Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • İON

  [yun.] сущ. физ. ион (элекрикдин заряд къачунвай атом ва я атомрин группа).

  Tam oxu »
 • İP

  сущ. 1. еб, гъал; iplə bağlamaq епиналди кутӀунун; 2. пер. галтӀам, бухав, гъил-кӀвач кутӀундай затӀ; 3

  Tam oxu »
 • İPÇİN

  кил. ifçin.

  Tam oxu »
 • İPƏK

  1. сущ. ипек, пек; 2. прил. пекдин; ipək köynək пекдин перем; ** ipək kimi а) пек хьтин (хьиз), цӀарцӀар гудай, цӀалцӀам, хъуьтуьл (мес

  Tam oxu »
 • İPƏKAÇAN

  кил. ipəkəyırən.

  Tam oxu »
 • İPƏKÇİ

  1. сущ. пекчи, пекчивилин специалист; барамачи; 2. куьгьн. пекчи, пек маса гудай тажир; 3. прил. кӀазар хуьдай (мес

  Tam oxu »
 • İPƏKÇİLİK

  сущ. 1. пекчивал (кӀазарикай пек гьасил авунин кӀвалах); барамачивал; 2. пекчивилин, барамачивилин, кӀазар хьуьдай (мес

  Tam oxu »
 • İPƏKƏYİRƏN

  прил. пек ахъайдай, ччара ийидай, михьдай, кӀазарикай пек ийидай (мес. машин).

  Tam oxu »
 • İPƏKXANA

  сущ. куьгьн. пек ийидай кархана.

  Tam oxu »
 • İPƏKQURDU

  кил. baramaqurdu.

  Tam oxu »
 • İPƏKLİ

  прил. пек квай, пек акахьай, пекдин гъал квай (мес. парча).

  Tam oxu »
 • İPƏKTOXUYAN

  прил. пек храдай, пекдикай парча храдай (мес. машин).

  Tam oxu »
 • İPƏYATMA(MA)ZLIQ

  сущ. терсвал, рекьив текъвер касдин гьал.

  Tam oxu »
 • İPƏYATMAZ

  сущ., прил. терс (кас), рекьив текъвер, гаф (несигьат) такьадай (кас).

  Tam oxu »
 • İPƏYİRƏN

  прил. гъал ийидай, еб ийидай.

  Tam oxu »
 • İPLƏMƏ

  1. сущ. рах. дилитегьер, дили, жуну; 2. f.is. кил. ipləmək.

  Tam oxu »
 • İPLƏMƏK

  гл. епинив кутӀунун, еб алчукун, еб арушун; еб ягъун.

  Tam oxu »
 • İPLİK

  сущ. 1. гъал (памбагдин кӀеви еб); pambıq iplik памбагдин гъалар; 2. прил. памбагдин гъаларикай храй; памбагдин гъаларин (мес

  Tam oxu »
 • İPLİKXANA

  сущ. гъалар ийидай кархана (фабрика).

  Tam oxu »
 • İPLİKLİ

  прил. михьи сун тушир, памбагдин гъалар квай, памбагдин гъалар кваз хранвай (мес. парча).

  Tam oxu »
 • İPOTEKA

  сущ. ипотека (гирав тунвай амлак).

  Tam oxu »
 • İPPODROM

  [yun.] сущ. ипподром (балкӀанралди чамарар авун патал раснавай чка, майдан).

  Tam oxu »
 • İPRƏNMƏK

  гл. такӀан хьун, нифрет авун (куьз-низ ятӀани).

  Tam oxu »
 • İPRİT

  хим. иприт (зегьерлу газ; Бельгиядин Иприт шегьердин тӀварцӀикай).

  Tam oxu »
 • İPSİZ

  прил. 1. кьилел еб алачир, епинив кутӀун тавунвай, кьил ахъа; 2. пер. рах. вичин гьадди течир, кубут, кьанатӀ, къанмаз

  Tam oxu »
 • İPVARİ

  прил. гъал хьтин, гъалуниз ухшар.

  Tam oxu »
 • İRAD²

  [ər.] сущ. ирад, айиб, синих, нукьсан; irad eləmək (tutmaq, saymaq) ирад авун (кьун), нукьсан кьун, айибар (кимивилер, нукьсанар) лугьун

  Tam oxu »
 • İRAD¹

  [ər.] сущ. лугьун, рахун, луькӀуьнун; // irad eləmək (etmək) лугьун.

  Tam oxu »
 • İRADCIL

  прил. ирад кьадай, ирад (нукьсан) кьунал рикӀ алай (мес. кас).

  Tam oxu »
 • İRADÇI

  прил. ирад кьадай, гьар са затӀуникай нукьсан (айиб) жугъуриз алахъдай.

  Tam oxu »
 • İRADÇILIQ

  сущ. гьар са затӀуникай нукьсан (айиб) жугъуриз алахъун.

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  [ər.] сущ. 1. сяйи, жегьт, гъейрат; руьгь (пер.); iradə zəifliyi руьгьдин ажузвал (зайифвал); 2. мурад, кӀани затӀ (кар), тӀалаб; ният, къаст; iradəsi

  Tam oxu »
 • İRADƏLİ

  [ər.] сущ. къастунал кӀеви, мягькем характер авай.

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZ

  сущ. къастунал кӀеви тушир, вичин ихтияр вичив гвачир, къетӀивал авачир, буш къилихдин, руьгьдиз ажуз (зайиф)

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZLİK

  сущ. руьгьдиз ажуз касдин гьал; руьгьдиз ажузвал (зайифвал), характердин зайифвал, къетӀивал тахьун.

  Tam oxu »
 • İRADƏT

  [ər.] клас. мурад, кӀанивал, рикӀяй тир разивал; öz iradəti ilə вичин разивилелди.

  Tam oxu »
 • İRADSIZ

  прил. са нукьсанни (айибни, синихни) квачир (мес. кар, кас).

  Tam oxu »
 • İRADSIZLIQ

  сущ. нукьсан (айиб, синих) тахьун.

  Tam oxu »
 • İRAQ

  1. нареч. яргъал; яргъаз; iraq durmaq яргъал акъвазун; iraq düşmək яргъаз хьун, яргъаз акъатун, къакъатун, яргъа хьун; iraq eləmək яргъаз авун, яргъаз

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMAQ

  гл. яргъа(з) авун, яргъазун; яргъаз къакъудун.

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMAQ

  прил. яргъа(з) хьун; яргъаз къекъечӀун.

  Tam oxu »
 • İRAQLIQ

  сущ. яргъалвал, яргъа (аваз) хьунухь, яргъал алаз хьунухь.

  Tam oxu »
 • İRANLI

  прил., сущ. иранви.

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNAÇ

  [fars.] сущ. ираншуьнас (ирандин чӀалар ва культура чирдай специалист, алим).

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNASLIQ

  сущ. ираншуьнасвал (Ирандин чӀалар ва культура чирдай илимрин кӀватӀал; Ирандин филология).

  Tam oxu »
 • İRBİS

  сущ. зоол. лекьенрин дестедикай вагьши гьайван.

  Tam oxu »
 • İRÇAL

  рах. кил. riçal.

  Tam oxu »
 • İRÇƏ

  сущ. нугъ. кӀалуб; zərgər irçəyi заргардин кӀалуб.

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMƏK

  гл. нугъ. михьун, арутун (мес. техил).

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  нареч. 1. вилик; виликди, вили-вилик; irəli sürmək вилик гьалун; 2. вилик, эвел; фад; beş il bundan irəli вад йис идалай вилик; irəli düşmək вилик ака

  Tam oxu »