BİRLİK

сущ.
1. единство, общность, неразры вность. Baxışların birliyi единство взглядов, forma və məzmun birliyi единство формы и содержания, sarsılmaz birlik нерушимое единство, nəzəriyyə ilə təcrübənin birliyi неразрывность теории и практики; birliyi qorumaq беречь единство
2. содружество. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Содружество Независимых Государств (СНГ)
3. монолитность, сплочённость, единение. Dünya azərbaycanlılarının birliyi сплочённость азербайджанцев всего мира
4. объединение. “Azərneft” birliyinin əməkçiləri труженики объеденения “Азнефть”, iri istehsalat birlikləri крупные производственные объединения, kənd təsərrüfatı birliyi сельскохозяйственное объединение
5. сообщество. Avropa İqtisadi Birliyi Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), dünya birliyi мировое сообщество
6. уния. Dövlət birliyi государственная уния, siyasi birlik политическая уния
7. ассоциация. Elmi işçilərin birliyi ассоциация научных работников
BİRLİ-İKİLİ
BİRLİKDƏ

Значение слова в других словарях