BABİ

BABİ – DİNDAR Məsələn, mənə deyirlər ki, filankəs babidir, yəni mürtəddir (C.Məmmədquluzadə); Atan Hacı Cəfər ilə duz-çörək kəsmişəm, özü də çox dindar kişidir (S.S.Axundov).

BABAT
BACARIQSIZ

Значение слова в других словарях