Bilavasitə təşkil edənlər

bu, iki elementdir ki, onlardan bilavasitə daha yüksək səviyyəli (daha böyük xətti uzunluğa malik) vahid əmələ gəlmişdir.
Bilavasitə tərcümə
Bildirən