CİK-BİK

ciki-biki, cikinə-bikinə kimi (qədər), cikini-bikini də, cikini də-bikini də – hərtərəfli, ən kiçik təfərrüatına qədər.
[Rəşid müəllim:] Yox, usta Əbülqasım, gərək sən bu maşının cikini-bikini tamam-kamal biləsən. S.Rəhimov.
[Tahir:] Sən deyirdin, [Lətifənin] nişanlısı var. Mən cikini-bikini öyrənmişəm.
Nişanlısı-zadı yoxdur. M.Hüseyn.
[Həmzə:] Yaxşı, indi başlayaq ciki-biki ilə hər şeydən danışmağa… Ə.Əbülhəsən.
Halbuki biz onların cikini də-bikini də yoxlamışıq… H.Seyidbəyli.

CİHAZQAYIRMA
CİK-CİK

Digər lüğətlərdə