Азербайджанско-английский словарь

 • PRAKTİK

  s. practical; ~ fəaliyyət practical activity; ~ məşğələ practical training; ~ iş practical work; ~ adam practical man*; ~ məsələ practical question; ~

  Полностью »
 • PRAKTİKA

  i. practice; ~da in practice; Bu həkimin praktikası böyükdür This doctor has a large practice; Nəzəriyyə praktikasız faydasızdır Theory without practi

  Полностью »
 • PRAKTİKANT

  i. probationer; student engaged in practical work

  Полностью »
 • PRAKTİKUM

  i. practical work

  Полностью »
 • PRAPORŞİK

  i. (in tsarist army) ensign, warrant officer (in Russian army)

  Полностью »
 • PRAPORŞİKLİK

  i. the job / post of a warrant officer

  Полностью »
 • PRAVOSLAV

  I. i. Orthodox, orthodox believer; member of the Orthodox Church II. s. orthodox; ~ kilsəsi Greek / Orthodox Church

  Полностью »
 • PRAVOSLAVLIQ

  I. i. orthodoxy II. s. ~ həftəsi Orthodoxy Sunday; ~ bayramı feast of Orthodox

  Полностью »
 • PREDİKAT

  i. fəls., qram. predicate

  Полностью »
 • PREDİKATİV

  s. qram. predicative; ~ üzv predicative (member)

  Полностью »
 • PREDİKATİVLİK

  i. predicativity

  Полностью »
 • PRESS

  i. bax məngənə

  Полностью »
 • PREZİDENT

  I. i. president; ABŞ prezidenti President of the USA, US President II. s. presidential; ~ seçkisi presidential election; ~ seçiciləri kollegiyası amer

  Полностью »
 • PREZİDENTLİK

  i. 1. presidency; 2. presidentship

  Полностью »
 • PREZİDİUM

  i. presidium; iclasın ~u presidium of the meeting

  Полностью »
 • PRİMUS

  i. primus, primus-stove

  Полностью »
 • PRİNSİP

  i. principle; ~inə sadiq qalmaq to stick* to one’s principles

  Полностью »
 • PRİNSİPAL

  s. (i.s.) of principle; (i.s.) based on principle, (i.s.) guided by principle; ~ adam man of principle; ~ məsələ question of principle, fundamental qu

  Полностью »
 • PRİNSİPALLIQ

  i. adherence to principle(s)

  Полностью »
 • PRİNSİPLİ

  s. (i.s.) of principle, (i.s.) guided by principle; ~ adam a man* of principle

  Полностью »
 • PRİNSİPLİLİK

  i. bax prinsipiallıq

  Полностью »
 • PRİNSİPSİZ

  s. unprincipled, unscrupulous; ~ adam unprincipled man*, man* without scruples / principles, a man with no scruples

  Полностью »
 • PRİNSİPSİZLİK

  i. unscrupulousness, absence of principle

  Полностью »
 • PRİSTAV

  i. tar. police-officer

  Полностью »
 • PRİSTAVLIQ

  i. the job / post of a police-officer

  Полностью »
 • PROBKA

  i. 1. (butulka və s. üçün) cork; (şüşədən olan) stopper; (ağacdan və metaldan) plug; 2. (nəqliyyatın hərəkətində) traffic jam, blocking; 3

  Полностью »
 • PROBKAAÇAN

  i. corkscrew

  Полностью »
 • PROBKALAMAQ

  f. to stop up (d.), to cork up (d.); to stopper (down) (d.)

  Полностью »
 • PROBKALATDIRMAQ

  f. bax probkalatmaq

  Полностью »
 • PROBKALATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to cork (d.) / to stopper (d.)

  Полностью »
 • PROBLEM

  i. problem; işsizlik ~i the problem of unemployment; ~ həll etmək to solve a problem

  Полностью »
 • PROBLEMATİK

  s. problematic (al); ~ məsələ problematical question / matter

  Полностью »
 • PROBLEMATİKA

  i. problems pl

  Полностью »
 • PROBLEMATİKLİK

  i. problematical character

  Полностью »
 • PROFESSİONAL

  I. i. professional II. s. ~ rəssam professional painter; ~ siyasi xadim professional politician; ~ və həvəskar aktyor qrupu professional and amateur c

  Полностью »
 • PROFESSOR

  i. professor; ingilis dili ~u professor of English

  Полностью »
 • PROFESSORLUQ

  i. professorship

  Полностью »
 • PROFESSURA

  i. professorate

  Полностью »
 • PROFİL

  i. profile; (yandan görünüş) side-view; ~dən in profile

  Полностью »
 • PROJEKTOR

  I. i. searchlight, projector II. s.: ~ batareyası hərb. searchlight battery

  Полностью »
 • PROKAT

  i. hire; bir şeyi ~a vermək to let* smth. (out) on hire; bir şeyi ~a götürmək to take* smth. on hire

  Полностью »
 • PROKUROR

  i. public prosecutor; baş ~ procurator-general; prosecutor-general

  Полностью »
 • PROKURORLUQ

  i. procurator’s office, the post of prosecutor

  Полностью »
 • PROQRAM

  i. program (me); partiya ~ı party programme; siyasi ~ political programme; teatr ~ı theatre programme; amer

  Полностью »
 • PROQRAMÇI

  i. programmer

  Полностью »
 • PROQRAMLAŞDIRILMAQ

  f. to be* programmed

  Полностью »
 • PROQRAMLAŞDIRMAQ

  f. to programme (d.); bir şeyi hesablayıçı maşın üçün ~ to programme smth. on a computer

  Полностью »
 • PROQUL

  i. truancy; absence from work; ~ etmək to shirk work, to be* absent from work (without good reason)

  Полностью »
 • PROQULÇU

  i. absentee, truant

  Полностью »
 • PROLETAR

  I. i. proletarian II. s. proletarian; ~inqilabı proletarian revolution

  Полностью »