Cümlə səviyyəsində tərcümə

adətən spesifik rəngə məxsus olan və tərcümə zamanı yox olan frazeoloji vahidlərin (atalar sözü, zərb-məsəllər, idiomatik ifadələr, xalq nitqi və s.) tərcüməsi zamanı istifadə olunur. Bu baxımdan cümlənin mənası ümumi ilkin dildə olan cümlənin mənası ilə üst-üstə düşür, lakin bununla belə həmin cümlələrin daxilindəki sözlər və söz birləşmələri arasında uyğunluq müəyyənləşdirmək olmur. Bax: kompensasiya.
Cins
Cümləbəcümlə tərcümə