Buraxılma və əlavə

qrammatik və eləcə də leksik transformasiyalar əlavə sözlərin, yaxud hər hansı elementlərin buraxılmasını tələb edir. Buna görə də buraxılma və əlavə əksər hallarda qrammatik transformasiyanın digər növləri ilə uyğunlaşır və bu, nitq hissələrinin əvəzlənməsi ilə baş verir. Əlavə sözlərin ortaya qoyulması bir sıra əlavə səbəblərlə şərtlənir: cümlənin strukturundakı fərqlərlə və daha müxtəsər olan ilkin dildəki cümlələr tərcümə dilində fikrin daha geniş şəkildə ifadəsi tələb olunarkən gedir. Müvafiq sözün, yaxud bu sözün müvafiq leksik-semantik variantının olmaması da tərcümədə əlavə sözlərin mətndə istifadə olunmasına səbəb olur.
Birtərəfli tərcümə
Cins