Cümlənin səthi quruluşu

1. Bu, cümlənin ünsiyyət prosesində nitqdə əldə etdiyi konkret formasıdır. 2. Bu, cümlənin leksiksintaktik təşkilidir ki, burada cümlə üzvləri heç də özlərinə uyğun real substansiya funksiyalarına və əlamətlərinə tam müvafiq olmur. Məsələn, mübtəda hərəkətin mahiyyətini yox, prosesin obyektini, yaxud zaman xarakteristikasını göstərmir. Səthi strukturlu cümlələrdə sintaktik əlaqələr situasiyaya nisbətən qismən təsvir olunanın təsviri xarakterini itirir.
Cümləbəcümlə tərcümə
Cümlənin sintaktik strukturu