Азербайджанско-английский словарь

 • QABARMA

  fi. 1. protrusion; 2. coğ. flow, flood (of tide), rising tide; ~ və çəkilmə ebb and flow, high and low tide; 3

  Полностью »
 • QABARMAQ

  f. 1. (şişmək) to swell out, to swell; 2. to bristle (up), to stand* up stiffy; Heyvanın tükləri qabardı The animal’s fur bristled (up); 3

  Полностью »
 • QABARTMAQ

  f. 1. to cause to swell (d.), to swell (d.); 2. to puff out / up; Quş lələklərini qabartdı The bird puffed out its feathers

  Полностью »
 • QABIQ

  i. 1. (çörəyin və s.) crust; çörəyin qabığı crust of bread; 2. (soğanın, bananın) skin; soğan qabığı onion skin; 3

  Полностью »
 • QABIQLANMAQ

  f. to crust; (ağac) to bark; (yara və s.) to skin; Yara qabıqlanmağa başladı The wound began to skin

  Полностью »
 • QABIQLI

  s. crusty, rindy; not peeled; (qoz, yumurta) not shelled

  Полностью »
 • QABIQSIZ

  s. peeled; rindless; (i.s.) without peel / skin; ~ ağac peeled wood; ~ pendir rindless cheese

  Полностью »
 • QABIRĞA

  i. anat. rib; qısa ~lar short ribs

  Полностью »
 • QABIRĞALI

  s. məc. thicket, robust, sturdy; ~ oğlan məc. a robust / sturdy fellow

  Полностью »
 • QABİL

  s. able, skilful, gifted, capable (of); ~ tələbə / müəllim və s. an able student / teacher, etc.; ~ həkim a skilful doctor / physician; ~ cərrah a ski

  Полностью »
 • QABİLİYYƏT

  i. 1. ability (for), giftedness, aptitude (for), faculty (of, for); əqli ~ mental ability; fiziki ~ physical ability; musiqiyə ~i olmaq to have* aptit

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLƏ

  z. 1. skilfully, ably; 2. tactfully, politely; with dignity; O həmişə qabiliyyətlə hərəkət edir He always acts with dignity

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİ

  s. 1. gifted, talented, capable; 2. tactful, polite, delicate

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİLİK

  i. 1. giftedness, ability (for), aptitude (for); 2. dignity, self-respect

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZ

  I. s. 1. unskilful, incapable (of), dull, ungifted; 2. tactless, indelicate, indiscreet II. z. 1. impolitely, indelicately, tactlessly; 2

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZCƏSİNƏ

  z. bax qabiliyyətsiz II

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZLİK

  i. 1. impoliteness, indelicacy, tactlessness; 2. incapability, inability (of), lack of skill / talent; ~ etmək to act / to behave impolitely, to condu

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏK

  f. to become* skilful / capable / talented

  Полностью »
 • QABİLLİK

  i. giftedness, ability, faculty

  Полностью »
 • QABLAMA

  fs. packing; ~ materialı packing material

  Полностью »
 • QABLAMAQ

  f. to pack (up) (d.), to wrap up (d.), to do up (d.); malları ~ to pack goods

  Полностью »
 • QABLANMAQ

  f. to be* packed / wrapped

  Полностью »
 • QABLAŞDIRICI

  i. packer

  Полностью »
 • QABLAŞDIRILMAQ

  f. to be* packed / wrapped

  Полностью »
 • QABLAŞDIRMAQ

  f. bax qablamaq

  Полностью »
 • QABLATDIRMAQ

  f. bax qablatmaq

  Полностью »
 • QABLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to pack (d.)

  Полностью »
 • QABLAYICI

  i. packer

  Полностью »
 • QABOY

  i. mus. oboe

  Полностью »
 • QABOYÇALAN

  i. oboe player, oboist

  Полностью »
 • QABYUYAN

  I. i. kitchen-maid, scullery maid; (kişi) scullion, washer-up II. s.: ~ maşın dish-washing machine

  Полностью »
 • QAC

  i. ditch, trench; dərin ~ deep ditch / trench

  Полностью »
 • QACLAMAQ

  f. to trench; to dig a trench

  Полностью »
 • QAÇ-QOV

  i. running about, turmoil

  Полностью »
 • QAÇA-QAÇA

  z. running; at a run; ~ gəlmək to come* running

  Полностью »
 • QAÇAQ

  I. i. 1. (quldur) robber, brigand, bandit; 2. (həbsxanadan qaçan) prison-breaker, jail-breaker, goal-breaker; outlaw, fugitive, deserter; 3

  Полностью »
 • QAÇAQ-QULDUR

  I. top.i. the robbers and outlaws II. s.: ~ yuvası den of robbers and outlaws

  Полностью »
 • QAÇAQAÇ

  i. 1. running (about); ~da olmaq to be* on the run; Mən bütün günü qaçaqaçda olmuşam I’ve been on the run all day long; 2

  Полностью »
 • QAÇAQBAŞI

  i. (robber) chief, cheiftain

  Полностью »
 • QAÇAQÇI

  i. smuggler, contrabandist

  Полностью »
 • QAÇAQÇILIQ

  i. 1. bax qaçaqlıq; 2. contraband, smuggling; ~ etmək 1) to be* a robber; to rob (d.), to plunder (d

  Полностью »
 • QAÇAQLIQ

  i.: ~ etmək 1) to be* a robber; 2) to rob (d.), to plunder (d.)

  Полностью »
 • QAÇAQMALÇI

  i. contrabandist, smuggler

  Полностью »
 • QAÇAN

  i. id. runner

  Полностью »
 • QAÇARAQ

  z. running; ~ getmək to go* running; qaçarağını götürmək to drive* away (d.)

  Полностью »
 • QAÇICI

  i. id. runner

  Полностью »
 • QAÇILMAZ

  s. inevitable, inescapable, unavoidable; ~ konflikt inevitable conflict; ~ tale inescapable fate

  Полностью »
 • QAÇILMAZLIQ

  i. inevitability, inevitableness

  Полностью »
 • QAÇINMAQ

  f. to avoid (ger.+d.), to evade (d.); to keep* off (d.); bir kəslə görüşdən ~ to avoid meeting smb

  Полностью »
 • QAÇIRDILMAQ

  f. bax qaçırılmaq

  Полностью »