Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • XEYİR

  i. 1. gain, profit, benefit, favour; Bununla heç bir xeyir əldə etmək olmaz Nothing is gained by it; kiminsə xeyrinə həll etmək to decide in smb

  Tam oxu »
 • XEYİR-DUA

  i. blessings pl., benediction; onun ~sı ilə with his / her blessing

  Tam oxu »
 • XEYİRXAH

  I. s. well-wisher II. z. well-wishing; benevolent; well-disposed; ~ münasibət good* will (to, towards)

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHCASINA

  z. with kindness, favourably; ~ yanaşmaq to be* kindly / favourably disposed (towards)

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHLIQ

  i. benevolence, kindness, goodwill

  Tam oxu »
 • XEYİRXƏBƏR

  i. glad / happy news, glad / happy tidings pl

  Tam oxu »
 • XEYİRXƏBƏRÇİ

  i. one who brings glad / happy news

  Tam oxu »
 • XEYİRLİ

  s. 1. advantageous; useful, helpful; profitable; ~ iş paying business; ~ tənqid helpful criticism; 2

  Tam oxu »
 • XEYİRLİLİK

  i. advantage; advantages pl., advantageousness

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZ

  s. useless, unavailing; unprofitable; özünü ~ çəhətdən göstərmək to show* oneself to disadvantage

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZLİK

  i. uselessness, disadvantageousness, unprofitableness, unfavourableness

  Tam oxu »
 • XEYLİ

  s. 1. considerable, too much*, much more; ~ yaxşı much / far better, by far; Bu səhər xeyli soyuqdur It’s considerably cold this morning; Bu xeyli mar

  Tam oxu »
 • XEYMƏ

  i. hut

  Tam oxu »
 • XEYMƏGAH

  i. bivouac, camp; tent

  Tam oxu »
 • XEYR

  əd. no; O, orada idi? – Xeyr (yox idi) Was he / she there? – No (he / she wasn’t); Siz onu gördünüzmü? – Xeyr (görmədim) Did you see him? – No (I dind

  Tam oxu »
 • XEYRAT

  i. din. alms, charity, dole (for the sake of the departed); ~ vermək to give* alms

  Tam oxu »
 • XEYRİ

  i. bot. (a kind of flower) wallflower

  Tam oxu »
 • XEYRİYYƏ

  s. charitable; philanthropic; ~ məqsədilə for a charitable purpose / object; ~ cəmiyyəti charitable society

  Tam oxu »
 • XEYRİYYƏÇİLİK

  i. charity; philanthropy

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  I. i. 1. news, a piece of news, tidings pl., (məlumat) information; qara ~ bad* news; ~ almaq 1) to ask (d

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏR

  i. any news / information

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

  z. without information / news

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİ

  i. gossiper, tale-teller, tale-bearer; informer; (məktəb jarqonu) sneak; telltale (tell-tale) d.d. stag

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİLİK

  i. denunciation (of), information (against)

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDAR

  s. versed (in), conversant (with), well-informed (about); learned; erudite, possessed of information; Xəbərdar! Caution!

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDARLIQ

  i. 1. warning, caution, notice; 2. notification, information; rəsmi ~ formal notice; ~ vermək to give* a warning; xəbərdarlığı nəzərə almaq to take* w

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  f. to inform / notify one another, to keep* one another informed

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  z. 1. uninformed, ill-informed, unaware (of); unconversant (with); 2. without news / information

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZLİK

  i. lack of information / news

  Tam oxu »
 • XƏBİS

  I. i. nasty, too bad*, wicked, loathsome; Kişi onun gözündə xəbis bir adama çevrildi The man became loathsome to her; O, mənə qarşı xəbis idi He / She

  Tam oxu »
 • XƏBİSLƏŞMƏK

  f. to become* nasty / bad* / wicked / loathsome / vicious

  Tam oxu »
 • XƏBİSLİK

  i. abomination, loathsomeness, nastiness, villiany

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT

  i. shame; confusion, embarrassment; blush; ~ çəkməmək to lose* all sense of shame; ~dən ölmək to burn* / to flush / to blush with shame; ~ çəkmədən wi

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLƏNMƏK

  f. to be* ashamed / embarrassed / confused

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİ

  s. shameful; ashamed, embarrassed; ~ olmaq to be* obliged / bound to do smth., to be* in debt (to), to be* under obligation (to)

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİLİK

  i. bashfulness, shyness, embarrassment

  Tam oxu »
 • XƏCİL

  s. bax xəcalətli

  Tam oxu »
 • XƏCİLLİK

  i. bax xəcalət

  Tam oxu »
 • XƏDİM

  s. impotent

  Tam oxu »
 • XƏDİMƏ

  i. bax xadimə

  Tam oxu »
 • XƏFƏ

  I. i. closeness, stuffy air; oppressive heat II. s. close, sultry, stuffy; ~ gün close / sultry day; ~ otaq close / stuffy room; ~ hava close air

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏMƏK

  f. to prevent air from coming in; samovarı ~ to close the penetrating of air into the Samovar

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏK

  f. to be* prevented from coming in / from penetrating into (of air)

  Tam oxu »
 • XƏFƏNƏK

  I. i. oven-door for the Samovar II. i. tib. emphysema

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  s. quiet; low, silent, still, soft, gentle; faint, smooth; light; ~ hərəkət gentle / smooth movement; ~ səs mellow soft sound; ~ külək light wind; çay

  Tam oxu »
 • XƏFİFCƏ

  z. softly, gently; qapını ~ açmaq to open the door softly

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏ

  i. secret agent; secret police

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏÇİ

  i. detective; police spy

  Tam oxu »
 • XƏKƏ

  i. dust; powder; small crumbles; kömür ~sü coal-dust; qızıl ~si gold dust; qənd ~si sugar powder

  Tam oxu »
 • XƏKƏNDAZ

  i. scoop; (zibil və toz üçün) dustpan; a small shovel for the dust

  Tam oxu »