Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • İLHAMLANDIRMAQ

  гл. илгьам гун, руьгь хкажун (кутун), къуват гун, ашкъидиз гъун.

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMAQ

  гл. илгьамдиз атун, руьгь хкаж хьун, ашкъидиз атун.

  Tam oxu »
 • İLHAMVERİCİ

  прил. илгьам гудай, руьгь хкаждай, ашкъидиз гъидай.

  Tam oxu »
 • İLXI

  сущ. рамаг (балкӀанрин суьруь).

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞI

  кил. ilxıçı.

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞILIQ

  кил. ilxıçılıq.

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  сущ. рамагбан.

  Tam oxu »
 • İLXIÇILIQ

  сущ. рамагбанвал, рамагбандин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • İLIQ

  прил. 1. къуьруьгъуьм (я чими, яни къайи тушир); ilıq su къуьруьгъуьм яд; // мили (мес. гьава); 2. бегьем чурун тавур, зур жими гьалда чранвай (кака);

  Tam oxu »
 • İLIQLANMAQ

  кил. ilıqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMAQ

  гл. къуьруьгъуьм хьун, тӀимил чими хьун.

  Tam oxu »
 • İLIQLATMAQ

  гл. къуьруьгъуьм авун, къуьруьгъуьмрун, тӀимил чимун.

  Tam oxu »
 • İLIQLIQ

  сущ. къуьруьгъуьмвал, къуьругъуьм затӀунин гьал, тӀимил чимивал; миливал.

  Tam oxu »
 • İLIQTƏHƏR

  прил. къуьруьгъуьм хьтин, тӀимил чими, къуьруьгъуьм гьалда авай.

  Tam oxu »
 • İLINMAQ

  гл. рах. 1. къуьруьгъуьм хьун, тӀимил чими хьун; 2. бегьем чурун тавун, зур жими гьалда чурун (кака)

  Tam oxu »
 • İLITMAQ

  гл. рах. къуьруьгъуьм авун, тӀимил чими авун, къуьруьгъуьмун (мес. яд).

  Tam oxu »
 • İLİK

  сущ. 1. мефт, мефтӀ, маст; 2. пер. лацу, зериф (тешпигьра); ** iliyinə işləmək, iliyinə-damarına (sümüyünə) qədər işləmək (keçmək) мефтӀеда гьатун, кӀ

  Tam oxu »
 • İLİKLİ

  прил. (къене) мефтӀ авай (мес. кӀараб).

  Tam oxu »
 • İLİKSİZ

  сущ. (къене) мефтӀ авачир.

  Tam oxu »
 • İLİM-İLİM:

  ilim-ilim itmək, ilim-ilim getmək ник-тӀвек хьун, тамам квахьун, гелни амачиз квахьун; ilim-ilim itirmək а) мад ван техкъведай чкадиз ракъурун, техкъв

  Tam oxu »
 • İLİNMƏK

  гл. нугъ. къуьругъуьм хьун, тӀимил чими хьун.

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏK

  гл. 1. галкӀурун, кьаз тун (санжахдив, дуьгмедив, масмардив ва мс.); кутун (мес. перемдин ценер гьертиник); кутӀунун, вегьин (мес

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  1. прил. тӀвалар фейи, тӀвалар алай, штӀухар алай, сад-садал аруш хьайи, сад-садак ккӀанвай, акахьнавай (мес

  Tam oxu »
 • İLİŞİKLİ

  прил. акахьай; энгел авай, галкӀай (мес. кӀвалах).

  Tam oxu »
 • İLİŞİKSİZ

  прил. 1. акахьнавачир; 2. пер. энгел авачир, манийвал авачир, къулай.

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏN

  прил. алкӀидай, галкӀидай, ккӀидай (мес. пепе); акӀидай, акьахдай (мес. векь, цаз).

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏNLİK

  сущ. алкӀидай (ккӀидай, акьахдай) затӀунин гьал; алкӀун, галкӀун, кукӀун; акӀун, акьахун.

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  1. f.is. кил. ilişmək; 2. пер. манийвал, энгел.

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  гл. 1. галкӀун, алкӀун, кукӀун; 2. галкӀун, акьун, галукьун (мес. кӀвач къванцихъ); 3. галкӀун, аруш хьун, акахьун; ilişib qalmaq галкӀана амукьун; 4

  Tam oxu »
 • İLİTMƏK

  гл. нугъ. чими авун, чимун (яд, къафун ва мс.).

  Tam oxu »
 • İLK

  прил. 1. садлагьай, эвелимжи, сифтегьан; авал, авалдай кьил, сифте кьил; 2. кьилдин, асул, еке метлеб авай, лап кьетӀен; 3

  Tam oxu »
 • İLKCƏ

  прил., нареч. садлагьайди яз, лап сифте, лап эвел; виридалай вилик.

  Tam oxu »
 • İLKİN

  1. нареч. сифте яз, садлагьайди яз, садлагьай сеферда; 2. прил. сифте, садлагьай.

  Tam oxu »
 • İLKİNCİ

  числ. садлагьай(ди).

  Tam oxu »
 • İLKİNDİ

  кил. ikindi.

  Tam oxu »
 • İLQAR

  [ər. “iqrar” dan] сущ. 1. гаф гун, агьт, вафа; // ilqar almaq гаф къачун; ilqar vermək гаф гун; ilqarına düz çıxmaq гайи гафунал акъвазун; ilqarından

  Tam oxu »
 • İLQARLI

  прил. гафунал кӀеви, гафунал акъваздай; вафалу.

  Tam oxu »
 • İLQARSIZ

  прил. гафунал акъваз тийир, вафасуз.

  Tam oxu »
 • İLLA

  [ər.] клас. илла (1. -лай гъейри, -лай маса; və illa клас. ва илла, идалай гъейри; 2. тахьайтӀа, аксина)

  Tam oxu »
 • İLLAH,

  İLLAH DA [ər. “illa”dan] прил. иллагь, иллаки; illah etmək (eləmək) рах. кьин гун, минетун, гзаф алахъун; hərçi illah elədi(lər) рах

  Tam oxu »
 • İLLƏRLƏ,

  İLLƏRCƏ нареч. йисаралди, са шумуд йисуз.

  Tam oxu »
 • İLLƏT

  [ər.] сущ. иллет (1. азар, хестевал, хенеквал; бедендин нукьсан, кимивал; 2. са затӀуниз себеб жедай гьал, асул себеб; 3

  Tam oxu »
 • İLLƏTLİ

  прил. 1. азарлу, хесте, хенек; бедендин нукьсан, кимивал авай; 2. са себеб авай.

  Tam oxu »
 • İLLƏTSİZ

  прил. себебсуз.

  Tam oxu »
 • İLLİK

  прил. 1. йисан, са йисан; 2. са йисан, са яш авай (мес. аял).

  Tam oxu »
 • İLLÜMİNATOR

  [lat.] сущ. иллюминатор (гимидин къвала яцӀу шуьше авай пенжер).

  Tam oxu »
 • İLLÜSTRASİYA

  [lat.] иллюстрация (улубда кхьенвайдахъ галаз алакъалу тир, адан метлеб ачухдай шикил).

  Tam oxu »
 • İLLÜSTRATOR

  [lat.] иллюстратор (улубриз иллюстрацияр чӀугвадай чӀугвар, художник; улубрин художник).

  Tam oxu »
 • İLLÜZİYA

  [fr.] иллюзия (авачир са затӀ гьакъикъи са затӀ хьиз кьабулун); хиял, буш хиял; буш умуд, хам хиял.

  Tam oxu »
 • İLMƏ

  сущ. 1. кваг; 2. ханжакӀ; багъ, къайтан (мес. киседин, гьебедин сив ахъайиз кӀевун патал).

  Tam oxu »