Başqa istiqamətə keçirilmə vərdişi

1. Mətn vahidinin yeni koda (dilə) keçirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış əməliyyat axtarışı və onun gerçəkləşdirilməsini həyata keçirmə bacarığı. Adətən başqa istiqamətə keçirilmə vərdişi əməliyyatı formal-işarə səviyyəsində nəzərdə tutulur. 2. İşarə əlaqələrini avtomatdırılmış şəkildə qurma bacarığı: bir dildəki leksik vahidlərə (söz birləşməsi, danışıq şablonlarına) digər dildə müvafiq ekvivalentlərin tapılması. Başqa istifqamətə keçirilmə vərdişi subordtinativ bilinqvizmin əsasında dayanır.
Baş məcmu strukturu
Başlıqaltı