CİSİM

\[alm. Körper; fr. Corps; ing. Body; lat. Corpus; ər. جغى \] - 1. şüur xaricində özbaşına müstəqil olaraq kainatda yer tu-tan hər hansı bir şey. 2. Fiziki baxımından götürdükdə isə bölünə bilən və yer tutma qabiliyyəti olan maddə. Cisim sözündən törə-yən. Cismani isə maddi olan, cismə yaxud bədənə aid olan deməkdir. Dilimizdə işlətdiyimiz cism sözü ərəbcədən bizə keçmədir. . جَغَ ى felinin \[cəsəmə\] məsdəridir. Bu feldən törəmə V babda təcəssəmə \[رَجَغٌَُّّ \] felinin məsdəri olan təcəssüm sözü də işlənir. Fəzanın müəyyən bir qismini dolduran maddə, materiya, şey; fəzada ayrıca şey. Bərk cisimlər. Maye cisimlər. Cisimlərin düşmə qanunu. Göy cisimləri (planetlər, ulduzlar).
CİNS
CÖVHƏR

Значение слова в других словарях