BACA

сущ. 1. гурмагъ, тав, тавун; evin bacası кӀвалин гурмагъ; 2. экв ва гьава атун патал хуьруьн кӀвалерин, анбаррин ва я цуррин къава дакӀардин чкадал тадай тӀеквен; зумул; 3. ччилин кӀаник квай цин турбаяр ва мс. юхламишун патал тунвай кьилел пад ахъайиз агал жедай фурун сив, къалпагъ; ** bacadan düşmə а) тавунай аватай (дуьшуьшдай, хабарни авачиз, гьавайи, зегьмет алачиз гъиле гьатай затӀунин гьакъинда); б) хабарни авачиз, садлагьана атана аватай касдин гьакъинда.
BAC-XƏRAC
BACA-BACA

Digər lüğətlərdə