot. peony

  Tam oxu »
 • PİONER

  i. pioneer, bir işdə ~ olmaq to be* a pioneer in smth

  Tam oxu »
 • PİPETKA

  i. pipette, medicine dropper

  Tam oxu »
 • PİPİK

  i. comb, crest, xoruz pipiyi cock’s comb

  Tam oxu »
 • PİPİKLİ

  s. crested, combed; (i.s.) with a crest / a comb

  Tam oxu »
 • PİR

  i. 1. d.d. an old and wise man; 2. sacred place

  Tam oxu »
 • PİRAMİDA

  i. pyramid; Misir ~ları the Pyramids, Egyptian Pyr

  Tam oxu »
 • PİRANİ

  s. old and sage, old and wise; ~ qoca an old and sage man*

  Tam oxu »
 • PİRAT

  I. i. pirate II. s. piratic(al)

  Tam oxu »
 • PİRATLIQ

  i. piracy; hava piratlığı air piracy, skyjacking

  Tam oxu »
 • PİROJNA

  i. pastry

  Tam oxu »
 • PİROQ

  i. pie; şirin ~ sweet pie

  Tam oxu »
 • PİS

  I. s. bad*; ~ hərəkət bad* action; ~ xəbər bad* news; ~ iy bad* smell II. z. bad*, badly; ~ rəqs etmək to dance badly; ~ yaralanmaq to be* wounded bad

  Tam oxu »
 • PİS-PİS

  z. badly, ill, unpleasantly

  Tam oxu »