Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • QEİRİ-QƏTİLİK

  i. indefiniteness, uncertainty

  Tam oxu »
 • QEYB

  i. disappearance; ~ə çıxmaq, ~ olmaq to disappear, to vanish; qaranlıqda ~ olmaq to disappear / to vanish in the dark

  Tam oxu »
 • QEYBDƏN

  z. from somewhere, from obscurity

  Tam oxu »
 • QEYBƏT

  i. gossip, tittle-tattle; (qərəzli) piece of scandal; ~ etmək / qırmaq to gossip, to tittle-tattle; (qərəzlə) to talk scandal

  Tam oxu »
 • QEYBƏTCİL

  I. i. gossip-lover II. s. gossipy, gossip-loving; ~ qonşular gossipy neighbours

  Tam oxu »
 • QEYBƏTCİLLİK

  i. the quality of being gossipy

  Tam oxu »
 • QEYBƏTÇİ

  i. gossip, tale-teller, tale-bearer; (qatı) scandal-monger

  Tam oxu »
 • QEYBƏTÇİLİK

  i. the act of gossiping

  Tam oxu »
 • QEYBOLMA

  i. disappearance

  Tam oxu »
 • QEYD

  I. i. 1. note, comment; (səhifənin ayağında verilən) footnote; yol ~ləri travel notes / sketches; ~ götürmək to take* / to make* notes; ~ə almaq to no

  Tam oxu »
 • QEYD-ŞƏRT

  i. reservation, proviso

  Tam oxu »
 • QEYD-ŞƏRTLƏ

  z. with reserve / reservations Mən sizin təklifinizi qeyd-şərtlə qəbul edə bilərəm I can accept your offer with reservations / reserve

  Tam oxu »
 • QEYD-ŞƏRTSİZ

  I. s. unreserved, unqualified, unconditional; ~ təslim unconditional surrender; ~ razılıq unqualified assent II

  Tam oxu »
 • QEYDÇİ

  i. registering clerk

  Tam oxu »
 • QEYDEDİCİ

  s. recording; ~ cihaz recorder, recording instrument

  Tam oxu »
 • QEYDETMƏ

  i. 1. registration; 2. fixation

  Tam oxu »
 • QEYDƏALAN

  i. bax qeydçi

  Tam oxu »
 • QEYDƏALMA

  i. bax qeydetmə

  Tam oxu »
 • QEYDKEŞ

  s. bax qayğıkeş

  Tam oxu »
 • QEYDKEŞLİK

  i. bax qayğıkeşlik

  Tam oxu »
 • QEYDSİZ-ŞƏRTSİZ

  I. s. bax qeyd-şərtsiz I II. z. bax qeyd-şərtsiz II

  Tam oxu »
 • QEYR

  s. other; ~ adamlar other people

  Tam oxu »
 • QEYRƏT

  i. honour, self-respect, self-esteem; manliness, zeal, diligence, courage; ~ etmək to pull oneself up, to display / to show courage, to take* pains, t

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏ

  z. honestly, diligently, zealously, courageously; ~ işləmək to work with zeal / diligence

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNDİRMƏK

  f. to inspirit (d.) / to encourage (d.) / to arouse (d.) / to awaken (d.) / to excite (d.) sense of honour

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNMƏK

  f. 1. to become* zealous / diligent, to make efforts; 2. to display / show courage, to manifest self esteem / selfrespect

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLİ

  s. 1. honourable, self-esteemed; 2. zealous, diligent, painstaking, courageous

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLİLİK

  i. 1. honesty, manliness; 2. diligence, zealousness, courageousness

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZ

  I. s. 1. careless, carefree, indifferent; ~ adam careless / carefree man*; 2. dishonest, dishonourable; ~ olmaq to be* dishonest / dishonourable II

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZCƏ

  z. bax qeyrətsizcəsinə

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZCƏSİNƏ

  z. 1. dishonestly, disgracefully; 2. carelessly, light-heartedly, with complete unconcern

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZLƏŞMƏK

  f. 1. to become* careless / carefree; 2. to become* dishonourable / dishonest

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZLİK

  i. 1. carelessness, light-heartedness; 2. dishonourableness, dishonest, disgrace

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  I. i.: others; ~ləri others; və ~ləri and others; ~ləri haqqında düşünmək to think* of others; Mən qeyriləri ilə də məsləhətləşməliyəm I must consult

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ADİ

  I. s. 1. unusual, uncommon, extraordinary; ~ hadisə unusual event; ~ quş uncommon bird; ~ gözəllik extraordinary beauty; 2

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ADİLİK

  i. singularity, unusualness; bu ifadənin qeyri-adiliyi the singularity of this expression

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ANTAQONİST

  s. non-antagonistic; ~ ziddiyyətlər fəls. non-antagonistic contradictions

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ARDICIL

  z. inconsequent; ~ mühakimə inconsequent reasoning

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ARDICILLIQ

  i. inconsistency, inconsequence

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏRABƏR

  s. 1. uneven, irregular; ~ inkişaf uneven development; ~ hərəkət irregular running; 2. unequal; ~ qüvvələr unequal forces

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏRABƏRLİK

  i. inequality; sosial ~ social inequality

  Tam oxu »
 • QEYRİ-CİDDİ

  s. not serious, light, frivolous

  Tam oxu »
 • QEYRİ-DƏQİQ

  I. s. inaccurate, inexact; ~ surət (sənəd) inaccurate copy; ~ ifadə inexact expression; ~ tərcümə inexact translation II

  Tam oxu »
 • QEYRİ-DƏQİQLİK

  i. inaccuracy, inexactitude, inexactness

  Tam oxu »
 • QEYRİ-DÜZGÜN

  s. 1. bax qeyri-dəqiq; 2. irregular; anomalous

  Tam oxu »
 • QEYRİ-DÜZGÜNLÜK

  i. 1. inaccuracy, inexactitude; 2. irregularity; incorrectness

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ELMİ

  s. 1. unscientific; məsələnin ~ qoyuluşu unscientific way of putting the question; 2. anti-scientific

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ELMLİK

  i. anti-scientific character

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏDƏBİ

  s. not literary; ~ dil spoken / colloquial / not literary language

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏXLAQİ

  s. 1. amoral; immoral ~ adam immoral person / man*; 2. unethical; ~ hərəkət unethical conduct

  Tam oxu »